Õppekava "Maaehitus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood382
Õppekava statistika kood6541655
Õppekava lühendEH
Õppekava nimetus eesti keelesMaaehitus
Õppekava nimetus inglise keelesCivil Engineering (Rural Building)
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeastebakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe
Õppekava EHISe tase503 integreeritud õpe (bakalaureus+magister) alates 2002
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus5 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009300
Maht (AP) enne 31.08.2009200
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduste magister (maaehitus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Civil Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseDiplomeeritud ehitusinseneri esmane kutse üldehituses, tase 7
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesDiploma Civil Engineer in Buildings and Structures, level 7
Kutse andmise õigus antud05.06.2013
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Jaan Miljan01.01.2015
VÕTA nõustajadMerit Karro
VÕTA komisjonVaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Andrus Mutlitööandjate esindaja, OÜ Vennad Ehitus05.10.2015
Alexander Ryabchikovdotsent05.10.2015
Jaan Miljanesimees, professor05.10.2015
Kaarel Sahklektor05.10.2015
Marko Tedervilistlane, lektor05.10.2015
Liis Kullamaaüliõpilane03.10.2016
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesgümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keeles1) Koolitada kvalifitseeritud magistrikraadiga ehitusinsenere, kes on võimelised kutse-, eri- ja ametialaseks tööks erialaste inseneriprojektide koostamisel, elluviimisel ja kontrollimisel;
2) anda tulevastele ehitusinseneridele valdkonnast süsteemne ülevaade, laialdased teadmised ehitusvaldkonna mõistetest, teooriatest ja arengusuundadest, k.a põllumajandushoonete ja -rajatistega seonduv;
3) arendada võimekust interdistsiplinaarsete seoste mõistmiseks ehitusvaldkonda ümbritseva keskkonna ja jätkusuutliku arenguga;
4) anda teadmisi erialaga seotud valdkondades ja nende arengusuundadest;
5) kujundada hoiakuid säästvate, keskkonnasõbralike, jätkusuutlike ja muinsuskaitseliste väärtuste edasikandmiseks;
6) tõsta ehitusalaseid teadmisi tasemele, mis võimaldavad jätkata õpinguid doktoriõppes ja kujundavad hoiaku elukestvale õppele.
inglise keeles1) to educate qualified civil engineers with MSc degree who are able to perform various professional tasks in drawing up structural design plans, in putting those plans into practice and in supervising the implementation process;
2) to ensure that the future civil engineers obtain a systemic overview of construction terminology, civil engineering theory and development trends, including agricultural buildings;
3) to develop capability of understanding interdisciplinary connections between civil engineering, sustainable development and natural environment;
4) to give knowledge in professional development and its future trends in the field of civil engineering;
5) to form attitude for carrying forward sustainable, environmentally friendly and heritage values;
6) educate students to the level that meets the requirements for enrolling in doctoral studies in the field of civil engineering and to make them understand the need of lifelong learning.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava täies mahus läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja teadmisi ehitusinseneri baasainetest (matemaatika, füüsika, tugevusõpetus, ehitusmehaanika) ja oskab kirjeldada ehitusvaldkonna põhimõisteid, selgitada teooriaid ning rakendada uurimismeetodeid;
2) kasutab kaasaegseid meetodeid, IT-lahendusi ja tehnoloogiaid ehitusjuhtimises ja projekteerimisülesannete täitmisel;
3) omab põhjalikke teadmisi ehituseriala mõnes kitsamas valdkonnas ning oskab luua ja rakendada interdistsiplinaarseid seoseid;
4) mõistab ehitustegevuse mõjusid inimesele, sotsiaalsfäärile, muinsuskaitse alustele objektidele ja keskkonnale ning arvestab sellega oma töös;
5) lahendab iseseisvalt ehituserialaga seotud probleeme olukorrale sobivate meetoditega, kasutades selleks vajadusel teiste valdkondade spetsialistide abi;
6) rakendab säästva ning keskkonnasõbraliku arengu innovaatilisi lahendusi;
7) kavandab ehitisi vastavalt arhitektuuri ja hea ehitustava nõuetele lähtudes looduskeskkonna ja maaelu eripäradest ning kasutades selleks klassikalisi ja kaasaegseid graafilise vormistamisemeetodeid;
8) suudab analüüsida, põhjendada ja kriitiliselt hinnata oma tegevust ehituseriala probleemide lahendamisel;
9) on valmis edastama oma teadmisi õpetamise, juhendamise või publitseerimise teel;
10) suudab nii eesti keeles kui ka ühes olulises võõrkeeles ehituserialaga seonduvaid teooriaid, probleeme ja järeldusi vajalikus vormis esitada, kirjutada ja argumenteerida ning osaleda nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste inimeste sellekohastes aruteludes;
11) väärtustab elukestva õppe vajadust erialaseks arenguks ning valdab iseseisvaks täiendõppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
12) on võimeline eetiliselt tegutsema ehitusala spetsialisti või arendajana, osalema uurimistegevuses või töötama eriala õppejõuna ja jätkama õpinguid doktoriõppes.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and knowledge of the basic subjects of civil engineering (mathematics, physics, strength of materials, structural mechanics), can describe and use the basic terminology, explain theoretical aspects and apply research methods in the field of construction;
2) uses up to date methods, IT and building technologies to carry out tasks of construction management and design;
3) has advanced knowledge in a chosen narrower field, can make and employ interdisciplinary connections;
4) understands the influence of building activity to human, social sector, the objects of national heritage, and environment, and considers them in practical work;
5) can independently solve problems related to the speciality using appropriate methods and the help of specialists from other fields, if necessary;
6) applies innovative solutions to promote sustainable and environment-friendly development;
7) designs structures appropriate to architectural customs and requirements of good building practice including issues originating from peculiarities of nature environment and rural life using classical and modern designing methods;
8) is able to analyse, justify and assess critically own activity in solving the problems related to the speciality;
9) is ready to pass knowledge through teaching, supervising and publishing;
10) is able to present, write and argue speciality-related theories, problems and conclusions in Estonian and one relevant foreign language in the necessary form and participate in specialist/non-specialist discussions;
11) evaluates the necessity of long life learning and knows effective methods for independent learning;
12) is able to work ethically as a specialist or developer, participate in research activities and continue studies in the doctoral level in the field of civil engineering.
 
 
Aasta õppekavad 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 23.08.2019 19:08