AU.698 Toidutööstuse seadmed - ideest nutika lahenduseniAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg13.05.2021 - 20.08.2021
Maht84 akadeemilist tundi (56 tundi auditoorset, 28 tundi iseseisvat tööd), 3,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Uko Bleive
Jüri Lehtsaar
Hedi Kaldmäe
Piia Pääso
Tormi Lillerand
Anne Põder
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- oskab strateegiliselt planeerida oma investeeringut, läbi viia investeeringu finantsanalüüsi ja ette valmistada äriplaani investeeringu objekti jaoks arvestades toidukäitlejale esitatavaid nõudeid;
- on saanud esmased teadmised seadmetest ja masinaelementidest toidutööstuses, et osata teha enda ettevõtte jaoks sobivaid valikuid;
- on saanud esmased teadmised tõste- ja edastusmasinatest toidutööstuses, et osata teha enda ettevõtte jaoks sobivaid valikuid;
- on saanud ülevaate raalprojekteerimisest, insenerigraafikast ja masinaehitustehnoloogiast ning esmased oskused toiduainetetööstuses kasutatava seadme näidisprojekteerimisest;
- on saanud ülevaate tööstusautomaatikast ja elektripaigaldistest ning esmase oskuse valida komponente talitus- ja rakenduspõhiselt;
- oskab iseseisvalt koostada äriplaani.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev (13. mai 2021): ÄRIPLAAN
- Investeeringu strateegiline planeerimine;
- Investeeringuobjekti äriplaani osad;
- Investeeringu eesmärk;
- Toote kirjeldus;
- Konkurents, turg;
- Tegevusplaan;
- Ressursside vajadus;
- Riskianalüüs.
.
Iseseisev kodune ülesanne: Osalejad alustavad äriplaani koostamist, püstitavad investeeringu eesmärgi ja kirjeldavad konkurentsi ning turgu.
.
12Jüri Lehtsaar, Anne Põder
2. päev (14. või 27. mai 2021): TOIDUTÖÖTLEMISÜKSUSE RAJAMINE Polli Aiandusuuringute Keskuse näitel
- Ettevõtjate teadus-arenduse ja investeeringutoetuste ülevaade;
- Toidutootja innovatsioonitegurid ja -protsess;
- Märgistus toidu pakendil;
- Nõuded tunnustatud toidukäitlejale;
- Puuviljade ja marjade väiketööstusliku tootmise planeerimine ja seadmed;
- Ringkäik Polli Aiandusuuringute Keskuse katseköögis ja kompetentsikeskuse laborites.
.
Iseseisev kodune ülesanne: Osalejad täiendavad äriplaani toidutootjatele esitatavate nõuete osas ning toovad välja investeeringu mõjud ettevõtte teistele tegevusvaldkondadele (mikro-makrokeskkond).
.
12Uko Bleive, Hedi Kaldmäe, Piia Pääso
3. päev (3. juuni 2021): SEADMED JA MASINAELEMENDID TOIDUTÖÖSTUSES
- Masinaelementide valdkond ja põhiprintsiibid;
- Masinaelementide vahetatavus, täpsus, tolerantsid;
- Hammasülekanded, teljed-võllid;
- Rihm- ja kettülekanded;
- Sidurid ja laagrid;
- Aines-, seond- ja keermesliited;
- Võimalusel ringkäik toidutehnoloogia õppelaboris.
.
Iseseisev kodune ülesanne: Osalejad täiendavad äriplaani toote kirjeldusena oma ettevõttele sobiva tehnoloogilise lahenduse seletuskirja, tuginedes koolitusel saadud teadmistele seadmetest.
.
12Tormi Lillerand
4. päev (4. juuni 2021): SISSEJUHATUS TÕSTE- JA EDASTUSMASINATESSE
- Seadusandlus ja ohutus tõstetöödel;
- Kraanad, telfrid, talid;
- Lint-, kett-, rull- ja kruvikonveierid;
- Vaakum- ja magnettõstelahendused, pumbad;
- Konveierite lisaseadmed.
.
Iseseisev kodune ülesanne: Osalejad täiendavad äriplaani toote kirjeldusena oma ettevõttele sobiva tehnoloogilise lahenduse seletuskirja, tuginedes koolitusel saadud teadmistele masinatest.
.
12Tormi Lillerand
5. päev (14. juuni 2021): SISSEJUHATUS RAALPROJEKTEERIMISSE, INSENERIGRAAFIKASSE JA MASINAEHITUSTEHNOLOOGIASSE
- Toiduainetetööstuses kasutatava seadme näidisprojekteerimine kollektiivselt seminari vormis;
- Masinaelementide ja konstruktsioonide valmistamine.
.
Iseseisev kodune ülesanne: Osalejad täiendavad äriplaani toote kirjeldusena oma ettevõttele sobiva tehnoloogilise lahenduse seletuskirja, tuginedes koolitusel saadud teadmistele projekteerimisest.
.
12Tormi Lillerand
6. päev (15. juuni 2021): SISSEJUHATUS TÖÖSTUSAUTOMAATIKASSE JA ELEKTRIPAIGALDISTESSE
- Probleemipõhiselt eelneval päeval valitud ja projekteeritud seadmele elektrisüsteemi projekteerimine;
- Elektriskeemide koostamine;
- Seadme dokumentatsiooni ja kasutusjuhendi koostamine.
.
Iseseisev kodune ülesanne: Osalejad täiendavad äriplaani toote kirjeldusena oma ettevõttele sobiva tehnoloogilise lahenduse seletuskirja, tuginedes koolitusel saadud teadmistele automatiseerimisest.
.
12Tormi Lillerand
7. päev (28. juuni 2021): Investeeringu finantsanalüüs (Jüri Lehtsaar)
(8 tundi kontaktõpet, millest 4 tundi on praktilist tööd)
- Investeeringu finantsplaneerimise põhimõisted ja etapid;
- Investeeringu eelarve koostamine;
- Rahastamisallikad;
- Rahavoogude hindamine;
- Tasuvuse hindamise viisid;
- Tasuvusanalüüs.
.
Iseseisev kodune ülesanne: Osalejad kaardistavad tarnijad ja ressursside vajaduse, viivad läbi investeeringu finantsanalüüsi ning koostavad äriplaani riskianalüüsi ja tegevusplaani.

Lõputöö esitamine nädala jooksul pärast 7. koolituspäeva so. 5.juuliks 2021.
Lõputööle saavad kõik koolitusel osalenud individuaalse tagasiside hiljemalt 20. augustiks 2021.
12Jüri Lehtsaar, Anne Põder
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt30
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 21:35