Õppekava "Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood371
Õppekava statistika kood6343264
Õppekava lühendEF
Õppekava nimetus eesti keelesMaamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine
Õppekava nimetus inglise keelesRural Entrepreneurship and Financial Management
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMajandus- ja sotsiaalinstituut
 
Õppeastebakalaureuseõpe
Õppekava EHISe tase511 bakalaureuseõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A1
 
ÕppevaldkondÄrindus, haldus ja õigus
ÕppesuundÄrindus ja haldus
Õppekava rühmMajandusarvestus ja maksundus
ÕppekavagruppÄrindus ja haldus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe, sessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus3 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009180
Maht (AP) enne 31.08.2009120
 
Antava kraadi nimetusSotsiaalteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Arts in Social Sciences
Antava kraadi lühendBA
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Anne Põder01.09.2018
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadKai Mitri, Ülle Kulp
VÕTA komisjonJaana Orin (esimees), Jüri Krusealle, Ülle Roosmaa, Maire Nurmet, Reet Põldaru
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Andres Tõnissootööandjate esindaja, Baltic Horse OÜ 10.02.2017
Andrus Rahnutööandjate esindaja, Põllumajandusuuringute Keskus10.02.2017
Katrin NoorkõivMTÜ Liivimaa Lihaveis, juhataja, tööandjate esindaja09.01.2019
Raimond TammTartu abilinnapea, tööandjate esindaja10.02.2017
Sergei Tšistjakovtööandjate esindaja, Assertum Audit OÜ10.02.2017
Jüri Lehtsaardotsent10.02.2017
Rando Värnikesimees, professor10.02.2017
Jelena Arivanooremteadur, doktorant09.01.2019
Kristjan RebaneOÜ Finants juhatuse liige, vandeaudiitor, tööandjate esindaja10.02.2017
Anne Põderteadur09.01.2019
Jaana Orinõppedirektor10.02.2017
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesgümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesgümnaasiumi lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate), lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (Certificate of Vocational Secondary Education) or a corresponding qualification giving access to higher education.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette maamajandust tundvaid spetsialiste, kellel on laialdased teadmised majanduslike protsesside üldistest seaduspärasustest ja rakendusoskused ettevõtte tegevuse korraldamiseks ja analüüsimiseks.
Lõpetanutel on valmisolek jätkata õpinguid magistriõppes ja/või elukestvas õppes. Majandusalaste teoreetiliste ja rakenduslike õppeainete kombinatsioon annab hariduse, mis võimaldab leida rakendust majandusspetsialistina ettevõtetes, arendusprojektides, kohalikes omavalitsustes ja riigi valitsusorganites, aga ka teadmised ja oskused oma ettevõtte asutamiseks ja selle majandamiseks.
inglise keelesThe aim of the study programme of Rural Entrepreneurship and Financial Management is to prepare specialists in rural economics who have extensive knowledge of the general principles of economic processes, and applied skills in business management and analysis.
The graduates are ready to continue studies at master level and/or in life-long learning. The combination of courses in theoretical and applied economics provides students with education that enables them to work as economic specialists in enterprises, development projects, local governments, and government bodies, but also the knowledge and skills regarding the foundation and management of an enterprise.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinud üliõpilane:
1) on maamajandust tundev bakalaureusekraadiga spetsialist, kes omab süsteemset ülevaadet majanduslike protsesside üldistest seaduspärasustest ja oskusi ärivaldkonnas tegutsemiseks;
2) tunneb ökonoomika põhimõisteid, ja omab teadmisi ökonoomilise analüüsi teostamiseks ja ettevõtte majandustegevuse tulemuste hindamiseks rõhuga maamajandusele, sh põllumajandusele;
3) tunneb arvestuse aluseid ja rahanduse alusteooriaid, korraldab arvestust ja finantsjuhtimist ettevõtetes;
4) oskab erialastele teadmistele tuginedes asutada ja majandada ettevõtet;
5) oskab erialaste ülesannete ja probleemide lahendamiseks valida sobivaid meetodeid ning on valmis osalema vastavasisulistes aruteludes;
6) tunneb maamajanduse arengusuundi ja aktuaalseid probleeme maaelus ja on orienteeritud panustama maamajanduse arendamisse;
7) omab valmisolekut õpingute jätkamiseks ning iseseisvaks erialaseks ja tööalaseks täiendamiseks;
8) osaleb aktiivselt kodanikuühiskonnas ning väärtustab oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) is a specialist of rural economics who has a systemic overview of the general principles of economic processes, and has skills for working in the business sphere;
2) knows the fundamentals of economics and has knowledge for conducting economic analysis and assessing the results of the economic activities of enterprises especially in the context of rural economy, including agriculture;
3) knows the basics of accounting and the basic theories of finance, organizes accounting and financial management in enterprises;
4) is able to found and manage an enterprise based on his/her specialist knowledge;
5) is able to choose adequate methods for solving professional problems and tasks, and is ready to participate in respective discussions;
6) knows the trends and topical problems of rural economy and is inclined towards contributing in rural development;
7) is ready to continue his/her studies and individual specialist and professional development;
8) is an active participant in the civil society and values the ethical aspects and social role of his/her speciality.
Täiendav informatsioon
eesti keelesAlates 2013/2014. õ.a. sisseastunutel ei ole enam eraldi spetsialiseerumist kahele erialale.
 
 
Erialad
 
Eriala lühendMF
Eriala nimetus eesti keelesmajandusarvestus ja finantsjuhtimine
Eriala nimetus inglise keelesAccounting and Financial Management
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev14.01.2013
Antava kraadi nimetus eesti keelessotsiaalteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Arts in Social Sciences
 
Eriala lühendEV
Eriala nimetus eesti keelesökonoomika ja ettevõtlus
Eriala nimetus inglise keelesEconomics and Entrepreneurship
Avamise kuupäev14.02.2002
Sulgemise kuupäev14.01.2013
Antava kraadi nimetus eesti keelessotsiaalteaduse bakalaureus
Antava kraadi nimetus inglise keelesBachelor of Arts in Social Sciences
 
Aasta õppekavad 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.09.2020 14:19