Õppekava "Toiduainete tehnoloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood100984
Õppekava lühendTL
Õppekava nimetus eesti keelesToiduainete tehnoloogia
Õppekava nimetus inglise keelesFood Technology
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusVeterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTootmine ja töötlemine
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev26.11.2009
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev30.11.2009
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Vilma Tatar01.01.2017
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadPiret Aus
VÕTA komisjonEinar Orgmets (esimees), Piret Kalmus, Piret Aus, Vilma Tatar
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Sille VillemHKScan, tootearendusjuht01.10.2019
Tiina SaronOÜ Snille omanik01.10.2019
Avo Karusdotsent07.10.2016
Ivi Jõududotsent07.10.2016
Vilma Tataresimees, lektor07.10.2016
Helena Andresonnooremprofessor24.01.2018
Andres Satsnooremteadur01.10.2019
Hannes MootseOÜ Estover Piimatööstus, tegevjuht07.10.2016
Tauno Mahlaõpetaja07.10.2016
Mihkel Tammaruüliõpilane19.10.2021
Pavel Sahharovüliõpilane01.10.2019
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette laiapõhjaliste tehnoloogiaalaste teadmistega spetsialiste toiduainetööstuse või toidu tooteahela muude sektorite jätkusuutlikuks majandamiseks. Õppekava võimaldab bakalaureuseõppe üliõpilastel omandada baasteadmised taimsete ja loomsete toiduainete tootmise tehnoloogiatest, vastavate toidu tooteahelate funktsioneerimisest ning teaduslik-tehnilisest arengust. Omandatav akadeemiline haridus võimaldab jätkata õpinguid magistriõppes, asuda toiduainetööstusse või toidu tooteahela mõnda muusse valdkonda tööle spetsialistina toiduainete tehnoloogia alaseid teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel.
inglise keelesThe study programme is designed to prepare specialists with broad-based technological knowledge who are qualified for the sustainable managing of the food industry or other sectors of the food supply chain. The Bachelor's programme provides students with fundamental knowledge of technologies used to process food materials of plant and animal origin, the functioning of respective food supply chains as well as scientific and technological development in this subject area. The academic training allows graduates to pursue studies in the Master level or apply for a specialist position in the food industry or other sectors of the food supply chain.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet toidutoorme tootmisest, ning oskab hinnata toidu toote-ahela terviklikkust toorme tootmisest toiduainete tarbimiseni;
2) tunneb toiduainete töötlemise üldist ajalugu, erialaseid arengusuundi ja oskab neid seostada teaduse ja tehnika progressi, kultuuriliste eripärade ning ühiskondlike ja eetiliste aspektidega;
3) omab süsteemset ülevaadet toiduainete tehnoloogia põhimõistetest, teoreetilistest ja tehnilistest printsiipidest, erialase uurimistöö meetoditest ning oskab neid seostada siduserialadega;
4) tunneb üldisel tasemel erinevate toiduainete tootmise tehnoloogiaid, neis kasutatavaid protsesse ja seadmeid ning toiduainete kvaliteedi ja ohutusega seotud aspekte;
5) suudab individuaalselt või meeskonnatööna otstarbekalt lahendada toiduainete tehnoloogias ja toidu tooteahelas esile kerkivaid probleeme;
6) mõistab teadmiste olulisust, oskab rakendada tehnoloogia ja tehnika uurimismeetodeid, koguda ja kriitiliselt hinnata erialast informatsiooni, on võimeline suuliselt ja kirjalikult selgitama toidu tooteahela ja toiduainete tootmisega seotut eesti või mõnes eriala jaoks olulises võõrkeeles;
7) on valmis ühistegevuseks, elukestvaks enesetäiendamiseks ja õpingute jätkamiseks magistriõppes.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic understanding of the key aspects of the production of food raw materials, as well as of the integrity of the food production chain from the raw material origin to the consumed food product;
2) knows the general history of food processing as well as professional development trends, is capable of associating those with scientific and technical progress, cultural identities as well as social and ethical aspects;
3) has a systematic understanding of the basic concepts of food technology as well as the relevant theoretical and technological principles and research methodologies, and is able to associate these with related specialities;
4) has a general knowledge of different food production and processing techniques and technologies, respective processes and equipment as well as various aspects of the quality and safety of foodstuffs;
5) can work effectively both individually and in a team environment to solve problems related to food processing technologies and the food production chain;
6) understands the importance of professional knowledge and is capable of implementing different research methods used to investigate food processing technologies and techniques, collecting and critically evaluating information, explaining the essence of the food production chain and different issues related to food processing technology both orally and in writing either in Estonian or in a foreign language commonly used in the subject area;
7) is prepared for cooperation, lifelong learning and continuing studies in the Master level.
 
 
Aasta õppekavad 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 02:05