Õppekava "Maaehitus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood382
Õppekava statistika kood6541655
Õppekava lühendEH
Õppekava nimetus eesti keelesMaaehitus
Õppekava nimetus inglise keelesCivil Engineering (Rural Building)
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsanduse ja inseneeria instituut
 
Õppeasteintegreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekava EHISe tase503 integreeritud õpe (bakalaureus+magister) alates 2002
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus5 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009300
Maht (AP) enne 31.08.2009200
 
Antava kraadi nimetusEhitusteaduste magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Civil Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseDiplomeeritud ehitusinsener, tase 7 esmane kutse
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesDiploma Civil Engineer in Buildings and Structures, level 7 high education qualification
Kutse andmise õigus antud05.06.2013
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Alexander Ryabchikov01.09.2020
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMerit Karro
VÕTA komisjonAnneli Veemees (esimees), Toomas Timmusk, Harli Jürgenson, Jürgen Aosaar, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Laur LõviMakespace OÜ insener-konsultant, juhatuse liige, tööandjate esindaja01.01.2021
Martti LainurmEMBACH Ehitus OÜ projektijuht, tööandjate esindaja23.12.2029
Alexander Ryabchikovesimees, kaasprofessor05.10.2015
Tõnis Teppandlektor01.01.2021
Kaarel Sahkõpetaja05.10.2015
Käbi Kreismanüliõpilane01.01.2021
Laura Lotta Laanemetsüliõpilane 09.03.2022
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesKeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesSecondary education or a corresponding qualification giving access to higher education. In addition, EMU council can define specific admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud ja spetsiifiliste erialateadmistega magistrikraadiga ehitusinsenere, kes on võimelised võtma vastutust ning tegema strateegilisi otsuseid oma eriala edendamiseks.
inglise keelesPreparing civil engineers with a master's degree, who has in-depth and specific professional knowledge and skills, are able to take responsibility and make strategic decisions to advance their speciality and profession.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi ehitusvaldkonna (sh ehitusfüüsika, ehitusmehaanika, ehitustehnoloogia) mõistetest, teooriatest, uurimismeetoditest ja arengusuundadest; tunneb valdkonna eetilisi aspekte;
2) oskab analüüsida ja lahendada ehitusvaldkonnaga seotud küsimusi;
3) oskab kavandada ja projekteerida ehitisi vastavalt arhitektuuri ja hea ehitustava nõuetele, lähtudes looduskeskkonna ja maaelu eripärast;
4) tunneb ehitustegevuse korraldamise põhimõtteid, meetodeid ja tehnoloogiaid, oskab kasutada IT-rakendusi projekteerimisülesannete lahendamisel;
5) tunneb ettevõtluse ja biomajanduse teooriaid; oskab analüüsida keskkonna ja inimese vahelisi suhteid ning luua interdistsiplinaarseid seoseid keskkonnasäästliku ehitustegevusega, oskab prognoosida ehitustegevuse mõju inimesele, sotsiaalsfäärile, muinsuskaitse alustele objektidele ja keskkonnale;
6) oskab teha iseseisvalt uurimistööd: töödelda andmeid, hinnata ja analüüsida saadud tulemusi; oskab õppekeeles ja oma eriala olulises võõrkeeles kõnes ja kirjas argumenteerida erialaga seonduvaid teooriaid, küsimusi ja järeldusi ning osaleda aruteludes nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste isikutega;
7) mõistab eriala tähtsust ühiskonnas ning rakendab interdistsiplinaarseid erialateadmisi ja -oskusi oma töös, oskab anda põhjendatud hinnanguid oma eriala puudutavates küsimustes;
8) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega ehitusinsenerina, sh projekteerija või objektijuhina riiklikes organisatsioonides ja ettevõtetes või erasektoris, ning tegutsema oma eriala arendajana, sh rahvusvaheliselt; on võimeline jätkama õpinguid doktoriõppes.
inglise keelesAfter completing the curriculum, graduates will be expected to:
1) have a systematic overview and knowledge of the terminology, theoretical aspects, research methods and trends in the field of civil engineering (e.g. building physics, structural mechanics, building technology), know the ethical aspects of the field;
2) be able to analyse and solve issues related to the field of civil engineering;
3) be able to prepare and design structures according to architectural customs and requirements of good building practice, including issues of nature, environment and rural life;
4) be familiar with principles, methods and technologies of construction management, be able to use IT applications to carry out design tasks;
5) be familiar with the theories of entrepreneurship and bioeconomy; be able to analyse the relationship between the environment and human beings, and create interdisciplinary connections with environmentally friendly building, be able to predict the impact of building activities to people, social sector, the objects of national heritage and environment;
6) be able to independently to conduct research: process data, evaluate and analyse the results obtained; be able to participate in professional discussions orally and in writing on speciality-related theories, problems and conclusions in the language of instructions and in the foreign language most relevant for the speciality, and to participate in specialist/non-specialist discussions;
7) understand the importance of the profession in society and be able to apply interdisciplinary professional knowledge and skills in work, be able to give reasoned assessments in matters concerning his/her profession;
8) be prepared to accept responsibility associated with working as a civil engineer e.g. construction manager or designer in private sector as well as in state-owned organisations, incl internationally; be capable of continuing studies at the doctoral level.
 
 
Aasta õppekavad 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 20:49