Õppekava "Tehnotroonika" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood81050
Õppekava statistika kood8896212
Õppekava lühendTN
Õppekava nimetus eesti keelesTehnotroonika
Õppekava nimetus inglise keelesTechnotronics
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusTartu tehnikakolledž
 
Õppeasterakenduskõrgharidusõpe
Õppekava EHISe tase514 rakenduskõrgharidusõpe
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
Maht (AP) enne 31.08.2009160
 
Antava kraadi nimetusRakenduskõrghariduse diplom
Antava kraadi nimetus inglise keelesDiploma of professional higher education
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseMehhatroonikainsener, tase 6 esmane kutse
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesMechatronics Engineer level 6, Initial Higher Education level
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev05.04.2007
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev29.06.2007
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Heiki Lill01.12.2014
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonArvo Leola (esimees), Toivo Leola, Olga Panova, Arne Küüt, Heiki Lill
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, Certificate of Vocational Secondary Education or an equivalent qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesLuua üliõpilasel võimalused õppida alusteadmisi inseneriasjandusest ning koolitada mehhatroonikainsenere kõrgtasemel automatiseeritud süsteemide ja robottehnika ohutuks käitamise korraldamiseks ning juhtimiseks ja nende alamsüsteemide projekteerimiseks mehaanika-, elektroonika ja infotehnoloogiasüsteemide samasuunalist koostoimet käsitlevates tehnikavaldkondades.
Rakenduskõrghariduslik õpe võimaldab erialase töö alustamist ja kiiret kohanemist tulevase ametikohaga tootmis- või arendusettevõttes, kus tehnotroonika eriala lõpetajad võivad töötada tehnikaspetsialistina, tehnoloogina, tootmestajana, hooldusjuhina või projekteerijana. Neljaaastane rakenduskõrgharidusõpe loob eeldused õpingute jätkamiseks magistriastmes ja loob edasised võimalused enesearenguks läbi elukestva õppe. Õppekava suunitlus toetab ettevõtlusega alustamist erialavaldkonnas ja loob eeldused 6. taseme mehhatroonikainseneri esmakutse saamiseks.
inglise keelesCreate opportunities for the students to aqcuire the basic knowledge of engineering and train mechatronics engineers in the management of advanced automated systems and the safe operation of robotic equipment. Students aslo learnto design their sub-systems, which include the combination of mechanical engineering, electrical engineering and telecommunications engineering.
Professional higher education curriculum enables students to start quickly with their professional engineering work in a development or production company as a technical specialist, technologist, manufacturing engineer, maintenance manager or as a mechatronics sub-systems designer.
After completing the four-year professional higher education programme the graduate will be prepared to pursue studies at Master's level and will be prepared for further development through lifelong learning.
Technotronics curriculum supports starting with a professional enterprise and provides the opportunity to obtain mechatronics engineer profession (level 6).
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava täies mahus läbinu:
1) omab süsteemseid alusteadmisi täppisteadustest ja inseneriasjanduse põhialustest sellises sisus ja mahus, et olla valmis alustama õppekava läbimisel erialast tööd mehhatroonikainseneri või ettevõtjana tööstus- või arendusettevõttes;
2) on võimeline õpinguid jätkama õpinguid magistriõppes ja eriala lõpetanul on väljakujunenud tahe elukestvaks õppeks;
3) tunneb oma erialaga seotud kesksete tehnikavaldkondade, nagu arvutustehnika, elektrotehnika, elektroonika ja mehaanika, interdistsiplinaarseid seoseid ja oskab õppe käigus omandatud teadmiste ja oskuste baasil analüüsida tehnilisi süsteeme, neid ka luua ja korraldada nende käitu ja hooldust;
4) tunneb oma erialaga seotud riske nii inimeste kui keskkonna suhtes;
5) tunneb erialaga seotud aktuaalseid probleeme, analüüsib neid ja oskab neid lahendada praktikas;
6) väärtustab kvaliteetset elu- ja töökeskkonda, on ettevõtlik, näitab üles initsiatiivi ja aktiivseid meeskonnatöö oskusi;
7) väärtustab erialaga seotud eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli, omab tolerantsust ühiskonna suhtes, mida tingib selle mitmekesisus ning rakendab teadlikult erialases töös keskkonda säästvaid töötlemistehnoloogiaid;
8) omab erialaseks tööks vajalikke suhtlusoskusi, tunneb kommunikatsioonitehnoloogiaid ja valdab vähemalt ühte erialast võõrkeelt.
inglise keelesThe graduate will:
1) have a systematic approach to the basics of engineering and precision sciences, which enables them to start with professional work as a mechatronics engineer or as an entrepreneur in a development or production company;
2) be able to pursue studies at Master's level and will be prepared for lifelong learning;
3) know the main technical areas related to their specialty, such as computational engineering, electrical engineering, electronics and mechanics, interdisciplinary connections between these fields and be able to study acquired knowledge and skill-based analysis of technical systems and also manage their maintenance;
4) know his specialty related risks to the people and to the environment;
5) know specialty related actual problems, analyse them, and know how to solve them in practical engineering work;
6) value the quality of life and work environment, will be enterprising, take the initiative and have active teamwork skills;
7) value ethical and societal aspects, which relate to the professional field and consciously put sustainable engineering technologies into practice;
8) own the necessary communication skills for professional work, know communication technologies, and at least one profession-related foreign language.
 
 
Erialad
 
Eriala lühendEE
Eriala nimetus eesti keeleselektroonika
Eriala nimetus inglise keelesElectronics
Avamise kuupäev01.09.2010
Antava kraadi nimetus eesti keelesrakenduskõrghariduse diplom
Antava kraadi nimetus inglise keelesdiploma
 
Eriala lühendMA
Eriala nimetus eesti keelesmehaanika
Eriala nimetus inglise keelesMechanics
Avamise kuupäev01.09.2010
Antava kraadi nimetus eesti keelesrakenduskõrghariduse diplom
Antava kraadi nimetus inglise keelesdiploma
 
Aasta õppekavad 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 12.12.2019 18:56