Õppekava "Vesiehitus ja veekaitse" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood383
Õppekava statistika kood6541658
Õppekava lühendVE
Õppekava nimetus eesti keelesVesiehitus ja veekaitse
Õppekava nimetus inglise keelesHydraulic Engineering and Water Pollution Control
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeasteintegreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekava EHISe tase503 integreeritud õpe (bakalaureus+magister) alates 2002
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus5 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009300
Maht (AP) enne 31.08.2009200
 
Antava kraadi nimetusEhitusteaduste magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Civil Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseDiplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 esmane kutse; diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 esmane kutse
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesDiploma Engineer in Hydrotechnical Engineering, level 7 high education qualification; Diploma Engineer in Water Supply and Sewerage, level 7 high education qualification
Kutse andmise õigus antud05.06.2013
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine19.06.2015
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Toomas Tamm01.06.2015
VÕTA nõustajadMerit Karro
VÕTA komisjonAnneli Veemees (esimees), Toomas Timmusk, Harli Jürgenson, Jürgen Aosaar, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Urmas Lombiotstööandjate esindaja, Keskkonnaprojekt OÜ18.02.2016
Toomas Tammesimees, professor18.02.2016
Toomas Timmusklektor01.01.2021
Mait Kriipsaluprofessor18.02.2016
Denis Tšikunskiüliõpilane23.10.2023
Johanna Kaldaüliõpilane01.01.2021
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary education or a corresponding qualification giving access to higher education. In addition, EMU council can define specific admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud ja spetsiifiliste erialateadmistega vesiehituse ja veekaitse valdkonna magistrikraadiga insenere, kes on võimelised võtma vastutust ning tegema strateegilisi otsuseid oma eriala edendamiseks.
inglise keelesPreparing engineers with a master's degree in the field of hydraulic engineering and water pollution control with in-depth and specific knowledge, who are able to take responsibility and make strategic decisions to advance their speciality and profession.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi veemajanduse (sh vesiehitiste, veevarustuse ja kanalisatsiooni, veekaitse, maaparanduse ning jäätmekäitluse) valdkonna mõistetest, teooriatest, uurimismeetoditest ja arengusuundadest; tunneb valdkonna eetilisi aspekte;
2) oskab analüüsida ja lahendada vesiehituse ja veekaitse küsimusi;
3) oskab koostada vesiehituse ja veekaitse projekte, rakendades ehitusinsenerivaldkonna (sh teoreetilise mehaanika, tugevusõpetuse, materjaliõpetuse ja ehituskonstruktsioonide projekteerimise) põhimõtteid, meetodeid ja tehnoloogiaid;
4) tunneb ettevõtluse ja biomajanduse teooriaid; oskab analüüsida keskkonna ja inimese vahelisi suhteid ning luua interdistsiplinaarseid seoseid ökoloogia, veekogudes ja pinnases toimuvate protsesside ning tehniliste lahenduste vahel, oskab prognoosida tehniliste lahenduste keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikku mõju;
5) oskab teha iseseisvalt uurimistööd: töödelda andmeid, hinnata ja analüüsida saadud tulemusi; oskab õppekeeles ja oma eriala olulises võõrkeeles kõnes ja kirjas argumenteerida erialaga seonduvaid teooriaid, küsimusi ja järeldusi ning osaleda aruteludes nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste isikutega;
6) mõistab eriala tähtsust ühiskonnas ning rakendab erialateadmisi ja -oskusi interdistsiplinaarselt oma töös, oskab anda põhjendatud hinnanguid oma eriala puudutavates küsimustes;
7) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega vesiehituse ja veekaitse valdkonna spetsialistina riiklikes organisatsioonides ja ettevõtetes või erasektoris, ning tegutsema oma eriala arendajana, sealhulgas rahvusvaheliselt; on võimeline jätkama õpinguid doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) have a systematic overview and knowledge of the terminology, theoretical aspects and research methods used in the field of water management (e.g. hydraulic structures, water supply and sewerage, waste water treatment, land improvement and waste management); know the ethical aspects of the field of activity;
2) be able to analyse and solve issues of hydraulic structures and water pollution control;
3) be able to prepare hydraulic engineering and water pollution control projects, applying the principles, methods and technologies of the field of civil engineering (incl. theoretical mechanics, strength of materials, materials science and design of building structures);
4) know the theories of entrepreneurship and bioeconomy; be able to analyse the relationship between the environment and human beings and to create interdisciplinary connections between ecology, processes in water bodies and soil and technical solutions, be able to predict the environmental and socio-economic impact of technical solutions;
5) can independently conduct research work: data processing, evaluate and analyse the results obtained; be able to argue orally and in writing on speciality-related theories, problems and conclusions in the language of instructions and in the foreign language most relevant for the speciality and to participate in specialist/non-specialist discussions;
6) understand the relevance of the profession in society and be able to apply professional knowledge and skills interdisciplinary in work, be able to give reasonable assessments in matters concerning his/her profession;
7) be prepared to accept responsibility associated with working as a specialist or developer in the field of hydraulic structures and water pollution control in the private sector as well as in state-owned organisations; be capable of continuing studies at the doctoral level.
 
 
Aasta õppekavad 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 21:20