AU.747 Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus vene keelesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg20.01.2023 - 08.12.2023
Maht750 akadeemilist tundi (250 tundi auditoorset, 200 tundi praktikat, 300 tundi iseseisvat tööd), 28,75 EAP
ToimumiskohtHarju maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormpõimõpe
Õppekeelvene keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Aleksei Kazakov
Jüri Ess
Janek Luppin
Inna Gorislavskaja
Paavo Tiitson
Vitali Nester
Gunnar Meinhard
 
Hind (sisaldab käibemaksu)2760 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv37
 
Õppekava rühmAineõpetajate koolitus
Eesmärk
 
ÕpiväljundidÕpetajakoolituse edukalt lõpetanud õpetaja oskab koostada koolituse läbiviimiseks tööplaani lähtuvalt õppekavast, valmistada ette tunnimaterjale, näitmaterjale ning kavandada ja läbi viia õppetundi, arvestades õpilase võimeid, isikuomadusi ja õppeedukust, sealhulgas:
1) analüüsida liiklusolukordi;
2) selgelt ja veenvalt õpilastele edasi anda vajalikke teadmisi ja oskusi;
3) õpilasi motiveerida ja veenda neid iseseisva õppimise vajalikkuses ning nõuda kodutööde õigeaegset tegemist;
4) õpilases kujundada adekvaatset enesehinnangut;
5) tuua näiteid teooria ja praktika vahel;
6) õpetada ja ise edukalt sooritada vastava kategooria juhi õppesõidu harjutusi;
7) sõiduõpetamise ajal anda õpilasele aegsasti, lühidalt ja selgelt korraldusi sõidukiiruse valikuks, -suuna muutmiseks, tähelepanu ja vaate suunamiseks, sõiduki pidurdamiseks ja peatamiseks arvestada õpilase individuaalsust sõiduõpetamisel.
Õpetaja teab:
1) kaasaegseid juhi õpetamise meetodeid ja oskab neid õpetajatöös rakendada;
2) kuidas mõjuvad juhi psühhofüsioloogilised omadused ja tervislik seisund liiklusohutusele;
3) liiklusreegleid ja liiklusalaseid õigusakte.
Õpetaja oskab selgitada:
1) kuidas juhi isikuomadused, hoiakud ja elustiil mõjutavad tema liikluskäitumist ja vastutustundliku juhi kujunemist;
2) liiklejate võimalikust väärast käitumisest tekkida võivat ohtu ning õpetada ohtu ette nägema ja praktikas ennetama;
3) liiklusohtlikku olukorda ja tüüpilisemate liiklusõnnetuste toimumise põhjuseid ning õiget tegutsemist liiklusõnnetuse korral;
4) keskkonnasäästliku käitumise vajalikkust ja säästlikku sõidustiili;
5) ohutu ja keskkonnasäästliku juhtimise seoseid sõiduki valimisel ja kasutamisel (sõiduki valimine vastavalt vajadusele ja sõiduki turvaelemendid);
6) juhtimisvõtteid libedal teel ja muudes rasketes teeoludes;
7) liiklusalaseid õigusakte ja nende järgimise vajadust;
8) juhi psühhofüsioloogiliste omaduste ja tervisliku seisundi mõju liiklusohutusele;
9) liiklusreeglite olemust ja järgimise vajadust ning vajadust kujundada ohutu, teisi liiklejaid arvestavat sõiduharjumust;
10) liiklusjärelevalve eesmärke liiklusohutuse tagamisel ja juhtide õigete liiklusharjumuste kujundamisel.
Õpetaja oskab õpetada:
1) juhina oma tegevust ette kavandama ja sõiduks valmistuma;
2) liiklejate vastastikuse mõju tunnetamist;
3) tähelepanu pööramist vähekaitstud liikleja, nagu jalakäija, jalgratturi, lapse, vanuri ning puudega inimese suhtes;
4) tegutsemist ohuolukorras;
5) säästlikku sõidustiili;
6) juhtimisvõtteid libedal teel ja muudes rasketes teeoludes;
7) kuidas sõidu motiivid, teekonna ja aja planeerimine, kaaslased ja nende käitumine, juhi seisund ja sõiduki juhtimise võimed, sealhulgas liigne enesekindlus, mõjutavad ohutust.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- Üldkursus
- Iseseisev töö
- Libedasõidu riskivältimise õpe
- Teooriaõppe ja sõiduõppe praktika autokooli juures
750
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt25
Registreerumise tähtaeg06.01.2023
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 06.02.2023 10:58