Õppekava "Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood119358
Õppekava lühendKJ
Õppekava nimetus eesti keelesKeskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus
Õppekava nimetus inglise keelesEnvironmental Planning and Landscape Design
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmKeskkond, mujal liigitamata
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
 
Antava kraadi nimetusLoodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev31.01.2013
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev28.02.2013
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Simon Bell31.01.2013
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Kadri Kask, Kadri Maikov, Lea Sudakova
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Edgar Kaaremaastikuarhitekt, tööandjate esindaja, Tajuruum OÜ15.05.2015
Rea Seppingmaastikuarhitekt, vilistlane, EMAL juhatuse liige26.09.2017
Teele Nigolamaastikuarhitekt, vilistlane, tööandjate esindaja, AS Kobras15.05.2015
Toomas Murudoktorant, lektor15.05.2015
Mari Nõmmeladotsent15.05.2015
Simon Bellesimees, professor15.05.2015
Peeter Vassiljevlektor15.05.2015
Kadri Maikovlektor15.05.2015
Liina Jürisoonooremteadur26.09.2017
Friedrich Kuhlmannpeaspetsialist15.05.2015
Mart Külvikprofessor15.05.2015
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon
inglise keelesgümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava edukal täitmisel saab üliõpilane:
1) alusteadmised ja arusaamise looduslike protsesside ning inimtegevuse mõjust elurikkusele, maastikele ja inimeste elukeskkonnale, sh maastiku- ja loodusressursside kasutusviisidest, maastiku- ja ruumilisest planeerimisest, maastikukujundusest, keskkonnakorraldusest, loodushoiust, keskkonnaseisundit parendavatest ruumilistest meetmetest;
2) pädevuse töötamiseks keskkonnaplaneerimise või maastikukujunduse spetsialisti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise, haljasalade hooldamise ja maastikukujunduse (sh pargi- ja teiste avalike alade kujunduse) valdkondades vastutava spetsialisti juhendamisel;
3) alusteadmised ja -oskused õpingute jätkamiseks maastikuarhitekti kutse omandamiseks või teiste lähedaste erialade omandamiseks magistriõppes.
inglise keelesThe graduate shall have:
1) basic knowledge and understanding of the influence of natural processes and human activity on biodiversity, landscapes and human environment, including an understanding of the use of landscape and natural resources, landscape planning and spatial planning, landscape architecture, environment management, nature conservation, spatial measures improving the status of the environment;
2) competence to work in a position which requires the qualifications of an environmental planning or landscape design specialist in the areas of environment management, spatial planning, green space management and landscape design (including park- and other public space design) under the supervision of a specialist in charge;
3) basic knowledge to continue studies to obtain the profession of landscape architect or other close-by specialisations at the Master level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinud üliõpilane:
1) omab süsteemset ülevaadet keskkonnaplaneerimise ja -kaitse ning maastikukujunduse põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest ja oskab ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid;
2) tunneb keskkonnaplaneerimise ja -kaitse ning maastikukujunduse tegevusalade olulisemaid arengusuundi ja aktuaalseid probleeme;
3) oskab kirjeldada keskkonnaplaneerimise ja -kaitse ning maastikukujunduse tegevusaladega seotud probleeme ning analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusi;
4) oskab kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt informatsiooni koguda;
5) oskab keskkonnaplaneerimise ja -kaitse ning maastikukujunduse tegevusalade ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid, muu hulgas on harjunud osalema meeskonnatöös;
6) valdab erialaseks tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (GIS, CAD, fototöötlus);
7) oskab oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles oma tegevusalaga seonduvaid probleeme suuliselt, graafiliselt ja kirjalikult selgitada ning erialastes aruteludes osaleda;
8) on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas arvestades üldlevinud eetilisi aspekte ja toimib nendest lähtudes;
9) oskab hinnata teadmiste rolli ning oma erialase tegevuse tagajärgi ühiskonnas;
10) on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama, õpinguid jätkama oma eriala magistriõppes ning ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama;
11) oskab planeerida säästlikku ja kvaliteetset elukeskkonda;
12) oskab tulemuslikult juurutada jätkusuutliku arengu printsiipe ja leevendada inimtegevuse mõju maastikel;
13) on valmis tööks erialast kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi;
14) omab pädevust töötamiseks keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse alast pädevust nõudval ametikohal keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise, haljasalade hooldamise ja maastikukujunduse valdkondades vastutava spetsialisti juhendamisel.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview of the definitions, theories and research methods of environmental planning and protection and landscape design, can recognise interdisciplinary associations;
2) is familiar with the theoretical development trends and current problems of environmental planning and protection and landscape design;
3) is able to describe problems related to environmental planning and protection and landscape design and is able to analyse and assess appropriate solutions;
4) is able to gather information independently with the help of appropriate methods and tools;
5) knows how to choose and employ suitable methods to solve the problems of environmental planning and protection and landscape design, and is trained to participate team work;
6) is able to use appropriate communication skills and information and communication technologies (incl. GIS, CAD, photo processing);
7) can explain the problems related to his/her speciality verbally, graphically and in writing in the study language and in at least one foreign language, and participate in professional discussions;
8) is ready to actively participate in the civil society, considering the established ethical aspects, and acts according to these;
9) can assess the role of knowledge and the consequences of his/her professional activities in the society;
10) can apply the acquired knowledge and skills in work, continue studies in the Master level, and understand the necessity of lifelong learning and constant independent professional and specialist training;
11) can plan and design sustainable and high-quality living environment;
12) can effectively introduce the principles of sustainable development and mitigate the results of human impact in landscapes;
13) is ready to work in the fields requiring professional qualification, demonstrating a sense of responsibility, initiative, leadership skills and teamwork skills;
14) is competent to work in a position requiring the qualification of an environmental planning and protection and landscape design specialist in the sector of environmental management, spatial planning, green space management and landscape design, under the supervision of a specialist in charge.
 
 
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.06.2019 00:10