AU.681 Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg18.12.2020 - 31.05.2021
Maht750 akadeemilist tundi (250 tundi auditoorset, 250 tundi praktikat, 250 tundi iseseisvat tööd), 28,75 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Risto Ilves
Reet Paatsi
Maret Prits
Arne Küüt
Priit Marmor
Andre Hallaste
Keio Küüt
Üllar Kärt
Aleksei Kazakov
Priit Tuuna
Lauri Potsepp
Maarja-Liisa Lootus
Rait Koort
 
Hind (sisaldab käibemaksu)2340 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmAineõpetajate koolitus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidÕpetajakoolituse edukalt lõpetanud õpetaja oskab koostada koolituse läbiviimiseks tööplaani lähtuvalt õppekavast, valmistada ette tunnimaterjale, näitmaterjale ning kavandada ja läbi viia õppetundi, arvestades õpilase võimeid, isikuomadusi ja õppeedukust, sealhulgas:
1) analüüsida liiklusolukordi;
2) selgelt ja veenvalt õpilastele edasi anda vajalikke teadmisi ja oskusi;
3) õpilasi motiveerida ja veenda neid iseseisva õppimise vajalikkuses ning nõuda kodutööde õigeaegset tegemist;
4) õpilases kujundada adekvaatset enesehinnangut;
5) tuua näiteid teooria ja praktika vahel;
6) õpetada ja ise edukalt sooritada vastava kategooria juhi õppesõidu harjutusi;
7) sõiduõpetamise ajal anda õpilasele aegsasti, lühidalt ja selgelt korraldusi sõidukiiruse valikuks, -suuna muutmiseks, tähelepanu ja vaate suunamiseks, sõiduki pidurdamiseks ja peatamiseks arvestada õpilase individuaalsust sõiduõpetamisel.
Õpetaja teab:
1) kaasaegseid juhi õpetamise meetodeid ja oskab neid õpetajatöös rakendada;
2) kuidas mõjuvad juhi psühhofüsioloogilised omadused ja tervislik seisund liiklusohutusele;
3) liiklusreegleid ja liiklusalaseid õigusakte.
Õpetaja oskab selgitada:
1) kuidas juhi isikuomadused, hoiakud ja elustiil mõjutavad tema liikluskäitumist ja vastutustundliku juhi kujunemist;
2) liiklejate võimalikust väärast käitumisest tekkida võivat ohtu ning õpetada ohtu ette nägema ja praktikas ennetama;
3) liiklusohtlikku olukorda ja tüüpilisemate liiklusõnnetuste toimumise põhjuseid ning õiget tegutsemist liiklusõnnetuse korral;
4) keskkonnasäästliku käitumise vajalikkust ja säästlikku sõidustiili;
5) ohutu ja keskkonnasäästliku juhtimise seoseid sõiduki valimisel ja kasutamisel (sõiduki valimine vastavalt vajadusele ja sõiduki turvaelemendid);
6) juhtimisvõtteid libedal teel ja muudes rasketes teeoludes;
7) liiklusalaseid õigusakte ja nende järgimise vajadust;
8) juhi psühhofüsioloogiliste omaduste ja tervisliku seisundi mõju liiklusohutusele;
9) liiklusreeglite olemust ja järgimise vajadust ning vajadust kujundada ohutu, teisi liiklejaid arvestavat sõiduharjumust;
10) liiklusjärelevalve eesmärke liiklusohutuse tagamisel ja juhtide õigete liiklusharjumuste kujundamisel.
Õpetaja oskab õpetada:
1) juhina oma tegevust ette kavandama ja sõiduks valmistuma;
2) liiklejate vastastikuse mõju tunnetamist;
3) tähelepanu pööramist vähekaitstud liikleja, nagu jalakäija, jalgratturi, lapse, vanuri ning puudega inimese suhtes;
4) tegutsemist ohuolukorras;
5) säästlikku sõidustiili;
6) juhtimisvõtteid libedal teel ja muudes rasketes teeoludes;
7) kuidas sõidu motiivid, teekonna ja aja planeerimine, kaaslased ja nende käitumine, juhi seisund ja sõiduki juhtimise võimed, sealhulgas liigne enesekindlus, mõjutavad ohutust.

Õpetaja teab ja oskab selgitada sõltuvalt õpetatava mootorsõiduki, autorongi ja masinrongi kategooriast:
1) sõiduki ehitust ja tööpõhimõtteid;
2) sõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavaid nõudeid;
3) kuidas kontrollida sõiduki tehnilist korrasolekut;
4) ohutuid võtteid sõitja veol;
5) liiklusohutusega seonduvaid nõudeid;
6) mootorsõiduki ja selle alamkategooria mootorsõiduki ning nende haagiste sõidutehnilisi omadusi ja õigeid juhtimisvõtteid;
7) haagiste külge ja lahti haakimist ning kaalu jaotumise jälgimist;
8) mootorsõiduki ja haagise ehituse eripärast tingitud juhi nägemisvälja piiratusest, samuti teiste liiklejate vaatevälja vähenemisest tingitud ohtu;
9) nõudeid sõiduki massi, teljekoormuse ja mõõtmete kohta;
10) veoste veo üldiseid nõudeid ja ohutust tagavaid põhimõtteid sealhulgas koorma kinnitamise põhimõtteid;
11) millised dokumendid peavad juhil olema kaasas mootorsõiduki juhtimisel.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- Üldkursus
- Iseseisev töö
- Libedasõidu riskivältimise õpe
- Teooriaõppe ja sõiduõppe praktika autokooli juures
750Risto Ilves, Reet Paatsi, Arne Küüt, Keio Küüt, Tiit Ratnik
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt18
Registreerumise tähtaeg15.12.2020
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.07.2021 05:58