ÕPPEAINE ÜLDANDMED
Ainekood PK.0125
Eestikeelne nimetus Praktika ettevõttes
Ingliskeelne nimetus Practical training
Struktuuriüksus TT Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimekasvatuse ja taimebioloogia  õppetool
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 9 EAP
Kogumaht kuni 31.08.2009 6 AP

AP*1,5 kuni 31.08.2009 9

Kestus semestrites 1

Lõpphindamine Mitteeristav
Õppeaine on VÕTA korras  arvestatav
Jah

Õppekavad, kuhu aine kuulub
Aiandus (119257) Bak 2017/2018 
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine  (119337)
Bak 2017/2018 

Eesmärk eesti keeles
Erialapraktika kinnitab erialaseid teoreetilisi teadmisi praktikas läbi üliõpilase konkreetse tööprotsessi läbimise. Kursus annab üliõpilasele võimaluse läbi juhtimisülesannete praktiseerimise omandada juhtimisalaseid kogemusi.
Eesmärk inglise keeles
The field training in the discipline validates the acquired theoretical knowledge in practice, in a specific  work process the student has to perform. Through practising managerial functions, the course enables  students to gain management experience.

Õpiväljund eesti keeles
Erialapraktika toimub vabariigi parimates põllu- ja maamajandusettevõtetes vastavalt erialalisele  spetsialiseerumisele. Praktika käigus omandatakse praktilisi oskusi ja ettevõtte juhtimise kogemusi.  Üliõpilaste juhendamine toimub ettevõtte eriala spetsialistide ja ülikooli poolsete juhendajate poolt.
Õpiväljund inglise keeles
The field training in the concerned discipline takes place according to the specialisation in the best  agricultural and rural enterprises in Estonia. In the course of field trainings practical skills as well as skills  and experience needed in company management are acquired. Supervisors/instructors are appointed  both by the concerned enterprise and the Estonian University of Life Sciences.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Erialane õppepraktika ettevõttes, teadusasutuses vms. Praktikajuhendaja(te) juhendamisel ja järelvalvel  omandatakse erinevaid tehnoloogiaid ja tööprotseduure. Erinevad juhtimisülesanded võimaldavad  omandada juhtimisalaseid kogemusi. 
Esimesel nädalal üliõpilane tutvub ettevõtte erinevate töövaldkondadega,
järgnevalt praktikant omandab praktilisi oskusi erinevates ettevõtte töövaldkondades,
võimalusel kogub andmeid oma lõputöö jaoks.
Praktika lõpus praktikant juhib iseseisvalt konkreetset tootmistsüklit, organiseerib töid ja tagab selle  valdkonna funktsioneerimise.
Üliõpilane koostab õppepraktika aruande ja on pädev seda kaitsma.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
Practical training in the concerned discipline is conducted in an enterprise, scientific research  establishment or another institution. 
Different technologies and working methods are acquired under the supervision and monitoring of  instructors. Different managerial functions enable to gain management experience.
At the beginning the student becomes acquainted with farm/enterprise work fields,
1 / 2

ÕPPEAINE ÜLDANDMED
after that the student gains experiences (‘learning by doing’) in different fields of work
and if possible, collects data for graduate paper,
In the final part of practical training the student independently supervises the current field of work,  organizing team work and guaranteeing the working process.
A report on field training is written and defended.
2 / 2