Õppekava "Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood427
Õppekava statistika kood7540213
Õppekava lühendKPm
Õppekava nimetus eesti keelesMaakorraldus ja kinnisvara planeerimine
Õppekava nimetus inglise keelesLand Management and Real Estate Planning
Vaata eelmisi nimetusi
OlekSuletud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmArhitektuur ja linnaplaneerimine
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetustehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Ülikooli nõukogus sulgemise kuupäev29.11.2018
Ülikooli nõukogus muutmineõppekava nimetuse muutmine20.06.2014
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Evelin Jürgenson15.12.2017
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMerit Karro
VÕTA komisjonVaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Anne Toomtööandjate esindaja, Maa-amet05.10.2015
Ivo Maasiktööandjate esindaja, Kobras AS05.10.2015
Mati Jäägertööandjate esindaja, Tartu Maavalitsus05.10.2015
Siim Maasikamäedotsent05.10.2015
Evelin Jürgensonesimees, lektor05.10.2015
Pille Toomüliõpilane15.12.2017
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesbakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Ülikool võib kehtestada täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
The University may introduce further admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava eesmärk on valmistada ette süvendatud teadmistega maakorralduse, maade administreerimise ning maakasutuse ja kinnisvara planeerimise valdkonna spetsialiste. Õppekaval õppija:
1) arendab erialaseid teadmisi ja oskuseid tasemele, mis võimaldab
a) töötada oma valdkonna spetsialiseeritud spetsialistina. Õppekava läbinud spetsialist leiab tööd riigiasutustes, kohalikes omavalitsustes või erasektoris näiteks maakorraldajana, maanõunikuna, kinnisvara arendajana, hindajana, planeerijana, projektijuhina;
b) jätkata õpinguid doktoriõppes ja iseseisval elukestval õppel;
2) arendab ettevõtlikkust ja isiksust viisil, mis edendab tahet panustada ühiskonna arengusse;
3) õpib maakorralduse, maade administreerimise ning maakasutuse ja kinnisvara planeerimise valdkonna teoreetilisi aluseid;
4) omandab teadmisi ja oskusi õppesuuna kitsamates uurimisvaldkondades, sh maa ja kinnisvaraga seotud õiguslikes, majanduslikes, tehnilistes, sotsiaalsetes või ökoloogilistes küsimustes.
inglise keelesThe study programme aims to train the specialist with the deep knowledge in the field of land management, land administration, land use planning and in the field of real estate with focus on planning. The student studying on the programme:
1) develops the professional knowledge and skills to the level that enables:
a) to work as a specialist in their field. Graduates are prepared for employment as a specialist in the public or private sector as land surveyor, advisor, real estate developer, real estate appraiser, planner or project leader;
b) to continue studies at the doctoral level and independent lifelong learning;
2) elaborates entrepreneurial skills and personality in a way that promotes the desire to contribute to the development of society;
3) studies the theoretical issues in the field of land management, land administration, land use planning and real estate planning;
4) obtains knowledge and skills in some particular field of research, including land and property-related legal, economic, technical, social or ecological aspects.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi maakorralduse, maade administreerimise ja kinnisvara planeerimise mõistetest, teooriatest, uurimis- ja planeerimismeetoditest;
2) tunneb maakorralduse, maade administreerimise ja kinnisvara planeerimise teoreetilisi arengusuundi ja aktuaalseid probleeme;
3) omab süvendatud teadmisi maakorralduse, maade administreerimise ja kinnisvara planeerimise mõnes kitsamas uurimisvaldkonnas;
4) oskab iseseisvalt ära tunda ja luua maakorralduse, maade administreerimise ja kinnisvara planeerimise jaoks olulisi interdistsiplinaarseid seoseid;
5) oskab maakorralduse, maade administreerimise ja kinnisvara planeerimisega seotud probleeme ja/või uurimisküsimusi iseseisvalt ära tunda ja neid sõnastada;
6) oskab maakorralduse, maade administreerimise ja kinnisvara planeerimise alaste ülesannete lahendamiseks valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad ning modelleerida ja hinnata võimalikke tagajärgi;
7) oskab kriitiliselt hinnata oma tegevust maakorralduse, maade administreerimise ja kinnisvara planeerimisega seotud probleemide ja uurimisküsimuste lahendamisel;
8) on valmis tööks maakorralduse, maade administreerimise ja kinnisvara valdkonna alast kvalifikatsiooni nõudvatel tegevusaladel, näidates algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi;
9) on pädev õpetama oma eriala;
10) on võimeline õppekava keeles ja võõrkeeles suuliselt ja kirjalikult osalema erialastes aruteludes;
11) on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
12) on valmis eetiliselt tegutsema keerulistes olukordades, on teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning oskab anda põhjendatud hinnanguid maakorralduse, maade administreerimisega ja kinnisvara planeerimisega seotud küsimustes;
13) oskab hinnata enda ja teiste vajadust jätkuõppeks, erialaseks ja tööalaseks arenguks ning valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
14) on võimeline jätkama õpinguid või osalema uurimistegevuses, tegutsema maakorralduse, maade administreerimise ja kinnisvara valdkonna spetsialisti ja arendajana, sealhulgas rahvusvaheliselt.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic understanding and in-depth knowledge of the basic concepts, theories and methods of planning in land management, land administration and in the field of real estate;
2) knows the theoretical developments and topical issues of land management, land administration and real estate planning;
3) has in-depth knowledge in some specific field of land management, land administration and real estate planning;
4) is able to independently recognize and make interdisciplinary relations important for land management, land administration and real estate planning;
5) is able to independently recognize and to formulate the problems and/or research questions related to land management, land administration and real estate planning;
6) is able to select and implement appropriate methods and tools for solving land management, land administration and real estate planning tasks and is able to model and foresee the possible consequences of such actions;
7) is able to critically assess his/her activities related to the resolution of problems and research questions in the field of land management, land administration and real estate planning;
8) is prepared for working as a professional in the sphere of activities of land management, land administration and real estate planning, showing initiative, responsibility, management and teamwork skills;
9) is competent to teach in their speciality;
10) is able to participate orally or in writing in professional discussions in his/her study language and in a foreign language;
11) is ready for active participation in the civil society and has broad-minded respect towards different values and attitudes;
12) is ready to act in ethically complicated situations, is aware of the ethical aspects, possibilities, limitations and the role of his/her activities in society, and is able to make grounded decisions in issues regarding land management, land administration and real estate planning;
13) is able to assess own and others' need for follow-up studies and professional development, and is able to use effective methods necessary for lifelong learning;
14) is able to continue his/her studies or participate in research activities, to act as specialist and developer in the field of land management, land administration and real estate planning, including at the international level.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 06.02.2023 10:48