Õppekava "Loodusturism" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80520
Õppekava lühendLU
Õppekava nimetus eesti keelesLoodusturism
Õppekava nimetus inglise keelesNature Based Tourism
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmKeskkond, mujal liigitamata
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusLoodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev30.03.2006
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev19.06.2006
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Tiiu Kull31.08.2015
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Lea Sudakova, Kaja Orupõld, Kaja Veddel
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Marika Kosedoktorant, lektor, ettevõtja15.05.2015
Tarmo Pilvingdoktorant, nooremteadur, ettevõtja26.09.2017
Tiiu Kullesimees, professor15.05.2015
Lea Sudakovalektor15.05.2015
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesgümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette Eesti spetsialiste, kellel on mitmekülgsed teadmised Eesti loodusest (taimekooslused, liigid, geoloogia, mullastik, reljeef), selle paikkondade eripäradest ja kujunemisloost. Loodusturismi eriala lõpetaja on pädev siduma need teadmised turismialaste põhiteadmistega ja oskab neid jätkusuutliku ning vastutustundliku turismi arendamisel kasutada..
inglise keelesThe aim of this course is to develop Estonian specialists with a diverse knowledge and understanding of Estonian nature (plant habitats, species, geology, soils, landscape relief) and its regional peculiarities and development. The graduate of nature tourism is competent to integrate this knowledge with basic tourism-related knowledge and is able to employ it in the development of sustainable and responsible tourism.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) oskab kirjeldada loodusteaduste ja sotsiaalmajanduse põhimõisteid, selgitada teoreetilisi printsiipe ja rakendada uurimismeetodeid;
2) tunneb keskkonnakaitse rakendusalasid ja interdistsiplinaarseid seoseid;
3) orienteerub loodusturismi arengusuundades ja aktuaalsetes probleemides;
4) oskab analüüsida turismi ja ettevõtluse arenguga seotud probleeme ja hinnata erinevaid lahendusi;
5) oskab iseseisvalt erialaste ülesannete lahendamiseks informatsiooni koguda, analüüsida ja hinnata, kasutades kohaseid meetodeid, tehnoloogiaid ja vahendeid;
6) oskab kasutada tööks vajalikke info-, esitlus- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ning omab head suhtlusoskust;
7) oskab erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitada eesti keeles ning kahes võõrkeeles;
8) omab valmisolekut töötamaks nii era- (turismiettevõtted, turismiarendus-organisatsioonid jt.) kui riigi ja kohaliku omavalitsuse sektoris;
9) suudab rakendada omandatud teadmisi ja oskusi töös ning jätkata õpinguid magistritasemel ning mõistab elukestva õppe vajadust;
10) on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
11) vastutab oma erialase tegevuse tagajärgede eest ühiskonnas;
12) omab valmisolekut meeskonnatööks ja ühistegevuseks.
inglise keelesThe graduate:
1) is able to describe the basic concepts of natural sciences and social economy, to explain theoretical principles and implement research methods;
2) knows the applications of environmental protection and interdisciplinary connections;
3) understands current developments and problems in nature tourism;
4) is able to analyze problems related to the development of tourism and business, and evaluate various solutions;
5) can independently gather, analyze and assess information for the resolution of professional tasks, using appropriate methods, technologies and facilities;
6) can use the necessary professional information, presentation and communication technologies and has good communication skills;
7) can explain the speciality-related problems both verbally and in writing in Estonian and in two foreign languages;
8) is prepared to work in the private sector (tourism operators, tourism development organizations, etc.) and in state and local government institutions;
9) is able to apply the acquired knowledge and skills in work and continue studies in the Master level, and understands the need for lifelong learning;
10) is ready to actively participate in the civil society and demonstrate tolerance towards the diversity of attitudes and values;
11) is responsible for the consequences of his/her professional activities in society;
12) is ready for team work and joint activity.
 
 
Aasta õppekavad 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 06.06.2020 01:57