Õppekava "Kalandus ja vesiviljelus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood143997
Õppekava lühendKV
Õppekava nimetus eesti keelesKalandus ja vesiviljelus
Õppekava nimetus inglise keelesFisheries and aquaculture
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundKalandus
Õppekava rühmKalandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise, saksa
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev29.10.2015
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.02.2016
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Ingmar Ott
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Kadri Kask, Kadri Maikov, Lea Sudakova
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Evelin Külmalliktööandja, Maaeluministeerium26.09.2017
Martin Liivvilistlane, Härjanurme Kalatalu26.09.2017
Kalle Olliesimees, professor26.09.2017
Priit Päkklektor26.09.2017
Katrin Kaldrelektor26.09.2017
Riho Grossprofessor26.09.2017
Ingmar Ottprofessor26.09.2017
Kai Ginterteadur26.09.2017
Arvo Tuvikenevanemteadur26.09.2017
Katrina Langüliõpilane26.09.2017
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, Certificate of Vocational Secondary Education or an equivalent qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava eesmärkideks on valmistada ette akadeemilise kõrgharidusega spetsialiste töötamaks avalikus ja erasektoris kalanduse ja vesiviljeluse valdkonnas ning anda teoreetilised teadmised ja praktilised oskused kalanduse ja vesiviljeluse valdkondade arendamiseks arvestades biomajandusel põhineva senise majanduskasvu, ressursside kestliku majandamise ja ökosüsteemiteenuste printsiipe. Omandatav akadeemiline haridus loob üliõpilastele eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes või asumiseks tööle kalanduse ja vesiviljeluse valdkonna teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel.
inglise keelesThe general objective of the curriculum is to give an academic education at Bachelor level in preparing specialists for the public and private sector in the field of fisheries and aquaculture by giving theoretical knowledge and practical skills for developing the fishery and aquaculture. The education is based on the principles of bioeconomy and "blue growth", sustainable management of resources and ecosystem services. After completing the curriculum the graduate is prepared to pursue studies at Master's level and is qualified for a variety of careers in the field of fisheries and aquaculture.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekavajärgne kvalifikatsioon eeldab lõpetajalt järgmisi pädevusi:
1) omab süsteemset ülevaadet kalanduse ja vesiviljeluse põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ning rakendusaladest;
2) tunneb kalanduse ning vesiviljeluse valdkondade interdistsiplinaarseid seoseid läbi globaalsete muutuste ökosüsteemides, sinise biomajanduse, seadusandlike regulatsioonide ja kalanduspoliitika, kalavarude kujunemise ja haldamise, loodusressursside säästliku kasutamise ja ettevõtluse;
3) tunneb kalanduse ja vesiviljeluse ajalugu, arengusuundi ning aktuaalseid probleeme;
4) tunneb ja oskab kasutada kaasaegseid kalapüügi ja vesiviljeluse tehnoloogiaid ning turustamise võimalusi;
5) suudab iseseisvalt analüüsida suuliselt ja kirjalikult kalanduse ja vesiviljeluse valdkonna probleeme hankides ja hinnates oma erialalisi teadmisi teadusliku metoodika alusel ning rakendada kohaseid meetodeid ja vahendeid lahenduste leidmiseks ning osalemiseks vastavates aruteludes;
6) oskab teaduslikke, ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvesse võttes hinnata õppekava läbimisel omandatud teadmiste ja oskuste teoreetilist ning rakenduslikku väärtust nii enda kui ka ühiskonna seisukohast;
7) on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi rakendama praktikas, õpinguid jätkama ning iseseisvalt tegelema erialase ja tööalase täiendamisega;
8) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskastme spetsialistina erasektoris, riiklikes organisatsioonides või ettevõtetes ning valdab tööks vajalikke suhtlusoskusi meeskonnatöös ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
9) on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse.
inglise keelesThe graduate will have following competences:
1) has systematic overview of theoretical principles and practical applications in the field of fisheries and aquaculture;
2) knows the interdisciplinary relationships in the field of fisheries and aquaculture through the global changes in ecosystems, "blue growth" bioeconomy, legislative regulations and fishery policy, management of fish stocks, sustainable management of natural resources and entrepreneurship;
3) knows the history, development trends and current problems in the field of fisheries and aquaculture;
4) knows the modern aquaculture technologies and is able to use modern fishing techniques, knows the marketing opportunities;
5) is able to analyse and solve speciality-specific problems both orally and in writing by applying appropriate methods and tools, is able to participate in respective discussions;
6) is able to critically evaluate the theoretical and practical knowledge and skills acquired in the study programme, considering the scientific, social and ethical aspects, both in the individual and social context;
7) is able to apply the attained professional knowledge and skills in practice, is prepared to continue studies and learn independently in professional work;
8) is capable of holding responsible mid-level positions either in the private sector or in government organizations and institutions, demonstrates teamwork and cooperation capabilities and has knowledge in IT and communication technologies;
9) is ready to actively participate in civil society and to respect diversity of different views and values.
 
 
Aasta õppekavad 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.01.2020 05:09