Õppekava "Energiakasutus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood432
Õppekava statistika kood7542531
Õppekava lühendEKm
Õppekava nimetus eesti keelesEnergiakasutus
Õppekava nimetus inglise keelesEnergy Application Engineering
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusTehnikainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmElektrienergia ja energeetika
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetustehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseDiplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse. Tarbija elektripaigaldised
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesDiploma Electrical Engineer level 7, Initial Higher Education level
Kutse andmise õigus antud05.06.2015
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev12.11.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Andres Annuk11.12.2002
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonArvo Leola (esimees), Risto Ilves, Olga Panova, Heiki Lill, Toivo Kabanen
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Kaupo ToomElering AS automaatika korraldaja30.09.2019
Heino Pihlapdoktorant, spetsialist30.09.2019
Siim Muistedoktorant, spetsialist30.09.2019
Erkki Jõgilektor30.09.2019
Külli Hovilektor30.09.2019
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or equivalent qualification. In addition the University Council may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud teadmistega spetsialiste, kes
oskavad hinnata energiaressursse ning prognoosida nende dünaamikat; valdavad elektri- ja soojusenergia säästlikku kasutamist ning vastavate seadmete ja aparaatide ehitust ja nende konstrueerimise põhimõtteid.
Magistriõppe lõpetanud oskavad anda tehnilistele probleemidele insenerlikke lahendusi, suudavad juhtida elektri- ja soojusseadmete paigaldus-, remondi- ja hooldustöid. Tunnevad arvutustehnikat, suudavad kasutada olemasolevat ja luua uut tarkvara. Omandatud teadmised võimaldavad tulevikus taotleda insenerikutset või jätkata õpinguid doktorantuuris.
inglise keelesTo prepare specialists who have specialised in energy resource assessment and can estimate its dynamics; who know how to use electrical and thermal energy economically and who are familiar with the construction and designing principles of respective equipment and appliances. The graduates of Master's studies can find engineering solutions to technical problems, manage the instalment, repair and maintenance of power and thermo facilities. They know computing technology and can use the existing software and create new one. The acquired knowledge will enable the students to apply for an engineer's profession or continue their studies in the doctoral level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi energeetika valdkonna mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) suudab iseseisvalt hankida ja kriitiliselt hinnata uusi teadmisi energeetika valdkonnas;
3) tunneb energeetika ettevõtete juhtimise spetsiifikat;
4) oskab adekvaatselt hinnata ühiskonnas toimuvaid protsesse ning nendega arvestada energiamajandusliku tegevuse kavandamisel ja juhtimisel;
5) oskab kasutada statistilise andmeanalüüsi ja modelleerimise meetodeid;
6) oskab kavandada energiamajanduslikke tegevusi ja kasutada selleks kaugseire vahendeid ja ruumianalüüsi meetodeid;
7) omab erialast väljendusoskust nii, et suudab end eesti ja inglise keeles väljendada erialaspetsialistidele ning erialavälistele inimestele ja pädevalt juhendada energeetikaalaste teadmiste ja oskuste omandamist;
8) oskab sünteesida ja väljendada kirjalikult oma teadustulemusi ning neid kaitsta avalikul esinemisel;
9) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
10) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega energiamajanduse spetsialisti või juhina ettevõtluses ning avaliku sektori kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
11) on valmis meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
12) väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and specialized knowledge of the terminology, theories and research methods in power engineering;
2) can independently gather and critically assess new knowledge in the field of power engineering;
3) knows the specificity of the management of power engineering enterprises;
4) can critically evaluate social processes and take them into consideration in the planning and management activities within power engineering;
5) can use methods of statistical data analysis and modelling;
6) can design activities within power engineering and make use of remote monitoring equipment and methods of spatial analysis;
7) has the skills to express himself/herself within the speciality both in Estonian and English to specialists in the field and to laypersons, and to supervise the acquisition of the knowledge and skills of power engineering;
8) can synthesize and express his/her research results and defend them in public;
9) is ready to continue studies in the doctoral level;
10) is ready to take responsibility related to working as a specialist in power engineering or a business leader and in local and international organizations in the public sector;
11) is ready for team work and joint activity;
12) values the ethical aspects and social role of the speciality.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keeleselektrivõrkude planeerimine
Eriala nimetus inglise keelesPlanning of Electrical Networks
Avamise kuupäev29.05.2008
Sulgemise kuupäev16.03.2011
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (elektrivõrkude planeerimine)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (Planning of Electrical Networks)
 
Eriala nimetus eesti keelesenergiakasutus
Eriala nimetus inglise keelesEnergy Application Engineering
Avamise kuupäev29.05.2008
Sulgemise kuupäev16.03.2011
Antava kraadi nimetus eesti keelesTehnikateaduse magister (energiakasutus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering (Energy Application Engineering)
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 31.03.2020 16:06