Õppekava "Linna- ja tööstusmaastike korraldus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80407
Õppekava lühendLMm
Õppekava nimetus eesti keelesLinna- ja tööstusmaastike korraldus
Õppekava nimetus inglise keelesManagement of Urban and Industrial Landscapes
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmKeskkond, mujal liigitamata
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusloodusteaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev22.12.2005
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev30.03.2006
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Valdo Kuusemets18.10.2010
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Kadri Kask, Kadri Maikov, Lea Sudakova
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Aivar Ruukelvilistlane, ettevõtja15.05.2015
Kaili Viilmatööandjate esindaja, Keskkonnaamet15.05.2015
Mariliis Märtsonvilistlane15.05.2015
Kalev Seppesimees, professor15.05.2015
Lea Sudakovalektor15.05.2015
Valdo Kuusemetsprofessor15.05.2015
Tiiu Kullprofessor15.05.2015
Diana Pungarüliõpilane15.05.2015
Marika Koseüliõpilane15.05.2015
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of Professional Higher Education or a corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesAnda süvendatud teadmised ja arusaamised järgmistes valdkondades:
keskkonnapoliitika ja -juhtimine tööstuses ning omavalitsuses, keskkonnatehnoloogiate alustes, inimtegevuse mõjude hindamine keskkonnale, rikutud maastike ning tööstusalade taastamine ning säästva elukeskkonna planeerimine, nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil;
anda pädevus töötamiseks keskkonnakaitse spetsialisti, keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise vald-kondades;
anda alusteadmised ja -oskused õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
inglise keelesProvide in-depth knowledge and understanding of the following fields: environmental policies and environmental management in the industry and municipalities, in basic of environmental technologies, assessment of the effects of human activity on the environment, restoration of ruined landscapes and industrial areas and planning of sustainable living environment both at the Estonian and international levels;
provide competence for working as a specialist of environmental protection in the fields of environmental management, spatial planning, landscape preservation, nature conservation;
provide fundamental knowledge and skills for continuing studies in doctorate programmes.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinud üliõpilane:
1) omab süsteemset süvendatud ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi keskkonnakaitse ja tööstusökoloogia mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) tunneb tööstusökoloogia ning keskkonnakaitse teoreetilisi arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi;
3) omab süvendatud teadmisi eriala mõnes kitsamas uurimisvaldkonnas (tööstusökoloogia, tööstusalade ja linnaruumi planeerimine, säästlikud keskkonnatehnoloogiad, jäätmemajandus, keskkonnamõjude hindamine, ruumilised keskkonnakorralduse abinõud jne);
4) oskab kirjeldada keskkonnakaitse ja tööstusökoloogiaga seotud probleeme ja/või uurimisküsimusi iseseisvalt ja loovalt ära tunda ja sõnastada ning suutma neid etteantud ajaraamides ja piiratud informatsiooni tingimustes kohaste meetoditega lahendada, kasutades selleks vajadusel teiste valdkondade teadmisi;
5) oskab eriala ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad ning modelleerida ja/või hinnata võimalikke tagajärgi;
6) oskab planeerida säästlikku inimtegevust tööstus- ja linnamaastikes;
7) oskab tulemuslikult juurutada säästva arengu printsiipe ja leevendada inimtegevuse mõju tööstuses, tööstuspiirkondades ja linnades;
8) oskab keskkonnakaitse ja tööstusökoloogia eriala ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid, muu hulgas on valmis osalema meeskonnatöös;
9) valdab tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (GIS, CAD);
10) oskab oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles erialaga seonduvaid probleeme suuliselt, graafiliselt ja kirjalikult analüüsida ning juhtida erialaseid arutelusid;
11) on valmis tööks erialast kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi;
12) omab head suutlikkust tööalaseks suhtlemiseks nii oma valdkonnas kui ka väljaspool seda, sh rahvusvahelisel tasandil;
13) on pädevalt võimeline edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel;
14) on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
15) oskab tegutseda eetiliselt keerulistes olukordades, on teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning oskama anda põhjendatud hinnanguid oma eriala puudutavates küsimustes lähtudes jätkusuutlikuse põhimõtetest;
16) oskab ja on valmis hindamaks enda ja teiste vajadust jätkuõppeks, erialaseks ja tööalaseks arenguks ning valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
17) suudab jätkata õpinguid doktoritasemel ja osalema uurimistegevuses, oskab ja on valmis tegutsema oma ala spetsialisti ja arendajana, sealhulgas rahvusvaheliselt.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic specialized overview and extensive knowledge of definitions, theories and research methods of environmental protection and industrial ecology;
2) is familiar with the more important development trends, current problems and applications of industrial ecology and environmental protection;
3) has specialized knowledge in a specific area of the speciality (industrial ecology, planning of industrial and urban areas, sustainable environmental technologies, waste management, environmental impact assessment, measures related to spatial environmental management, etc.);
4) knows how to independently recognize problems and/or research issues related to environmental protection and industrial ecology and express them creatively, and to resolve them with appropriate methods under the conditions of limited time and information and by using his/her knowledge of other fields, if necessary;
5) knows how to use appropriate methods and technologies and to model and/or assess possible results;
6) knows how to plan sustainable human activities and the use of space in the case of industrial and urban landscapes;
7) knows how to effectively introduce principles of sustainable development and mitigate the impact of human activities in the industry, industrial areas and cities;
8) knows how to choose and use appropriate methods for resolving tasks of environmental protection, and is ready for team work;
9) has appropriate communication skills and skills in information and communication technologies (incl. GIS, CAD);
10) knows how to analyse problems related to his/her speciality verbally, graphically and in writing in the language of tuition and in at least one foreign language, and to have professional discussions;
11) is ready to work in fields requiring professional qualification, demonstrating a sense of responsibility, initiative, leadership skills and teamwork skills;
12) is able to express himself/herself in professional terms in his/her field, including at the international level;
13) is competent to convey his/her knowledge by teaching, supervising or otherwise;
14) is ready to actively participate in the civil society and to adopt a broad-minded view towards a multitude of approaches and values;
15) is capable of taking action in ethically complicated situations and value the ethical aspects of his/her speciality and the role it plays in the society, and to give sound assessments in the issues related to his/her area of research, considering the principles of sustainability;
16) is able and ready to assess his/her needs as well as the needs of others for continued training and professional and specialist development, and has a command of effective methods required for independent learning;
17) is ready to continue studies in a doctorate programme and participate in scientific research, is able and ready to act as a specialist in his/her field, including internationally.
 
 
Aasta õppekavad 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 19.05.2019 22:06