AU.831 Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajandusesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg08.02.2023 - 22.09.2023
Maht66 akadeemilist tundi (60 tundi auditoorset, 6 tundi praktikat), 2,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Rando Värnik
Taimi Plado
Karin Kauer
Allan Kaasik
Jelena Ariva
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmPõllumajandus, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpiväljundid* mõistab bio- ja ringmajanduse olemust ning selle sisu ja rakendamise võimalusi
* oskab pakkuda ettevõtetele nõuandeteenusena praktilisi lahendusi lähtuvalt bio- ja ringmajanduse olukorrast ja perspektiividest Eestis, Euroopa Liidus.
* mõistab bio-ja ringmajanduse seoseid ja potentsiaali globaalsete väljakutsete lahendamisel, sh kliimaneutraalsus ja kliimamuutustega kohanemine; ressursside kestlik kasutamine ja ringlussevõtt; elurikkus, maismaa ja mereökosüsteemide vastupidavuse suurendamine; toidusüsteemide kestlikkus, sh toidu- ja energiajulgeolek;
* teab innovatsioonijuhtimisega seotud aktuaalseid probleeme, olulisemaid teoreetilisi koolkondi, arengusuundi ja jätkusuutliku arengu põhiprintsiipe;
* omab teadmisi innovatsioonivõimekuse arendamisest ja juhtimisest ettevõtetes, kogukondades, sh strateegiatest, süsteemidest, mõõdikutest;
* oskab näha innovatsiooni võimalusi ettevõtte edukuse tagamisel ning konkurentsivõime ja lisandväärtuse tõstmisel, sh omab teadmisi erinevatest investeerimisvõimalustest;
* teab kliimaeesmärkide põhialuseid, sh rohelepe, "Eesmärk 55" ja nendega seotud õigusaktid (kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, jõupingutuste jagamise määrus, maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) määrus);
* teab olulisemaid meetmeid maamajanduse kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja süsiniku sidumise suurendamiseks (mulla süsinikuvaru suurendamine; püsirohumaad, turvasmuldade harimise vähendamine, minimeeritud maaharimine, alternatiivsed orgaanilised väetised, täppisväetamine; söödakvaliteet ja sõnnikukäitlus loomakasvatuses; biogaasi/-metaani tootmine jne);
* omab teadmisi kliimamuutustega kohanemise meetmetest põllumajanduses;
* omab teadmisi ettevõtte ja toodete süsiniku jalajälje hindamisest (süsinikuaudit), sh ettevõtjate võimalustest ja kohustustest
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1) Bio- ja ringmajanduse moodul
* bio- ja ringmajanduse olemus, mõisted
* bio- ja ringmajanduse olukord ja perspektiiv Eestis, Euroopa Liidus (edaspidi EL) ja maailmas;
* biomajanduse sektorite ja valdkondade interdistsiplinaarne olemus;
* EL ja Eesti poliitikadokumentide ja strateegiate vaheline seos, sh EL rohelepe, EL biomajanduse strateegia, Eesti ring- ja biomajanduse arengudokumendid jt;
* bio-ja ringmajanduse seosed ja potentsiaal globaalsete väljakutsete lahendamisel, sh kliimaneutraalsus ja kliimamuutustega kohanemine; ressursside kestlik kasutamine ja ringlussevõtt; elurikkus, maismaa ja mereökosüsteemide vastupidavuse suurendamine; toidusüsteemide kestlikkus, sh toidu- ja energiajulgeolek;
* bio- ja ringmajanduse olulisusest erinevates valdkondades ja väärtusahelates, sh levinumad tehnoloogiad, tehnoloogiate arengusuunad ja perspektiivsed ärimudelid erinevates väärtusahelates;
* investeerimis- ja rahastamisvõimalustest bio- ja ringmajanduses;
* biomassi (alternatiivsete) töötlemisvõimaluste rakendamine ettevõtluses;
* bio- ja ringmajanduse võimalustest kogukondade tegevustes, sh piirkondlikud võimalused ja eelised biomajanduses, innovatsioonis (klastrid, ühistegevus);
* ettevõtetele nõuandeteenuse praktilised lahendused lähtuvalt bio- ja ringmajanduse olukorrast ja perspektiividest Eestis, Euroopa Liidus;
* Praktilised ülesanded käsitletud teemade kohta;
* Praktiline tegevus - bio-ja/või ringmajanduse põhimõtteid edukalt ja/või uuenduslikult rakendava ettevõtte tegevusega tutvumine. Siidrikoda OÜ külastus.
24Rando Värnik
2) Innovatsiooni moodul
* * innovatsioonijuhtimisega seotud aktuaalsed probleemid, olulisemad teoreetilised koolkonnad, arengusuunad ja jätkusuutliku arengu põhiprintsiibid;
* interdistsiplinaarsed seosed ja suhtlemine;
* innovaatiliste arengutega seotud laiemad poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed, õigus- ja keskkonnaalased probleemid;
* innovatsioonivõimekuse arendamine ja juhtimine ettevõtetes, kogukondades, sh strateegiad, süsteemid, mõõdikud;
* innovatsiooni võimalused ettevõtte edukuse tagamisel ning konkurentsivõime ja lisandväärtuse tõstmise võimalused, erinevad investeerimisvõimalused;
* uued võimalused tehnoloogiates sh: tehnilistes, ökoloogilistes, poliitilistes, sotsiaalsetes situatsioonides;
* maamajandusettevõtete ja maakogukondade innovaatilise arengu vajaduste ja võimaluste analüüs, kuidas teha ettepanekuid innovaatilise tegevuse läbiviimiseks;
* Praktilised ülesanded käsitletud teemade kohta;
* Iseseisev töö.
* Valmistada ette innovatiivse äriplaani esitlus etteantud ärimudeli tahvlil (Osterwalder). Kirjeldada võimalikke alternatiivseid ärimudeleid, tuua välja nende tugevused ja nõrkused. Tuua välja olulisemad ärimudeli riskid ja kirjeldada nende riskide maandamismeetodeid. Kirjeldada, milles näed oma ettevõtte seisukohalt koostöö ja ühistegevuse võimalusi ning millised on olulisemad kitsaskohad selles.

* Praktiline tegevus- innovaatilisi tegevusi edukalt rakendava ettevõtte tegevusega tutvumine (Chaga OÜ)
24Taimi Plado
3) Kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses
* kliimaeesmärkide põhialused, sh rohelepe, "Eesmärk 55" ja nendega seotud õigusaktid (kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, jõupingutuste jagamise määrus, maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) määrus);
* maamajanduse kasvuhoonegaaside heidete vähendamise ja süsiniku sidumise suurendamise meetmed (mulla süsinikuvaru suurendamine; püsirohumaad, turvasmuldade harimise vähendamine, minimeeritud maaharimine, alternatiivsed orgaanilised väetised, täppisväetamine; söödakvaliteet ja sõnnikukäitlus loomakasvatuses; biogaasi/-metaani tootmine jne);
* kliimamuutustega kohanemise meetmed põllumajanduses;
* ettevõtte ja toodete süsiniku jalajälje hindamine (süsinikuaudit), sh ettevõtjate võimalused ja kohustused.
* Praktiline töö - põllumajandusettevõtte süsiniku jalajälje näidisauditi koostamine grupitööna Agrone näitel.

Tulemi kontroll: grupitöö
12Karin Kauer, Allan Kaasik, Jelena Ariva
Iseseisev töö6
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt5
Registreerumise tähtaeg06.02.2023
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:01