AU.847 Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajandusesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg03.04.2023 - 23.05.2023
Maht40 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset), 1,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Rando Värnik
Taimi Plado
Karin Kauer
Allan Kaasik
Toomas Tõrra
Jelena Ariva
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpiväljundid* mõistab bio- ja ringmajanduse olemust ning selle sisu ja rakendamise võimalusi
* mõistab bio-ja ringmajanduse seoseid ja potentsiaali globaalsete väljakutsete lahendamisel, sh kliimaneutraalsus ja kliimamuutustega kohanemine; ressursside kestlik kasutamine ja ringlussevõtt; elurikkus, maismaa ja mereökosüsteemide vastupidavuse suurendamine; toidusüsteemide kestlikkus, sh toidu- ja energiajulgeolek;
* teab innovatsioonijuhtimisega seotud aktuaalseid probleeme, olulisemaid teoreetilisi koolkondi, arengusuundi ja jätkusuutliku arengu põhiprintsiipe;
* omab teadmisi innovatsioonivõimekuse arendamisest ja juhtimisest ettevõtetes;
* oskab näha innovatsiooni võimalusi ettevõtte edukuse tagamisel ning konkurentsivõime ja lisandväärtuse tõstmisel, sh omab teadmisi erinevatest investeerimisvõimalustest;
* teab kliimaeesmärkide põhialuseid, sh rohelepe, "Eesmärk 55" ja nendega seotud õigusaktid (kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, jõupingutuste jagamise määrus, maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) määrus);
* teab olulisemaid meetmeid maamajanduse kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja süsiniku sidumise suurendamiseks (mulla süsinikuvaru suurendamine; püsirohumaad, turvasmuldade harimise vähendamine, minimeeritud maaharimine, alternatiivsed orgaanilised väetised, täppisväetamine; söödakvaliteet ja sõnnikukäitlus loomakasvatuses; biogaasi/-metaani tootmine jne);
* omab teadmisi kliimamuutustega kohanemise meetmetest põllumajanduses;
* omab teadmisi ettevõtte ja toodete süsiniku jalajälje hindamisest (süsinikuaudit), sh ettevõtjate võimalustest ja kohustustest
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1) Bio- ja ringmajanduse moodul
* bio- ja ringmajanduse olemus, mõisted
* bio- ja ringmajanduse olukord ja perspektiiv Eestis, Euroopa Liidus (edaspidi EL) ja maailmas;
* biomajanduse sektorite ja valdkondade interdistsiplinaarne olemus;
* EL ja Eesti poliitikadokumentide ja strateegiate vaheline seos, sh EL rohelepe, EL biomajanduse strateegia, Eesti ring- ja biomajanduse arengudokumendid jt;
* bio-ja ringmajanduse seosed ja potentsiaal globaalsete väljakutsete lahendamisel, sh kliimaneutraalsus ja kliimamuutustega kohanemine; ressursside kestlik kasutamine ja ringlussevõtt; elurikkus, maismaa ja mereökosüsteemide vastupidavuse suurendamine; toidusüsteemide kestlikkus, sh toidu- ja energiajulgeolek;
* bio- ja ringmajanduse olulisusest erinevates valdkondades ja väärtusahelates, sh levinumad tehnoloogiad, tehnoloogiate arengusuunad ja perspektiivsed ärimudelid erinevates väärtusahelates;
* investeerimis- ja rahastamisvõimalustest bio- ja ringmajanduses;
* biomassi (alternatiivsete) töötlemisvõimaluste rakendamine ettevõtluses;
* bio- ja ringmajanduse võimalustest kogukondade tegevustes, sh piirkondlikud võimalused ja eelised biomajanduses, innovatsioonis (klastrid, ühistegevus);
* ettevõtetele nõuandeteenuse praktilised lahendused lähtuvalt bio- ja ringmajanduse olukorrast ja perspektiividest Eestis, Euroopa Liidus;
* Praktilised ülesanded käsitletud teemade kohta.
.
14Rando Värnik
2) Innovatsiooni moodul
* innovatsioonijuhtimisega seotud aktuaalsed probleemid, olulisemad teoreetilised koolkonnad, arengusuunad ja jätkusuutliku arengu põhiprintsiibid;
* interdistsiplinaarsed seosed ja suhtlemine;
* innovaatiliste arengutega seotud laiemad poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed, õigus- ja keskkonnaalased probleemid;
* innovatsioonivõimekuse arendamine ja juhtimine ettevõtetes, kogukondades, sh strateegiad, süsteemid, mõõdikud;
* innovatsiooni võimalused ettevõtte edukuse tagamisel ning konkurentsivõime ja lisandväärtuse tõstmise võimalused, erinevad investeerimisvõimalused;
* uued võimalused tehnoloogiates sh: tehnilistes, ökoloogilistes, poliitilistes, sotsiaalsetes situatsioonides;
* maamajandusettevõtete ja maakogukondade innovaatilise arengu vajaduste ja võimaluste analüüs, kuidas teha ettepanekuid innovaatilise tegevuse läbiviimiseks;
* Praktilised ülesanded käsitletud teemade kohta.
.
14Taimi Plado
3) Kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses
* kliimaeesmärkide põhialused, sh rohelepe, "Eesmärk 55" ja nendega seotud õigusaktid (kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, jõupingutuste jagamise määrus, maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) määrus);
* maamajanduse kasvuhoonegaaside heidete vähendamise ja süsiniku sidumise suurendamise meetmed (mulla süsinikuvaru suurendamine; püsirohumaad, turvasmuldade harimise vähendamine, minimeeritud maaharimine, alternatiivsed orgaanilised väetised, täppisväetamine; söödakvaliteet ja sõnnikukäitlus loomakasvatuses; biogaasi/-metaani tootmine jne);
* kliimamuutustega kohanemise meetmed põllumajanduses;
* ettevõtte ja toodete süsiniku jalajälje hindamine (süsinikuaudit), sh ettevõtjate võimalused ja kohustused.
* Täppisväetamine
* Praktiline töö - põllumajandusettevõtte süsiniku jalajälje näidisauditi koostamine grupitööna Agrone näitel.
12Karin Kauer, Allan Kaasik, Toomas Tõrra, Jelena Ariva
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg01.04.2023
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 18:59