Õppekava "Vesiehitus ja veekaitse" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood383
Õppekava statistika kood6541658
Õppekava lühendVE
Õppekava nimetus eesti keelesVesiehitus ja veekaitse
Õppekava nimetus inglise keelesHydraulic Engineering and Water Pollution Control
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeastebakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe
Õppekava EHISe tase503 integreeritud õpe (bakalaureus+magister) alates 2002
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus5 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009300
Maht (AP) enne 31.08.2009200
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduste magister (vesiehitus ja veekaitse)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Civil Engineering (hydraulic engineering and water pollution control)
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseDiplomeeritud hüdrotehnikainseneri esmane kutse, tase 7; diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri esmane kutse, tase 7
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesDiploma Engineer in Hydrotechnical Engineering, level 7; Diploma Engineer in Water Supply and Sewerage, level 7
Kutse andmise õigus antud05.06.2013
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine19.06.2015
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Toomas Tamm01.06.2015
VÕTA nõustajadMerit Karro
VÕTA komisjonVaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Urmas Lombiotstööandjate esindaja, Keskkonnaprojekt OÜ18.02.2016
Toomas Tammesimees, dotsent18.02.2016
Mait Kriipsaluprofessor18.02.2016
Ott Pedosküliõpilane18.02.2016
Vastuvõtutingimused
eesti keelesGümnaasiumi lõputunnistus või lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, Certificate of Vocational Secondary Education or a corresponding qualification giving access to higher education. The university Council can define specific additional admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette vesiehituse ja veekaitse valdkonna magistrikraadiga insenere, kellel on:
1) süsteemne ülevaade ja laiapõhjalised teadmised õppesuuna mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest ning eriala seostest keskkonna ja ühiskonnaga;
2) oskus leida tehnilisi lahendusi loodusressursside säästvaks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks;
3) valmisolek tööks erialast kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal riigi- ja teadusasutustes, kohalikes omavalitsustes ja erasektoris.
inglise keelesTo educate qualified engineers with MSc degree in the field of hydraulic structures and water pollution control who have:
1) a systemic overview of concepts, theories and research methods in their study field, including their relations with the environment and society;
2) capacities for finding technical solutions for the economic and sustainable use of natural resources;
3) readiness to work at positions requiring professional qualification in state and research agencies, local governments, and the private sector.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava täies mahus läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi veemajanduse (sh vesiehitiste, veevarustuse ja kanalisatsiooni, reovee puhastamise ja maaparanduse ning jäätmekäitluse) valdkonna mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) oskab analüüsida vesiehituse ja veekaitse aktuaalseid probleeme ning neid lahendada, tundes eriala arengusuundi;
3) oskab koostada vesiehituse ja veekaitse alaseid projekte, rakendades ehitusinsenerivaldkonna (sh teoreetiline mehaanika, tugevusõpetus, materjalid ja konstruktsioonid) aluspõhimõtteid;
4) oskab analüüsida keskkonna ja inimese vahelisi suhteid ning luua interdistsiplinaarseid seoseid ökoloogia, veekogudes ja pinnases toimuvate protsesside ning tehniliste lahenduste vahel, prognoosides lahenduste keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikku mõju;
5) oskab loovalt ja iseseisvalt ära tunda vesiehituse ja veekaitsega seotud probleeme ning uurimist vajavaid küsimusi, neid sõnastada ja asjakohaste meetoditega lahendada, kasutades vajadusel teiste valdkondade spetsialistide abi;
6) oskab valida vesiehitiste ja veekaitseobjektide projekteerimise ja ehitusjuhtimise jaoks sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad, koguda projekteerimiseks vajalikke andmeid;
7) tunneb projekteerimist ja ehitamist reguleerivaid õigusakte;
8) suudab nii eesti kui ka ühes olulises võõrkeeles vajalikus vormis esitada, kirjutada ja argumenteerida oma erialaga seonduvaid teooriaid, probleeme ja järeldusi ning osaleda nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste inimeste sellekohastes aruteludes;
9) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega vesiehituse ja veekaitse valdkonna spetsialistina erasektoris, riiklikes organisatsioonides või ettevõtetes;
10) oskab tegutseda eetiliselt keerulistes olukordades, on teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest;
11) on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas, sallivalt suhtuma hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse ning arvestama neid tehniliste lahenduste väljatöötamisel;
12) on võimeline jätkama õpinguid doktoriõppes, osalema uurimistegevuses ja tegutsema oma eriala spetsialisti või arendajana.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and knowledge of the terminology, theoretical aspects and research methods used in the field of water management (e.g. hydraulic structures, water supply and sewerage, waste water treatment, land improvement, and waste management);
2) is capable of analysing and solving current problems related to hydraulic structures and water pollution control, and is competent in the development tendencies in this area of knowledge;
3) is capable of constructing projects dealing with hydraulic structures and water pollution control, applying basic principles of civil engineering (including theoretical mechanics, strength theory, materials and structures);
4) is capable of analysing interactions between the environment and human beings as well as revealing interdisciplinary connections between engineering solutions and ecology, processes going on in surface waters and soil as well as predicting the environmental and socio-economic impact of such solutions;
5) can independently solve problems related to the speciality using appropriate methods and the help of specialists from other fields, if necessary;
6) is capable of choosing suitable methods and technologies for carrying out tasks of design work and construction management in the field of hydraulic structures and water pollution control as well as collecting data for design work;
7) is competent in legal acts regulating designing and construction in this area of engineering;
8) is able to orally present, write and argue speciality-related theories, problems and conclusions in Estonian as well as one relevant foreign language as well as to participate in specialist/non-specialist discussions;
9) is prepared to accept responsibility associated with working as a specialist of hydraulic structures and water pollution control in the private sector as well as in state owned organisations;
10) is able to act in ethically complicated situations and is aware of ethical problems that may arise;
11) is prepared to actively participate in the society, be tolerant when dealing with various attitudes and taking them in account in decision making;
12) is capable of continuing studies in the doctoral level, participating in research activities and working as a specialist or developer in the field of hydraulic structures and water pollution control.
 
 
Aasta õppekavad 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 23.08.2019 19:10