Õppekava "Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood119358
Õppekava lühendKJ
Õppekava nimetus eesti keelesKeskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus
Õppekava nimetus inglise keelesEnvironmental Planning and Landscape Design
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmKeskkond, mujal liigitamata
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
 
Antava kraadi nimetusLoodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev31.01.2013
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev28.02.2013
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Simon Bell31.01.2013
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Edgar Kaarevolitatud maastikuarhitekt-ekspert, tööandjate esindaja, Tajuruum OÜ15.05.2015
Külli Seppmaastikuarhitekt, tööandjate esindaja, Tallinna Linnaplaneerimise Amet01.02.2024
Tanel Breedevolitatud maastikuarhitekt, vilistlane, tööandjate esindaja, AB Artes Terrae OÜ01.02.2024
Teele Nigolavolitatud maastikuarhitekt, vilistlane, tööandjate esindaja, AS Kobras15.05.2015
Simon Bellesimees, professor15.05.2015
Peeter Vassiljevlektor15.05.2015
Mana Taheri Taleshnooremteadur01.02.2024
Toomas Murupeaspetsialist15.05.2015
Joanna Tamar Storievanemlektor01.02.2024
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesSecondary education or a foreign qualification equal thereto. In addition the board of university may apply additional admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette laiapõhjaliste teadmiste ja oskustega spetsialiste maastikuarhitektuuri valdkonnas keskkonnaplaneerimise ja maastikujunduse alal, kes mõistavad looduskeskkonna, kultuuri ja inimese vahelist mõju ja koostoimet.
inglise keelesPrepare specialists in the field of landscape architecture in the area of environmental planning and landscape design with broad-based knowledge and skills, who understand the impact and interaction of the natural environment, culture and man.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab alusteadmisi ja saab aru ruumist kui tervikust ning ruumis toimuvast looduslike protsesside ning inimtegevuse koosmõjust elurikkusele (liigid, kooslused), maastikule (loodus ja kultuur) ja inimese elukeskkonnale (igapäevane eluruum);
2) omab süsteemset ülevaadet valdkonna mõistetest, ajaloost, teooriatest, uurimismeetoditest, arengusuundadest ja aktuaalsetest teemadest; tunneb valdkonna eetilisi aspekte;
3) tunneb ruumiloomes Eestis kasutatavaid taimi ja oskab neid maastikukujunduses kasutada;
4) oskab töörühma liikmena planeerida ja kujundada kestlikku ja kvaliteetset elukeskkonda; oskab analüüsida keskkonna ja inimese vahelisi suhteid ning luua interdistsiplinaarseid seoseid, oskab juurutada kestliku arengu põhimõtteid ja leevendada inimtegevuse mõju elurikkusele, maastikule ja inimese elukeskkonnale;
5) oskab kasutada IKT vahendeid ning tunneb ettevõtluse ja biomajanduse teooriaid;
6) oskab teha iseseisvalt erialast uurimistööd: töödelda andmeid, hinnata ja analüüsida saadud tulemusi ja neid esitada graafiliselt ning õppekeeles ja oma eriala olulises võõrkeeles kõnes ja kirjas; osaleda aruteludes nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste isikutega;
7) omab valmisolekut loov- ja meeskonnatööks ning ühistegevuseks kodanikuühiskonnas;
8) on ettevalmistatud tööks erialast kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal, mõistab elukestva erialase õppe olulisust ja on valmis jätkama õpinguid magistriastmes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) has basic knowledge and understanding of the outdoor room as a whole and the interaction of natural processes and human activities in the room with biodiversity (species, communities), landscape (nature and culture) and human living environment (daily living space).
2) Has a systematic overview of the concepts, history, theories, research methods, trends and topical issues of the subject field; knows the ethical aspects of the subject field;
3) knows the plants used in space-making in Estonia and knows how to use them in landscape design;
4) as a member of the working group, can plan and design a sustainable and high-quality living environment; can analyse the relationship between the environment and man and establish interdisciplinary links, can implement sustainable development principles and mitigate the impact of human activities on biodiversity, the landscape and the human environment;
5) has the ability to use ICT tools and has knowledge of enterpreneurhip and bio-economy theories;
6) has the ability to carry out professional study on his or her own: process data, evaluate and analyse the results obtained and present them graphically and in the language of study and in speech and letter in the essential foreign language of his or her profession; participate in discussions with professionals as well as non-professionals;
7) is prepared for creative and teamwork and joint activities in civil society;
8) is prepared for work in the field of professional qualifications, understands the importance of lifelong professional learning and is prepared to continue his studies at Master's.
 
 
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 21:44