Õppekava "Puidutöötlemise tehnoloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood136557
Õppekava lühendPU
Õppekava nimetus eesti keelesPuidutöötlemise tehnoloogia
Õppekava nimetus inglise keelesWood Processing Technology
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeasterakenduskõrgharidusõpe
Õppekava EHISe tase514 rakenduskõrgharidusõpe
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTootmine ja töötlemine
Õppekava rühmMaterjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
 
Antava kraadi nimetusRakenduskõrghariduse diplom; alates 2019/2020. õppeaasta vastuvõtust tehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesDiploma of professional higher education; alates 2019/2020. õppeaasta vastuvõtust Bachelor of Science in Engineering (BSc)
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev27.11.2014
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev06.02.2015
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Linnar Pärn01.06.2015
VÕTA nõustajadAnneli Veemees
VÕTA komisjonAnneli Veemees (esimees), Toomas Timmusk, Harli Jürgenson, Jürgen Aosaar, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Marek KüünarpuuAS Arens, tööandjate esindaja01.01.2021
Pille Meiertööandjate esindaja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit05.10.2015
Peeter Muisteemeriitprofessor05.10.2015
Linnar Pärnesimees, arendusjuht05.10.2015
Regino Kasknooremprofessor05.10.2015
Kaisa Kivimaaüliõpilane16.06.2023
Tauri Pihlamäeüliõpilane16.06.2023
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Ülikool võib määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, Certificate of Vocational Secondary Education or an equivalent qualification giving access to higher education. The university may have additional requirements for admission.
Üldeesmärgid
eesti keelesSpetsialistide ettevalmistamine töötamiseks ja ettevõtluse arendamiseks puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonnas, kes oskavad rakendada innovaatilisi ja keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid.
inglise keelesPreparing specialists to work and develop entrepreneurship and businesses in the field of wood processing and furniture production, who are able to apply innovative and environmentally sustainable technologies.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemseid ja laiapõhjalisi teadmisi puiduteadusest, puidutöötlemise ja mööblitootmise tehnoloogiatest, uurimismeetoditest ja arengusuundadest; tunneb valdkonna eetilisi aspekte;
2) oskab kasutada puitu ökonoomselt ja tunneb puidutöötlemise keskkonnasäästlikku lähenemist;
3) tunneb ja rakendab mööbli jt puittoodete ja detailide projekteerimise, disainimise, konstrueerimise, tootmise ja viimistlemise nüüdisaegseid tehnoloogiaid ning oskab neid käsitleda innovaatiliselt;
4) tunneb ettevõtluse põhimõtteid; mõistab metsa- ja puidusektori rolli majanduses ning oma eriala olulisust ühiskonnas; rakendab interdistsiplinaarseid erialateadmisi ja -oskusi oma töös;
5) oskab analüüsida valdkondlikku temaatikat ja uurimisküsimusi ning luua erialaspetsiifilisi lahendusi; oskab õppekeeles ja oma eriala olulises võõrkeeles kõnes ja kirjas eriala teemal argumenteerida ja väljendada;
6) oskab juhtida ja korraldada enda ja teiste tööd, sh töörühmas ja ettevõttes tervikuna; järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, tunneb riskihindamist;
7) mõistab elukestva erialase õppe olulisust; on valmis tööks puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonna ettevõttes keskastme spetsialisti, sh puidutehnoloogi, konstruktori või projekteerijana.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) have a systematic and broad-based knowledge of wood science, woodworking and furniture manufacturing technology, research methods and trends; know the ethical aspects of the field of activity;
2) be able to use wood economically and know environmentally sustainable approach of woodworking;
3) be familiar with modern technologies for furniture and other wood products and details development, design, manufacturing and finishing, and able to apply them in an innovative way;
4) be familiar with business principles; understand the role of the forest and timber sectors in economy; and the importance of the profession in society and be able to apply interdisciplinary professional knowledge and skills in work;
5) be able to analyse sectoral topics and research issues and be able to create speciality-specific solutions; be able to argue orally and in writing on speciality-related topics in the language of instructions and in the foreign language most relevant for the speciality;
6) be able to manage and organize the work of himself or herself and others, including in a work group and in a company as a whole; follow occupational and environmental safety requirements, be familiar with risk assessment;
7) understand the importance of lifelong speciality-related training; be prepared to work in a company in the field of woodworking and furniture manufacturing as a middle-level specialist, incl. wood technologist, constructor or designer.
 
 
Aasta õppekavad 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 03:34