Õppekava "Hajaenergeetika" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood113077
Õppekava nimetus eesti keelesHajaenergeetika
Õppekava nimetus inglise keelesDistributed Energy
OlekKinnitatud
ÜhisõppekavaJah
ÕppeasutusedTallinna Tehnikaülikool (koordineeriv)
Eesti Maaülikool
Ühisõppekava koostöölepingu sõlmimise kuupäev28.02.2012
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmTehnikaalad, mujal liigitamata
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpudokumente väljastav õppeasutusTallinna Tehnikaülikool
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev23.03.2012
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev18.06.2013
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Peeter Muiste
VÕTA komisjonVaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Juhan Valtinprofessor23.03.2012
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava eesmärgid on:
anda süvendatud teadmisi ja oskusi, kujundada hoiakuid, mis võimaldavad lõpetanul töötada professionaalse spetsialistina hajaenergeetika süsteemide plaanimise, projekteerimise, kasutamise, nõustamise ning hindamise valdkonnas;
anda teadmisi taastuvate energiaallikate säästliku kasutamise tehnoloogiatest süsteemsel ja teaduslikul alusel, luua vastav maailmapilt;
õpetada formuleerima probleeme ja nende lahendamise võimalusi hajaenergeetika valdkonnas, seda ka mittetäieliku informatsiooni tingimustes;
anda teadmisi ja oskusi koostada inseneriprojekte, arvestades majanduslikku efektiivsust, töökindlust, ohutust ja keskkonnakaitset;
anda teadmisi ja oskusi tööks meeskonnas, õpingute jätkamiseks doktori- või täiendusõppes ning professionaalseks arenguks tööalases tegevuses.
inglise keelesAims of the curriculum are:
to deliver in depth knowledge and skills and shape the attitudes necessary for students to be employed as professional specialists in planning, designing, operation and maintenance, consultancy and analysis in the field of dispersed energy;
to provide a systematic and scientific knowledge of renewable energy technology on global level;
to teach how to structure problems and problem solving approaches in the field of dispersed energy while taking into account the unreliability of the available information;
to provide knowledge and skills to compose engineering projects, while taking into account the economic, reliability and environmental safety factors;
to provide the knowledge and skills for effective team based approaches, for continued studying to doctorate level or complementary study and professional work based development.
Õpiväljundid
eesti keelesMagistrikraadi saamisel lõpetanu:
omab süsteemse süvendatud ülevaate ja laiapõhjalised teadmised hajaenergeetika eriala mõistetest, teooriatest, uurimismeetoditest ja oskab ära tunda ning luua interdistsiplinaarseid seoseid;
oskab iseseisvalt ja loovalt identifitseerida ja formuleerida hajaenergeetikaga seotud probleeme või uurimisküsimusi ning neid adekvaatsete meetoditega etteantud aja raamides ja piiratud informatsiooni tingimustes lahendada;
oskab loovalt ja loogiliselt mõelda, tuginedes teadmistele loodus-, täppis- ja tehnikateadustest;
omab süvendatuid teadmisi hajaenergeetika eriala mõnes kitsamas valdkonnas;
oskab juhtida ja koostada inseneriprojekte, töötada meeskonnas, hinnata kriitiliselt eriala inseneritöö tulemuste majanduslikku efektiivsust, töökindlust, ohutust ja keskkonnasäästlikkust;
on võimeline suuliselt ja kirjalikult esitama ja argumenteerima erialaga seonduvaid probleeme, analüüse, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriad ning osalema sellekohastes aruteludes;
oskab identifitseerida vajadust jätkuõppeks ja professionaalseks arenguks ning valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
on innovatiivne, tunneb ja suudab kasutada infotehnoloogia valdkonna projekteerimise, visualiseerimise, esitluse ja dokumentatsiooni koostamise töövahendeid;
omab algatusvõimet, vastutustunnet, on valmis aktiivselt osalema kaasaegses ühiskonnas ning suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
on suuteline töötama hajaenergeetika erialal või jätkama õpinguid doktoriõppes.
inglise keelesA successful graduate will:
have a systematic and wide ranging knowledge of the concepts, theories and research methodology of dispersed energy and will be able to identify and create interdisciplinary connections;
know how to independently and creatively identify and formulate problems or research questions in the field of dispersed energy and provide adequate solutions within the constraints of time and available information;
be able to think creatively and logically based on their knowledge of natural and technical sciences;
have an in depth knowledge in the defined fields of dispersed energy;
be able to compose and lead engineering projects, work in a team, critically evaluate the economic effectiveness and reliability of the engineers work.
be capable of presenting and arguing both verbally and in writing, the problems, analysis, conclusions and their underlying theories related to the specialty and participate in relevant discussions;
will be able to identify their need for further training and professional development and possesses the effective methods necessary for independent learning;
know and be able to use design, visualization, presentation and documentation tools in the field of information technology;
will be able to work on their own initiative, have a sense of responsibility and be ready to actively participate in a modern society where diversity and tolerance are valued;
be able to work in the field of dispersed energy or continue their studies in doctorate level.
Täiendav informatsioon
eesti keelesJuhan Valtin, juhan.valtin@ttu.ee
Peeter Muiste, peeter.muiste@emu.ee
inglise keelesJuhan Valtin, juhan.valtin@ttu.ee
Peeter Muiste, peeter.muiste@emu.ee
 
 
Aasta õppekavad 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.06.2018 20:21