AU.748 KarjatervisAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg16.02.2022 - 09.12.2022
Maht260 akadeemilist tundi (130 tundi auditoorset, 65 tundi praktikat, 65 tundi iseseisvat tööd), 10 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Hertta Maikki Elise Pirkkalainen
Andres Olt
Ants-Hannes Viira
Piret Kalmus
Kadri Kaugerand
Kerli Mõtus
Kalle Kask
Karin Hango
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv14
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundid1 Karjaterviseprogammide üldpõhimõtted ja nõustamismetoodika:
- oskab rakendada erinevaid nõustamismeetode- ja tehnikaid indiviidi ja grupi tasandil;
- suudab luua süsteemse karja tervise ja jõudlusnäitajate kogumise süsteemi;
-oskab nõustada farmi personali karja terviseandmete süsteemseks registreerimiseks ning analüüsiks;
-koostöös farmi personaliga oskab seada farmi tervise ja jõudlusnäitajate osas sihttasemed;
-suudab tuvastada karja probleemsete valdkondade võimalikud mõjutegurid;
-suudab koostada tegevuskava karja probleemsete valdkondade parendamiseks;
-omab ülevaadet piimatootmisettevõtte ökonoomikast.

2. Udaratervis ja piimakvaliteet
- analüüsib udaratervisealaseid näitajaid ja koostab farmile sellekohase raporti;
- hindab lüpsi ajal lüpsjate tööd, lüpsihügieeni ning nisade seisundit;
- koostab haigustekitajate määramiseks proovivõtuskeemid ja kliinilise mastiidi ja kinnisperioodiaegse ravi patogeenipõhised raviprotokollid;
- koostab tegevuskava patogeenipõhise udaraterviseprogrammi läbiviimiseks ja nõustab farmerit selle käivitamisel ja rakendamisel.

3 Söötmine ja ainevahetushaiguste monitooring
- analüüsib karja ainevahetusalaseid näitajaid ja tuvastab võimalikud kliinilised ja subkliinilised ainevahetushaigused karjas;
- hindab lehmade toitumust ja poegimisjärgset tervist;
- hindab veiste söötmise, jootmise ja pidamisega seotud heaolu näitajaid;
- koostab lehmade ainevahetushaiguste monitoorimiseks proovivõtu ja/või andmete kogumise skeemi ning nõustab farmerit selle käivitamisel ja rakendamisel.

4. Sõratervishoid
- analüüsib sõrahaiguste raviprotokolle ning värkimise andmeid;
- hindab lehmade pidamist (lauda keskkond ja asemete, käiguteede puhtus) ja heaolu ning seostab neid võimalike jäsemehaigustega karjas;
- koostab sõratervise programmi ja nõustab farmerit selle käivitamisel ja rakendamisel.

5. Sigimise tervishoid
-analüüsib karja sigimisnäitajaid ning toob välja peamised lehmade ja mullikate sigimisega seotud probleemid;
-tuvastab farmi keskkonnast, loomade pidamistingimustest ja töörutiinidest tingitud puudused, mis pärsivad sigimise tulemuslikkust;
-koostab tegevuskava eesmärgipäraste sigimisnäitajate saavutamiseks karjas ning nõustab farmerit sigimisprogrammi läbiviimisel.

6. Noorkarja tervishoid
- loob süsteemi noorloomade tervise- ja jõudlusandmete rutiinseks kogumiseks;
-tuvastab noorkarja tervist ja jõudlust iseloomustavaid näitajaid analüüsides probleemkohad;
-tuvastab noorloomade tervist ja jõudlust pärssivad põhjused ja mõjutegurid;
-koostab farmile tegevuskava noorkarja tervise ja jõudluse parendamiseks ja nõustab farmi personali tegevuskava rakendamisel.

7. Nakkushaigused ja bioturvalisus
-oskab koostada kulutõhusa ja efektiivse proovide analüüsi skeemi karja infektsioonhaiguste alase olukorra tuvastamiseks;
-suudab tuvastada seoseid karjas esinevate haigussündroomide ja infektsioonhaiguste vahel ning koostab skeemid proovide laboratoorseks analüüsimiseks;
-oskab koostada farmipõhise nakkushaiguste tõrjeplaani koos prognoositava ajakava ja maksumusega;
-koostab farmipõhise bioturvalisuse kava ja nõustab farmi selle rakendamisel.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Karjatervise algandmete kogumine ja analüüs.
Nõustamismetoodikad karjatervise loomaarsti töös, sh juhtimise aluste omandamine.
Veterinaar-ökonoomika alused.
Udaraterviseprogrammi väljatöötamine.
Sõraterviseprogrammi väljatöötamine.
Sigimisprogrammi väljatöötamine.
Noorkarja terviseprogrammi väljatöötamine.
Bioturvalisuse kava ja nakkushaiguste tõrjeplaanide koostamine.

Koolitajateks on: Piret Kalmus, Kerli Mõtus, Ants-Hannes Viira, Kalle Kask, Hertta Pirkkalainen, Kurt Bach, Karin Hango, Vahur Murutar, Andres Olt, Kadri Kaugerand
260
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:17