Õppekava "Kalandus ja rakendusökoloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2020/2021 2021/2022 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood214638
Õppekava lühendKA
Õppekava nimetus eesti keelesKalandus ja rakendusökoloogia
Õppekava nimetus inglise keelesFisheries and applied ecology
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne õppesuund
Õppekava rühmPõllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne õppekavarühm
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
 
Antava kraadi nimetusPõllumajandusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Agriculture
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev19.12.2019
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev04.02.2020
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Ingmar Ott05.02.2020
VÕTA nõustajadMaire Vatsar
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Irja Truumaatööandjate esindaja, Keskkonnaministeeriumi Veeosakond05.02.2020
Tauno Jürgensteinvilistlane, Keskkonnaagentuur "Viridis", "Eesti Forell SA"05.02.2020
Katrin Kaldrelektor05.02.2020
Tiina Nõgesprofessor05.02.2020
Tiina Tosensprofessor05.02.2020
Tiiu Kullprofessor05.02.2020
Ingmar Ottprofessor05.02.2020
Kalle Olliprofessor, esimees05.02.2020
Priit Zingelteadur05.02.2020
Lauri Laanistovanemteadur05.02.2020
Olavi Kurinavanemteadur05.02.2020
Sirje Vilbastevanemteadur05.02.2020
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesSecondary School Leaving Certificate, Certificate of Vocational Secondary Education or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava lähtub ÜRO 2030. a säästva arengu sini- ja rohemajanduslikest eesmärkidest: jätkusuutlik toidutootmine, veevarude säästev majandamine, vee ja maismaa ökosüsteemide ning bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine, kliimamuutustega kohanemine ja mõjude vähendamine, keskkonnaseire ja andmeteaduse arendamine. Õppekava valmistab ette laiapõhjaliste rakenduslike teadmistega spetsialiste kalanduse ja vesiviljeluse sektorile ning maismaa ja veekogude bioresursside jätkusuutliku majandamise, taastamise ja liigirikkuse säilitamisega seotud valdkondadele. Eesmärk on metsa- ja põllumajandusmaastike ning veekogude bioressursside jätkusuutlik majandamine inimese elukeskkonda ja elukvaliteeti halvendamata.
inglise keelesThe Curriculum follows the goals of the UN 2030 sustainable development targets in the fields of green and blue economy. In particular, the curriculum focuses on sustainable food production and food security, sustainable use of water resources, protection and restoration of aquatic and terrestrial ecosystems and biodiversity, adaptation to and reducing the effects of climate change, improving environmental monitoring and data handling. The goal is to train specialists with broad-based applied knowledge in the fields of fisheries and aquaculture, sustainable aquatic and terrestrial bioresource exploitation, conservation and management. The objective is environmentally sustainable agriculture, aquaculture, forestry, and fisheries, while minimizing the negative effects on the quality of life and ecosystem services.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) on omandanud alusteadmised ja oskused põllumajandusmaastike, metsade, märgalade ja veekogude bioressursside kasutamises, majandamises ja kaitses, ning biomajanduslikus ettevõtluses;
2) oskab arvestada põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja vesiviljeluse mõju keskkonnale, elurikkusele ja ökosüsteemi hüvedele;
3) oskab hinnata globaalse muutuse mõju põllumajandusele, metsandusele, kalandusele, elurikkusele ja bioressursside jätkusuutlikule kasutamisele;
4) tunneb kalanduse, vesiviljeluse, veekogude ja maismaa rakendusbioloogia põhimõisteid, teoreetilisi printsiipe, rakendusalasid ja interdistsiplinaarseid seoseid ning seadusandlikke regulatsioone.
5) oskab iseseisvalt analüüsida suuliselt ja kirjalikult eesti ja inglise keeles vee ja maismaa bioressursside kasutamise probleeme, hankida ja hinnata erialalisi teadmisi teadusliku metoodika alusel ning rakendada kohaseid meetodeid ja vahendeid lahenduste leidmiseks ning osaleda vastavates aruteludes;
6) oskab rakendada omandatud teadmisi ja oskusi oma valdkonna töös, juurutada ökoloogilise majandamise printsiipe ja leevendada inimtegevuse mõju, arvestada eetilisi aspekte ja toimida ühiskonnas nendest lähtudes;
7) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskastme spetsialistina riiklikes organisatsioonides ja ettevõtetes või erasektoris kalanduse ja vesiviljeluse, elustiku ja ökosüsteemide kaitse, majandamise või taastamise valdkondades;
8) evib meeskonnatöös vajalikku suhtlusoskust ning kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
9) omab teadmisi ja oskusi õpingute jätkamiseks magistriastmes ning pidevaks iseseisvaks erialaseks ja tööalaseks täiendamiseks.
inglise keelesThe graduate:
1) has basic knowledge and skills on the management and protection of renewable bioresources in agricultural landscapes, forests, wetlands and inland waterbodies, as well as entrepreneurship in blue- and green economy;
2) understands the environmental impacts of agriculture, aquaculture, forestry, and fisheries, including the impact on biodiversity conservation, and ecosystem functioning and services;
3) can assess the impact of global change on agriculture, fisheries, biodiversity, and the sustainable exploitation of bioresources;
4) is acquainted with the terminology and theoretical principles in the fields of fisheries, aquaculture, aquatic and terrestrial applied ecology, as well as the interdisciplinary interactions in the context of global change, blue- and green economy, and legal regulations;
5) has the skills to discuss and analyze orally and in writing the topics in aquatic and terrestrial bioeconomy, access and critically evaluate new knowledge with scientific methods, and apply relevant solutions for scientific questions;
6) can apply the obtained knowledge in practice, institute the principles of ecological management, alleviate the anthropogenic impact on ecosystems, while considering and following the societal ethical aspects;
7) can take the responsibility to work as a mid-level specialist in private and public institutions and enterprises in the fields of fisheries, aquaculture, ecosystem conservation, management and restoration;
8) has the necessary communication skills for teamwork and is proficient in info- and communication technologies;
9) is in a position to proceed with academic master level studies and/or proceed with self-motivated lifelong learning and personal professional development.
 
 
Aasta õppekavad 2020/2021 2021/2022 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 14.06.2021 18:00