Õppekava "Maaehitus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood382
Õppekava statistika kood6541655
Õppekava lühendEH
Õppekava nimetus eesti keelesMaaehitus
Õppekava nimetus inglise keelesCivil Engineering (Rural Building)
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
 
Õppeastebakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe
Õppekava EHISe tase503 integreeritud õpe (bakalaureus+magister) alates 2002
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus5 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009300
Maht (AP) enne 31.08.2009200
 
Antava kraadi nimetusTehnikateaduste magister (maaehitus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Civil Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
Lõpetamisel antav kutseDiplomeeritud ehitusinseneri esmane kutse üldehituses, tase 7
Lõpetamisel antav kutse inglise keelesDiploma Civil Engineer in Buildings and Structures, level 7
Kutse andmise õigus antud05.06.2013
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Jaan Miljan01.01.2015
VÕTA nõustajadMerit Karro
VÕTA komisjonVaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Harli Jürgenson, Diana Laarmann
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Andrus Mutlitööandjate esindaja, OÜ Vennad Ehitus05.10.2015
Alexander Ryabchikovdotsent05.10.2015
Jaan Miljanesimees, professor05.10.2015
Kaarel Sahklektor05.10.2015
Marko Tedervilistlane, lektor05.10.2015
Liis Kullamaaüliõpilane03.10.2016
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesgümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keeles1) luua võimalused kvalifitseeritud magistrikraadiga ehitusinseneride ettevalmistamiseks, kes on võimelised kutse-, eri- ja ametialaseks tööks erialaste inseneriprojektide koostamisel, elluviimisel ja kontrollimisel;
2) tagada tulevastele ehitusinseneridele valdkonnast süsteemse ülevaate omandamine, laiapõhjalised teadmised ehitusvaldkonna mõistetest, teooriatest ja arengusuundadest;
3) luua oskus interdistsiplinaarsete seoste mõistmiseks ehitusvaldkonda ümbritseva keskkonnaga ja jätkusuutliku arenguga planeedil Maa;
4) süvendada oskust eriala valdkonna arengu hindamiseks;
5) kujundada hoiakuid muinsuskaitseliste, säästvate, keskkonnasõbralike ja jätkusuutlike väärtuste edasikandmiseks;
6) arendada ehitusalaseid teadmisi tasemele, mis võimaldavad jätkata õpinguid doktoriõppes ja kujundavad hoiaku elukestvale õppele.
inglise keeles1) to create opportunities to train qualified civil engineers with MSc degree qualified to perform various specialist functions in drawing up structural design plans, in implementing those plans and in supervising the implementation process;
2) to ensure that the future civil engineers obtain a systemic overview of construction terminology, civil engineering theory and development trends in the field;
3) to impart to students an understanding of interdisciplinary connections between civil engineering, sustainable development on planet Earth and the natural environment;
4) to provide students with skills to assess professional development in the field of civil engineering;
5) to steer students towards forming attitudes conducive to heritage protection and to promoting environmentally sound and sustainable values;
6) to provide students with an education that meets the requirements for enrolling in doctoral studies in the field of civil engineering and makes them understand the need to continue lifelong learning.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja teadmisi ehitusinseneri baasainetest (matemaatika, füüsika, tugevusõpetus, ehitusmehaanika) ja oskab kirjeldada ehitusvaldkonna põhimõisteid, selgitada teooriaid ja rakendada uurimismeetodeid;
2) rakendab ehituseriala aktuaalseid arengusuundi ja uudseid tehnoloogiaid ehitusjuhtimise ja projekteerimisülesannete täitmisel;
3) valdab süvendatud teadmisi ehituseriala mõnes kitsamas valdkonnas ja oskab luua interdistsiplinaarseid seoseid;
4) suudab kirjeldada ehitustegevuse mõjusid keskkonnale, sotsiaalsfäärile, muinsuskaitsele ja arvestada nendega oma töös;
5) eristab ja kirjeldab ehituserialaga seotud probleeme või uurimisküsimusi iseseisvalt ja loovalt ning lahendab neid vajalikes ajaraamides tingimustele vastavate meetoditega, kasutades selleks vajadusel teiste valdkondade spetsialistide abi;
6) rakendab säästva ning keskkonnasõbraliku arengu innovaatilisi lahendusi;
7) kavandab ehitisi sh maamajanduslikke, vastavalt arhitektuuritavadele ja ehitusfüüsika nõuetele, kasutades selleks klassikalisi ja kaasaegseid graafilise kujundamise meetodeid;
8) valib ja kasutab ehituseriala ülesannete lahendamisel sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad ning oskab modelleerida või hinnata võimalikke tagajärgi;
9) analüüsib, põhjendab ja hindab kriitiliselt oma tegevust ehituseriala probleemide ja uurimisküsimuste lahendamisel;
10) on valmis töötama ehituserialast kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi;
11) oskab edasi anda oma teadmisi õpetamise, juhendamise või publitseerimise teel;
12) suudab ühes olulises võõrkeeles ehituserialaga seonduvaid teooriaid, probleeme ja järeldusi vajalikus vormis esitada, kirjutada ja argumenteerida ning osaleda nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste inimeste sellekohastes aruteludes;
13) on valmis osalema aktiivselt kodanikuühiskonnas ja oskab tegutseda eetiliselt keerulistes olukordades, olles teadlik oma tegevuse erinevatest aspektidest, võimalustest, piirangutest ning ühiskondlikust rollist;
14) oskab anda põhjendatud hinnanguid ehituseriala puudutavates küsimustes;
15) oskab hinnata enda ja teiste vajadust jätkuõppeks, erialaseks ja ametialaseks arenguks ning valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
16) on võimeline jätkama õpinguid doktoriõppes, osaleda uurimistegevuses ja tegutseda ehitusala spetsialisti või arendajana.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and knowledge of the basic subjects of civil engineering (mathematics, physics, strength of materials, structural mechanics), can describe the basic terminology, explain theoretical aspects and apply research methods in the field of construction;
2) applies the topical trends and novel technologies of construction in carrying out the tasks of construction management and design;
3) has advanced knowledge in a chosen narrower field and can make interdisciplinary connections;
4) is able to explain the effects of building activity on the environment, the social sector, and the protection of national heritage, and consider these effects in practice;
5) can independently identify (scientific) problems related to the speciality and solve them creatively using appropriate methods within the limited time and using, if necessary, the help of specialists from other fields;
6) applies innovative solutions to promote sustainable and environment-friendly development;
7) uses both classic and contemporary techniques for planning buildings, incl of rural economic purpose, taking into account architectural traditions and the requirements of building physics;
8) uses appropriate methods and technologies for solving speciality-related problems, is able to model or estimate possible outcomes;
9) analyses, justifies and critically assesses own activity in solving the problems related to the speciality;
10) is ready to work in positions which require the qualification of civil engineer, showing initiative, responsibility, management and teamwork skills;
11) is able to pass on knowledge through teaching, supervising and publishing;
12) is able to present, write and argue speciality-related theories, problems and conclusions in one relevant foreign language in the necessary form and participate in specialist-nonspecialist discussions;
13) is ready to participate actively in the civil society and to act in ethically complex situations being aware of the different aspects, opportunities, limitations and social role of own actions;
14) is able to give justified opinions on speciality-related questions;
15) is able to assess own and others' need for continuing education, specialist and professional development, and knows necessary effective methods for independent learning;
16) is able to continue studies in the doctoral level, participate in research activities and work as a specialist or developer in the field of civil engineering.
 
 
Aasta õppekavad 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 24.02.2018 17:48