Õppekava "Keskkonnakaitse" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood406
Õppekava statistika kood6895263
Õppekava lühendKK
Õppekava nimetus eesti keelesKeskkonnakaitse
Õppekava nimetus inglise keelesEnvironmental Protection
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmLooduskeskkond ja elusloodus
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusLoodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
Antava kraadi lühendBSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Valdo Kuusemets18.10.2010
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Kadri Kask, Kadri Maikov, Lea Sudakova
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Aivar Ruukelvilistlane, ettevõtja15.05.2015
Kaili Viilmatööandjate esindaja, Keskkonnaamet15.05.2015
Mariliis Märtsonvilistlane15.05.2015
Kalev Seppesimees, professor15.05.2015
Lea Sudakovalektor15.05.2015
Valdo Kuusemetsprofessor15.05.2015
Tiiu Kullprofessor15.05.2015
Diana Pungarüliõpilane15.05.2015
Marika Koseüliõpilane15.05.2015
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesgümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava edukal täitmisel saab üliõpilane:
alusteadmised ja arusaamise looduslike protsesside ning inimtegevuse mõjust elurikkusele, maastikele ja inimeste elukeskkonnale, sh maastiku- ja loodusressursside kasutusviisidest, maastiku- ja ruumilisest planeerimisest, maastikukujundusest, keskkonnakorraldusest, loodushoiust, keskkonnaseisundit parendavatest ruumilistest meetmetest;
pädevuse töötamiseks keskkonnakaitse spetsialisti või maastikuarhitekti kvalifikatsiooni nõudval ameti¬kohal keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise ja maastikukujunduse (sh pargiarhitektuuri) valdkondades vastutava spetsialisti juhendamisel;
alusteadmised ja -oskused õpingute jätkamiseks magistriõppes.
inglise keelesThe graduate shall have:
basic knowledge and understanding of the influence of natural processes and human activity on biodiversity, landscapes and human environment, including an understanding of the use of landscape and natural resources, landscape planning and spatial planning, landscape architecture, environment management, nature conservation, spatial measures improving the status of the environment; competence to work in a position which requires the qualifications of an environmental protection specialist or landscape architect in the areas of environment management, spatial planning and landscape architecture (including park architecture) under the supervision of a specialist in charge; basic knowledge to continue studies in the Master level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinud üliõpilane:
1) omab süsteemset ülevaadet keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest ja oskab ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid;
2) tunneb keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri erialade olulisemaid arengusuundi ja aktuaalseid probleeme;
3) oskab kirjeldada keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri erialadega seotud probleeme ning analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusi;
4) oskab kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt informatsiooni koguda;
5) oskab keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri erialade ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid, muu hulgas on valmis osalema meeskonnatöös;
6) valdab erialaseks tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (GIS, CAD, fototöötlus);
7) oskab oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles oma erialaga seonduvaid probleeme suuliselt, graafiliselt ja kirjalikult selgitada ning erialastes aruteludes osaleda;
8) on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas arvestades üldlevinud eetilisi aspekte ja toimib nendest lähtudes;
9) oskab hinnata teadmiste rolli ning oma erialase tegevuse tagajärgi ühiskonnas;
10) on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama, õpinguid jätkama oma eriala magistriõppes ning ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama;
11) oskab planeerida säästlikku ja kvaliteetset elukeskkonda;
12) oskab tulemuslikult juurutada jätkusuutliku arengu printsiipe ja leevendada inimtegevuse mõju maastikel;
13) on valmis tööks erialast kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi;
14) omab pädevust töötamiseks keskkonnakaitse spetsialisti kvalifikatsiooni või maastikuarhitekti pädevust nõudval ametikohal keskkonnakorralduse, maastikuarhitektuuri ja planeerimise valdkonnas vastutava spetsialisti juhendamisel.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview of the definitions, theories and research methods of environmental protection and landscape architecture and can recognise interdisciplinary associations;
2) is familiar with the theoretical development trends and current problems of environmental protection and landscape architecture;
3) is able to describe problems related to environmental protection and landscape architecture and analyse and assess appropriate solutions;
4) is able to gather information independently with the help of appropriate methods and tools;
5) knows how to choose and employ suitable methods to solve the problems of environmental protection and landscape architecture, and is ready for team work;
6) is able to use appropriate communication skills and information and communication technologies (incl. GIS, CAD, photo processing);
7) can explain the problems related to his/her speciality verbally, graphically and in writing in the study language and in at least one foreign language, and participate in professional discussions;
8) is ready to actively participate in the civil society, considering the established ethical aspects, and acts according to these;
9) can assess the role of knowledge and the consequences of his/her professional activities in the society;
10) can apply the acquired knowledge and skills in work, continue studies in the Master level, and understand the necessity of lifelong learning and constant independent professional and specialist training;
11) can plan and design sustainable and high-quality living environment;
12) can effectively introduce the principles of sustainable development and mitigate the results of human impact in landscapes;
13) is ready to work in the fields requiring professional qualification, demonstrating a sense of responsibility, initiative, leadership skills and teamwork skills;
14) is competent to work in a position requiring the qualification of an environmental protection specialist or a landscape architect in the sector of environmental management, landscape architecture and planning, under the supervision of a specialist in charge.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesmaastikuarhitektuur
Eriala nimetus inglise keelesLandscape Architecture
Avamise kuupäev01.09.2002
Sulgemise kuupäev18.03.2013
Antava kraadi nimetus eesti keelesloodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
 
Eriala nimetus eesti keelesmaastikukaitse ja -hooldus
Eriala nimetus inglise keelesLandscape Protection and Preservation
Avamise kuupäev01.09.2002
Sulgemise kuupäev18.03.2013
Antava kraadi nimetus eesti keelesloodusteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Science
 
Aasta õppekavad 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.01.2020 03:48