Õppekava "Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia " vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood423
Õppekava statistika kood7420288
Õppekava lühendRBm
Õppekava nimetus eesti keelesVee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
Õppekava nimetus inglise keelesApplied Biology of Aquatic and Terrestrial Ecosystems
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundBioloogia ja sellega seotud teadused
Õppekava rühmBioloogia
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusloodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine31.01.2013
eriala lisamine31.01.2013
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Ingmar Ott01.06.2015
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Kadri Kask, Kadri Maikov, Lea Sudakova
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Irja Truumaatööandjate esindaja, Keskkonnaministeeriumi Veeosakond15.05.2015
Kalle Olliesimees, professor15.05.2015
Tauno Jürgensteinvilistlane, Keskkonnaagentuur "Viridis", "Eesti Forell SA" 15.05.2015
Ronald Laarmaadoktorant15.05.2015
Tiina Tosensdotsent26.09.2017
Katrin Kaldrelektor26.09.2017
Tiina Nõgesprofessor15.05.2015
Tiiu Kullprofessor15.05.2015
Ingmar Ottprofessor15.05.2015
Olavi Kurinavanemteadur26.09.2017
Lauri Laanistovanemteadur26.09.2017
Priit Zingelvanemteadur26.09.2017
Sirje Vilbastevanemteadur15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesbakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud teadmistega spetsialiste, kes
1) oskavad igakülgselt mõista vee ja maismaa ökosüsteemide toimimist ja prognoosida neis tulevikuprotsesse;
2) tunnevad põhjalikult Eesti looduse kaitse ja säästliku majandamise põhimõtteid ja võimalusi;
3) oskavad teha ökoloogiliselt ja sotsiaalselt põhjendatud otsuseid liikide, koosluste ja ökosüsteemide säästlikul majandamisel ja kaitsel;
4) oskavad fundamentaalteaduslike meetoditega viia läbi iseseisvaid uuringuid;
5) omandavad alusteadmised ja -oskused õpingute jätkamiseks doktorantuuris.
inglise keelesTo provide in-depth knowledge and skills which enable:
1) to understand the functioning and predict the future developments of water and terrestrial ecosystems;
2) to know the principles of conservation and sustainable management of Estonian nature;
3) to make ecologically and socially sound decisions on sustainable management and conservation of ecosystems;
4) can carry out independent investigations with scientific fundamental methods;
5) to provide fundamental knowledge and skills for continuing studies in the doctoral level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi vee ja maismaa ökosüsteemide ning nende kaitse ja majandamisega seotud mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest, tunneb teoreetilisi arengusuundi rakendusbioloogia valdkonnas, oskab sõnastada säästliku majandamise ja looduskaitsega seotud aktuaalseid probleeme ja nende lahendusvõimalusi;
2) suudab ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid, oskab eristada ja on võimeline kriitiliselt hindama ökosüsteemide majandamise ja kaitse ökoloogilisi ja sotsiaal-majanduslikke mõjusid ning vastuolude põhjuseid, analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusvõimalusi; oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
3) suudab iseseisvalt hankida, analüüsida ja kriitiliselt hinnata uusi teadmisi ökosüsteemide säästliku majandamise ja kaitsega seotud valdkondades ning kasutada neid oma uuringutes ja muus erialases töös; oskab kasutada kaasaegseid statistilise andmeanalüüsi ja modelleerimise ning geoinformaatika meetodeid;
4) suudab end eesti ja inglise keeles väljendada nii erialaspetsialistidele kui erialavälistele inimestele ning pädevalt juhendada rakendusbioloogiliste teadmiste ja oskuste omandamist;
5) oskab analüüsida, sünteesida ja väljendada nii suuliselt kui kirjalikult oma teadustulemusi ning neid kaitsta avalikul esinemisel;
6) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli. On valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse; oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
7) on valmis töötama spetsialistina looduse kaitse ja majandamisega seotud erialadel või sellega seotud ametikohal riigi-, kohaliku omavalitsuse, ettevõtlus- või mittetulundussektoris, sh rahvusvahelistes organisatsioonides; oskab analüüsida ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid protsesse ning rakendada seda otsuste vastuvõtmisel; on valmis meeskonnatööks ja koostöövõrgustike loomiseks;
8) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and in-depth knowledge of the definitions, theories and research methods of the functioning, management and conservation water and terrestrial ecosystems; is able to define current problems and potential solutions in the field of sustainable management and nature conservation;
2) can recognize and make interdisciplinary connections, is able to distinguish and assess environmental and socio-economic impacts of ecosystem management and conservation; is able to estimate the social and ethical impact of the professional activities;
3) is able to obtain, analyze and critically evaluate new knowledge in the fields related to sustainable management and conservation of ecosystems; use the new knowledge in the research and other professional activities, is able to use modern methods of geoinformatics, statistical data analysis and modelling;
4) is capable to communicate adequately with specialists and laypersons in English and in Estonian and supervise acquirement of knowledge of applied biology;
5) is able to analyse, synthesize and present research results in speech and writing as well as defend them at public presentations;
6) values the ethical aspects and social role of the specialty; is able actively take part in civil society and have tolerance to the variety of value judgments and attitudes; is able to assess the ethical and social impact of the professional activities on the society;
7) is ready to work as a specialist in the field of ecosystem sustainable management and conservation in the state, local government, business or non-profit sector, including international organizations; is able to assess ecological, economical and social processes and apply the knowledge; is ready for teamwork and development of professional networks;
8) is able to continue studies on the doctoral level.
Täiendav informatsioon
inglise keelesÕppekava juht (Curriculum leader) prof Ingmar Ott (e-post: ingmar.ott@emu.ee)
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesmaismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
Eriala nimetus inglise keelesApplied Biology of Terrestrial Ecosystems
Avamise kuupäev21.06.2013
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Antava kraadi nimetus eesti keelesLoodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science
 
Eriala nimetus eesti keelesvee ökosüsteemide rakendusbioloogia
Eriala nimetus inglise keelesApplied Biology of Water Ecosystems
Avamise kuupäev21.06.2013
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Antava kraadi nimetus eesti keelesLoodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science
 
Aasta õppekavad 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 19.05.2019 22:07