Curriculum Landscape ArchitectureHelp
Home page
Curricula for students admitted in 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
 
 
Code of curriculum119359
Curriculum (service abbreviation)ARik
Curriculum in EstonianMaastikuarhitektuur
Curriculum in EnglishLandscape Architecture
StatusConfirmed
Structural unitInstitute of Agricultural and Environmental Sciences
 
Level of studyMaster's studies
Curriculum level in EHIS614 Master's study (3+2)
ISCED-97 level5A2
 
Broad group of studiesEngineering, manufacturing and construction
Field of studyArchitecture and construction
Group of curriculaArchitecture and town planning
Study programme groupArchitecture and building
 
Language of instructionEnglish
Form of studyregular studies
System of curriculumSubject system
Nominal length of studies2 years
Credit points (ECTS) from 31.08.2009120
 
Degree to be awardedTehnikateaduse magister
Degree to be awarded (in English)Master of Science in Engineering
Abbreviation of awarded degreeMSc
Document issued at graduationDiploma
 
Date of confirmation at the EMU Council31.01.2013
Right to conduct studies in this study programme groupunspecified period
Date of registration at the Ministry of Education and Research database28.02.2013
 
Program leadersNameSinceUntil
Simon Bell01.02.2024
See previous Programme Managers
RPL advisorsLagle Lõhmus
RPL committeeKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
Curriculum CommitteeNameAmet/tiitelSinceUntil
Edgar Kaarevolitatud maastikuarhitekt-ekspert, tööandjate esindaja, Tajuruum OÜ15.05.2015
Külli Seppmaastikuarhitekt, tööandjate esindaja, Tallinna Linnaplaneerimise Amet01.02.2024
Tanel Breedevolitatud maastikuarhitekt, vilistlane, tööandjate esindaja, AB Artes Terrae OÜ01.02.2024
Teele Nigolavolitatud maastikuarhitekt, vilistlane, tööandjate esindaja, AS Kobras15.05.2015
Simon Bellesimees, professor15.05.2015
Peeter Vassiljevlektor15.05.2015
Mana Taheri Taleshnooremteadur01.02.2024
Toomas Murupeaspetsialist15.05.2015
Joanna Tamar Storievanemlektor01.02.2024
See previous members of Programme Council
Admission requirements
in EstonianBakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
in EnglishBachelor's degree or equivalent qualifications. In addition, the University Senate may establish additional admission requirements.
General objectives
in EstonianValmistada ette süvendatud ja spetsiifiliste teadmiste ja oskustega ning kutsestandardi 7. tasemele vastavaid volitatud maastikuarhitekte, kes koostavad, juhivad ja hindavad maastiku-uuringuid, välisruumi kujundusprojekte, ruumilisi planeeringuid ning ruumiloome terviklahendusi ja on võimelised võtma vastutust ning tegema strateegilisi otsuseid oma valdkonna arendamiseks.
in EnglishPreparing authorised landscape architects with comprehensive and specialized knowledge and skills corresponding to EstQF Level 7, who are able
to draw up, manage and evaluate studies on landscape, outdoor design projects, spatial planning and holistic spatial design solutions, and are able to take responsibility and take strategic decisions to develop their field.
Learning outcomes
in EstonianÕppekava läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi maastikuarhitektuuri olemusest, arengusuundadest ja uurimismeetoditest ning oskab luua interdistsiplinaarseid seoseid;
2) tunneb ja kasutab sobivaid meetodeid ja vahendeid välisruumi terviklahenduste modelleerimiseks ning võimalike tagajärgede hindamiseks;
3) oskab planeerida ja kujundada esteetilistele ja funktsionaalsetele nõuetele vastavat linnalist ja maalist välisruumi inimese ja looduse hüvanguks, arvestades eetiliste, looduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja majanduslike väärtustega;
4) omab erialast väljendusoskust, käsitleb erialatemaatikat kõnes, kirjas ja visuaalis, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes;
5) oskab teha iseseisvat uurimistööd, mis hõlmab erialase uurimisküsimuse ja selle lahenduse kirjalikku ja suulist esitamist; tunneb teaduseetika põhimõtteid;
6) evib juhtimis- ja meeskonnatööoskust; on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
7) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes, oskab hinnata isiklikku professionaalset arengut ja täiendusõppevajadust.
in EnglishAfter completing the curriculum, the graduates will be expected to:
1) have a systematic overview and extensive knowledge of the concepts, theories and research methods of landscape architecture and be able to recognize and make interdisciplinary connections;
2) be able to select and use appropriate technologies and methods to model and solve problems of landscape architecture and to assess the potential results;
3) be able to plan and design urban and rural space which meets the aesthetic and functional requirements for the benefit of humans and nature, considering ethical, natural, cultural, social and economic values;
4) be able to express himself / herself in the language of instruction, deal with professional topics in speech, writing and visuals, be able to argue and participate in discussions;
5) be able to carry out independent research, which includes the written and oral presentation of a professional research question and its solution; knows the principles of scientific and research ethics;
6) have management and teamwork skills; be ready to take an active part in civil society and to respect the diversity of attitudes and values;
7) be prepared to continue the studies in doctoral level, be able to assess personal professional development and the need for continuing education.
 
 
Curricula for students admitted in 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
Information Systems of the Estonian University of Life Sciences. The page compiled 22.06.2024 20:01