Õppekava "Biotehnilised süsteemid" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2016/2017 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood100964
Õppekava lühendBT
Õppekava nimetus eesti keelesBiotehnilised süsteemid
Õppekava nimetus inglise keelesBiosystem Engineering
OlekSuletud
StruktuuriüksusTartu tehnikakolledž
 
Õppeasterakenduskõrgharidusõpe
Õppekava EHISe tase514 rakenduskõrgharidusõpe
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmTehnikaalad, mujal liigitamata
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
 
Antava kraadi nimetusRakenduskõrghariduse diplom
Antava kraadi nimetus inglise keelesDiploma of professional higher education
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev26.11.2009
Ülikooli nõukogus sulgemise kuupäev01.09.2019
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev30.11.2009
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Taavi Leola01.09.2014
VÕTA nõustajadHeli Mäesepp
VÕTA komisjonArvo Leola (esimees), Toivo Leola, Olga Panova, Arne Küüt, Heiki Lill
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesgümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesLuua üliõpilastele võimalused omandada tehniline baasharidus ning selle alusel põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisega tegelevale tehnikaspetsialistile vajalikud erialased teadmised ja oskused. Koolitada tootmis- või arendusettevõtetele tehnolooge, tehnikaspetsialiste, hooldusjuhte, müügijuhte, keskastme juhte, tootejuhte, konsulente jt erialaspetsialiste, kelle vastutusvaldkond on põllumajandussaaduste tootmiseks ja esmatöötluseks vajaliku masinapargi kavandamine, kasutamise korraldamine ja juhendamine, tööjõu vajaduse planeerimine, tööde juhtimine, majandusarvestus, klientide ja tarnijatega suhtlemine.
Omandatav rakenduskõrgharidus võimaldab pärast kaheaastast erialast tööd taotleda vastavat kutsekvalifikatsiooni.
Õppekava täies mahus läbinul on õigus jätkata õpinguid magistriõppes ja ta on omandanud eeldused enesearenguks läbi elukestva õppe.
inglise keelesCreating possibilities for students to get a technical base education and specific skills and knowledge necessary for a technical specialist in the field of the production and processing of agricultural products. Training technologists, technical and other specialists, maintenance service managers, sales managers, product managers, consultants, etc. for manufacturing or development enterprises, whose area of responsibility is planning, organising and supervising the use of machinery for the production and primary processing of agricultural products, workforce requirement planning, work supervision, accounting, communication with customers and suppliers.
The acquired professional higher education enables students to apply for a relevant professional qualification after two-year professional work experience.
Students having fully completed the study programme may continue studies in the Master level, having acquired abilities for personal development through lifelong education.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) on oma mõtteviisilt keskkonna hoidja, maaelu ja tehnikavaldkonna säilitaja ja edendaja;
2) omab terviklikku ülevaadet biotehnilise süsteemi (keskkond-taim-loom-inimene-masin) põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest;
3) oskab ära tunda tehnika-, keskkonna- ja bioloogiateaduste vahelisi interdistsiplinaarseid seoseid;
4) tunneb bioloogilise tooret käitleva tehnika aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi;
5) oskab sõnastada erialaga seotud probleeme ning analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusi
6) oskab kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt informatsiooni koguda, töödelda matemaatilise statistika meetoditega ning tulemust kriitiliselt ja loovalt tõlgendada;
7) oskab eriala ülesannete lahendamisel etteantud raamides valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad ning saadud informatsiooni põhjal hinnata võimalikke tagajärgi;
8) on võimeline näitama initsiatiivi uurimis- ja rahastamisprojektide algatamisel ja koostamisel ning vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi nende elluviimisel;
9) valdab tehnikaspetsialistile vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
10) on eesti ja omandatud võõrkeel(t)es võimeline tehnikaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning erialastes aruteludes osalema;
11) on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
12) oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
13) on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi rakendama töötades tehnikaspetsialistina ning taotlema kutsekvalifikatsiooni;
14) on suuteline jätkama õpinguid magistriõppes ja teadlik elukestva õppe vajadusest.
inglise keelesThe graduate:
1) has a mindset to protect the environment, maintain and promote rural and technical development;
2) has a systemic overview of the basic concepts, theoretical principles and research methods of the biosystem (environment-plant-animal-human-machine);
3) can recognise interdisciplinary connections between technical, environmental and biological sciences;
4) knows the topical problems and application possibilities of machinery for handling biological raw materials;
5) is able to verbalise professional issues and to analyse and evaluate various solutions;
6) is able to collect information independently using appropriate methods and tools, process information using mathematical statistics methods and interpret the results critically and creatively;
7) is able to select and use appropriate methods and technologies within a set framework for resolving professional tasks and to evaluate potential consequences based on the obtained information;
8) is able to demonstrate initiative in starting and preparing research and funding projects and display responsibility, leadership and teamwork skills in implementing the projects;
9) possesses the communication skills, information and communication technologies necessary for technical specialists;
10) is able to communicate technical issues verbally and in writing in Estonian and in the acquired foreign language(s) and to participate in professional discussions;
11) is ready to be an active participant in the civil society and has tolerance towards the diversity of attitudes and values;
12) is able to evaluate the role and consequences of professional activity to the society with respect to societal and ethical aspects;
13) is able to apply the acquired knowledge and skills working as a technical specialist and to apply for a professional qualification;
14) is able to continue studies in the Master level and is aware of the need for lifelong learning.
 
 
Aasta õppekavad 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2016/2017 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 13.08.2020 22:22