Õppekava "Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood463
Õppekava statistika kood7629955
Õppekava lühendPSm
Õppekava nimetus eesti keelesPõllumajandussaaduste tootmine ja turustamine
Õppekava nimetus inglise keelesProduction and Marketing of Agricultural Products
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetuspõllumajandusteaduse magister (põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Evelin Loit15.05.2014
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Lea Sudakova, Kaja Orupõld, Kaja Veddel
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Meelis Värnikvilistlane, tööandjate esindaja, FIE15.05.2015
Mariana Maante-Kuljusdoktorant15.05.2015
Are Selgedotsent, tööandjate esindaja15.05.2015
Katrin Jõgaresimees, dotsent, õppedirektor02.01.2018
Alar Astoverprofessor15.05.2015
Ülo Niinemetsprofessor01.01.2020
Marika Mändprofessor15.05.2015
Kadri Karpprofessor15.05.2015
Evelin Loitvanemteadur15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesBachelor's level degree, higher education acquired by completing a professional higher education curriculum or a qualification equal thereto. The university may have additional requirements for admission.
Üldeesmärgid
eesti keelesOmandada süvateadmised põllumajandussaaduste tootmisest, esmasest töötlemisest ja turustamisest, valdkonna uurimistöö kesksed mõisted, teooriad ja meetodid ning seonduvate teadusalade teoreetilised alused. Omandatud erialateadmised võimaldavad töötada põllumajanduslikke teadmisi vajavates ettevõtetes ja asutustes avalikus ja erasektoris ning jätkata õpinguid doktorantuuris.
inglise keelesTo provide the in-depth knowledge and skills in the field of production of field crops, post-harvest treatment and marketing that will include the main terms, theories and methods for the scientific study in a given speciality. Also to know the theorethical basis of the related subjects. The knowledge and skill-set obtained will provide the competences needed for agriculture-related jobs in private and public sectors and to continue the studies on the PhD level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) tunneb põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise alaseid mõisteid üldiselt ja erialaspetsiifiliselt vastavalt valitud uurimissuunale;
2) oskab analüüsida eesti- ja võõrkeelset põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise alast teaduskirjandust;
3) oskab planeerida ja läbi viia põllumajanduse ja taimekasvatuse alast uurimistegevust, valida uurimistööks sobivaid meetodeid, objekte ja vahendeid;
4) oskab läbi viia uurimistöö tulemusel saadud andmete esmast ja statistilist töötlust;
5) oskab hinnata põllumajandustootmise ja -poliitika ökoloogilisi ja sotsiaal-majanduslikke regionaalseid mõjusid;
6) oskab rakendada omandatud erialateadmisi praktilises taimekasvatuses;
7) tunneb põllu- ja rohumaakultuuride saagi kujunemise aluseid, keskkonnasäästliku kasvatamise teoreetilisi põhimõtteid ja nüüdisaja tehnoloogilistele võimalustele toetuvaid praktilisi lahendusi;
8) tunneb nüüdisaegseid keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid taimekasvatussaaduste tootmiseks ja nende tulusaks väärindamiseks;
9) oskab analüüsida ja planeerida põllumajandusettevõtte tegevust;
10) oskab rakendada teaduslikke meetodeid doktoriõppes ja iseseisvas töös;
11) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega põllumajandustootmise ja turustamise spetsialisti või juhina riigi- või erasektoris ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
12) on valmis meeskonnatööks ja ühistegevuseks, rakendab oma tegevuses teaduspõhisust ja loodussäästlikku mõtteviisi ning lähtub eetilistest põhimõtetest.
inglise keelesUpon successful completion of the curriculum the student:
1) is able to interpret the main concepts of the production and marketing of agricultural products generally and specifically within the chosen area of specialisation;
2) is able to analyse scientific literature in the field of the production and marketing of agricultural products in Estonian and in a foreign language;
3) can plan and conduct research activities in the field of agriculture and crop farming, choose appropriate methods, objects and instruments for research;
4) can conduct the primary and statistical processing of the data obtained as a result of research;
5) is able to apply the knowledge in crop production;
6) is able to differentiate between and evaluate the ecological and socio-economic regional impacts of agricultural production and agricultural policy;
7) knows the basics of formation of field and grassland crops, the theoretical principles of sustainable agriculture and the practical solutions supporting on modern technological means;
8) is able to explain modern sustainable technologies for the production and profitable improvement of plant products;
9) can analyse and plan the activity of an agricultural enterprise;
10) is ready to apply scientific methodology in doctoral studies or independent work;
11) is ready to assume the responsibility involved in working as a specialist or manager of the production and marketing of agricultural products in the state or private sector, and in the local and international organizations of the public sector;
12) is ready to be involved in team work and joint activities, exerting consciously in his/her activity the scientific and sustainable thinking and appreciating the principles of ethics.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 31.03.2020 15:07