Õppekava "Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood379
Õppekava statistika kood6540212
Õppekava lühendGM
Õppekava nimetus eesti keelesGeodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus
Õppekava nimetus inglise keelesLand Surveying, Property and Land Management
Vaata eelmisi nimetusi
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmArhitektuur ja linnaplaneerimine
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine19.06.2015
eriala sulgemine19.06.2017
õppekava nimetuse muutmine19.06.2017
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Harli Jürgenson15.12.2017
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMerit Karro
VÕTA komisjonAnneli Veemees (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Jaan Kallanditööandjate esindaja, Metricus OÜ05.10.2015
Tarmo Kalldotsent05.10.2015
Siim Maasikamäedotsent05.10.2015
Evelin Jürgensondotsent05.10.2015
Aive Liibuskdotsent05.10.2015
Harli Jürgensonesimees, dotsent15.12.2017
Daily Raudseppüliõpilane12.11.2019
Siim Konsinüliõpilane15.12.2017
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesSecondary education or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava võimaldab õppijal omandada põhiteadmisi geodeesia ja maakorralduse valdkonnas. Õppekaval õppija:
1) arendab olemasolevaid üldteadmisi (matemaatika, õigus, majandus jt) ja oskuseid tasemele, mille baasil saab jätkata erialaõpinguid tasemeõppes ja elukestvas õppes;
2) omandab oskusi geodeesia, maakorralduse, kinnisvara, maakasutuse planeerimise, CAD ja GIS valdkonnas ning arendab sotsiaalseid oskusi tasemele, mis võimaldavad asuda tööle geodeesia või maakorralduse valdkonna spetsialistina;
3) arendab oma sotsiaalseid oskusi (ettevõtlikkus, eetiliste väärtused jms) viisil, mis loob eeldused osaleda maaressursside ratsionaalse kasutamise korraldamises ja ühiskonna jätkusuutliku arengu suunamisel.
Õppekava sooritanu on valmis töötama oma valdkonna keskastme spetsialistina era- ja avalikus sektoris ja jätkama õpinguid magistriõppes.
inglise keelesTo prepare specialists with broad knowledge of the fundamentals of geodesy and land management. The curriculum gives an opportunity:
1) to develop general knowledge (mathematics, law, economy, etc.) in order to lay foundation for further study of specialty subjects;
2) to get basic knowledge and skills in geodesy, land management, real estate issues, land use planning, CAD and GIS in order to work as a middle-level specialist;
3) to elaborate one's personality features (entrepreneurial ability, system of ethical values, etc.) in order to contribute to the development of society, particularly sustainable development and efficient use of land resources.
The graduates are prepared to work as middle-level professionals in private or public organisations or enterprises or to continue their studies at Master's level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) teab geodeesia, aerofotogeodeesia, maakorralduse ja maakatastri, maakasutuse planeerimise CAD ja GIS, kinnisvara ökonoomika ja hindamise põhimõisteid ja oskab selgitada vastavaid teoreetilisi printsiipe;
2) oskab ära tunda ja kirjeldada geomaatika valdkonna siseseid ja väliseid interdistsiplinaarseid seoseid;
3) oskab kirjeldada geodeesia, kinnisvara ja maakorralduse teoreetilisi koolkondi, arengusuundi ja aktuaalseid probleeme;
4) oskab analüüsida geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimisega seotud probleeme, rakendada vastavaid meetodeid ja hinnata erinevaid lahendusi;
5) oskab iseseisvalt rakendada geomaatika valdkonna tehnikaid ja meetodeid erialaste ülesannete lahendamiseks vajaliku informatsiooni kogumisel ning hinnata saadud teabe väärtust ja kvaliteeti;
6) evib erialaseks tööks vajalikku suhtlusoskust ning oskab kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;
7) oskab oma õppekeeles ja ühes võõrkeeles erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitada ja osaleda vastavates aruteludes;
8) suudab jätkata õpinguid magistritasemel ja elukestvas õppes;
9) oskab rakendada omandatud geomaatika alaseid teadmisi ja oskusi erialases töös, suudab jätkata õpinguid ning ennast iseseisvalt erialaselt täiendada;
10) on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
11) mõistab geomaatika alaste teadmiste ühiskondlikku tähtsust ning maamõõdu, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise alase tegevuse tagajärgi;
12) on valmis meeskonnatööks ja ühistegevuseks.
inglise keelesAfter completing the curriculum successfully, the student:
1) knows and is able to explain basic concepts and theoretical foundations of geodesy and cartography, aero-photo geodesy, land management and land cadastre, land use planning, CAD and GIS, real estate economics and valuation;
2) is able to explain the interdisciplinary links of geomatics and the connection of geomatics with other fields of human activities;
3) is able to describe the schools, topical issues and development trends of geodesy, land management and real estate planning;
4) is able to investigate the professional problems of geodesy, land management and/or real estate planning, to implement appropriate methods and evaluate results;
5) is able to implement appropriate methods and technology of geomatics for the collection and analysis of information and assess its value and quality;
6) has necessary interpersonal skills and is prepared to effectively use contemporary tools and communication technologies;
7) is able to explain orally and in writing problems connected with speciality and participate in discussions in Estonian and in one foreign language;
8) is ready to continue his/her studies at Master's level and/or to continue life-lasting learning;
9) is prepared to implement his/her knowledge and skills in the field of geomatics and is able to upgrade the qualification without assistance;
10) is ready for active participation in the civil society and has respect for different values and attitudes;
11) knows the role of geomatics based knowledge and understands the consequences of land surveying, land management and real estate planning related activities in the society;
12) is ready for teamwork and co-operation.
 
 
Erialad
 
Eriala lühendGE
Eriala nimetus eesti keelesgeodeesia
Eriala nimetus inglise keelesGeodesy
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev19.06.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala lühendKP
Eriala nimetus eesti keeleskinnisvara planeerimine
Eriala nimetus inglise keelesReal Estate Planning
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev19.06.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala lühendPK
Eriala nimetus eesti keeleskinnisvara planeerimine ja maakorraldus
Eriala nimetus inglise keelesReal Estate Planning and Land Management
Avamise kuupäev15.05.2012
Sulgemise kuupäev19.06.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Eriala lühendMK
Eriala nimetus eesti keelesmaakorraldus
Eriala nimetus inglise keelesLand Management
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev19.06.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelestehnikateaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science in Engineering
 
Aasta õppekavad 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 12.12.2019 19:10