Õppekava "Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood377
Õppekava statistika kood6420288
Õppekava lühendRB
Õppekava nimetus eesti keelesVee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
Õppekava nimetus inglise keelesApplied Biology of Aquatic and Terrestrial Ecosystems
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundBioloogia ja sellega seotud teadused
Õppekava rühmBioloogia
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusLoodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine31.01.2013
eriala lisamine31.01.2013
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Ingmar Ott01.06.2015
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Kadri Kask, Kadri Maikov, Lea Sudakova
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Irja Truumaatööandjate esindaja, Keskkonnaministeeriumi Veeosakond15.05.2015
Kalle Olliesimees, professor15.05.2015
Tauno Jürgensteinvilistlane, Keskkonnaagentuur "Viridis", "Eesti Forell SA"15.05.2015
Ronald Laarmaadoktorant15.05.2015
Tiina Tosensdotsent26.09.2017
Katrin Kaldrelektor26.09.2017
Tiiu Kullprofessor15.05.2015
Ingmar Ottprofessor15.05.2015
Tiina Nõgesprofessor15.05.2015
Priit Zingelvanemteadur26.09.2017
Sirje Vilbastevanemteadur15.05.2015
Olavi Kurinavanemteadur26.09.2017
Lauri Laanistovanemteadur26.09.2017
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesgümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette laiapõhjaliste rakenduslike teadmistega vee ja maismaa ökosüsteeme tundvaid spetsialiste.
inglise keelesThe goal is to train specialists with broad-based applied knowledge on water bodies and terrestrial ecosystems.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) on omandanud alusteadmised ja arusaamise ökosüsteemide ja nende elustiku kasutamisest ja kaitsest, inimtegevuse mõjust vee või maismaa elurikkusele, ökosüsteemide majandamisest ja nende taastamisest;
2) omab võimet kirjeldada bioloogia, ökoloogia ja limnoloogia aluseid mõistete kaudu;
3) oskab hankida ja hinnata kriitiliselt oma valdkonna teadmisi;
4) tunneb eriala olulisemaid teoreetilisi koolkondi, arengusuundi ja aktuaalseid probleeme;
5) omab võimet rakendada kogutud teadmisi oma valdkonna tööelus, sh rahvusvahelisel tasandil, oskust efektiivselt juurutada ökoloogilise majandamise printsiipe ja leevendada inimtegevuse mõju, võimet arvestada eetilisi aspekte ja toimima nendest lähtudes;
6) valdab tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
7) oskab oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles erialaga seonduvaid probleeme suuliselt, graafiliselt ja kirjalikult selgitada ning erialastes aruteludes osaleda;
8) on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas arvestades üldlevinud eetilisi aspekte ja toimib nendest lähtudes;
9) oskab hinnata teadmiste rolli ning oma erialase tegevuse tagajärgi ühiskonnas;
10) on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama, õpinguid jätkama magistriõppes ning ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama;
11) omab pädevust töötamiseks looduskaitse spetsialisti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal elustiku, ökosüsteemide kaitse, majandamise ja taastamise valdkondades juhtiva spetsialisti juhendamisel;
12) omab alusteadmisi õpingute jätkamiseks magistriastmes.
inglise keelesThe graduate:
1) Have been acquired basic knowledge and understanding of operation of ecosystems, their biota and protection, human impact to the biodiversity, management, restoration;
2) has ability to describe basics through terms of biology, ecology and limnology;
3) is a able to obtain and critically evaluate knowledge of domain;
4) knows the most essential theories, development ways and actual problems of applied biology;
5) has ability to implement gathered knowledge in professional activities incl. on international level, skills effectively to implement principles of ecological management and to mitigate human impact, ability to consider and act from ethical aspects;
6) owns communication -, information- and corresponding tehnological skills, necessary for professional life;
7) can explain and take part in discussions in studying language and at least in one foreign language professional problems verbally, graphically and in writing;
8) is ready to take part in civil society considering general ethical aspects and acts on their basis;
9) can estimate the role of consequences of own knowledge and activities in society;
10) is able to implement obtained knowledge in employment, proceed studies on master level and independently upgrade professional skills;
11) is competent to work under the supervision of leading specialist on the position demanding qualification of specialist of biota, ecosystems, management and restoration;
12) has basic knowledge to proceed studies on master level.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesmaismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
Eriala nimetus inglise keelesApplied biology of terrestrial ecosystems
Avamise kuupäev21.06.2013
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Antava kraadi nimetus eesti keelesLoodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
 
Eriala nimetus eesti keelesvee ökosüsteemide rakendusbioloogia
Eriala nimetus inglise keelesApplied biology of water ecosystems
Avamise kuupäev21.06.2013
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Antava kraadi nimetus eesti keelesLoodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
 
Aasta õppekavad 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 27.03.2019 05:28