Õppekava "Maastikuarhitektuur" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood439
Õppekava statistika kood7581206
Õppekava lühendARm
Õppekava nimetus eesti keelesMaastikuarhitektuur
Õppekava nimetus inglise keelesLandscape Architecture
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmArhitektuur ja linnaplaneerimine
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetustehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Simon Bell01.02.2024
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Edgar Kaare volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tööandjate esindaja, Tajuruum OÜ15.05.2015
Külli Seppmaastikuarhitekt, tööandjate esindaja, Tallinna Linnaplaneerimise Amet01.02.2024
Tanel Breedevolitatud maastikuarhitekt, vilistlane, tööandjate esindaja, AB Artes Terrae OÜ01.02.2024
Teele Nigolavolitatud maastikuarhitekt, vilistlane, tööandjate esindaja, AS Kobras15.05.2015
Simon Bellesimees, professor15.05.2015
Peeter Vassiljevlektor15.05.2015
Mana Taheri Taleshnooremteadur01.02.2024
Toomas Murupeaspetsialist15.05.2015
Joanna Tamar Storievanemlektor01.02.2024
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli senat määrata täiendavaid vastuvõtutingimusi.
inglise keelesBachelor's degree or equivalent qualifications. In addition, the University Senate may establish additional admission requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesValmistada ette süvendatud ja spetsiifiliste teadmiste ja oskustega ning kutsestandardi 7. tasemele vastavaid volitatud maastikuarhitekte, kes koostavad, juhivad ja hindavad maastiku-uuringuid, välisruumi kujundusprojekte, ruumilisi planeeringuid ning ruumiloome terviklahendusi ja on võimelised võtma vastutust ning tegema strateegilisi otsuseid oma valdkonna arendamiseks.
inglise keelesPreparing authorised landscape architects with comprehensive and specialized knowledge and skills corresponding to EstQF Level 7, who are able to draw up, manage and evaluate studies on landscape, outdoor design projects, spatial planning and holistic spatial design solutions, and are able to take responsibility and take strategic decisions to develop their field.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi maastikuarhitektuuri olemusest, arengusuundadest ja uurimismeetoditest ning oskab luua interdistsiplinaarseid seoseid;
2) tunneb ja kasutab sobivaid meetodeid ja vahendeid välisruumi terviklahenduste modelleerimiseks ning võimalike tagajärgede hindamiseks;
3) oskab planeerida ja kujundada esteetilistele ja funktsionaalsetele nõuetele vastavat linnalist ja maalist välisruumi inimese ja looduse hüvanguks, arvestades eetiliste, looduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja majanduslike väärtustega;
4) omab erialast väljendusoskust oma õppekeeles ja erialal olulises võõrkeeles, käsitleb erialatemaatikat kõnes, kirjas ja visuaalis, on võimeline argumenteerima ja osalema aruteludes;
5) oskab teha iseseisvat uurimistööd, mis hõlmab erialase uurimisküsimuse ja selle lahenduse kirjalikku ja suulist esitamist; tunneb teaduseetika põhimõtteid;
6) evib juhtimis- ja meeskonnatööoskust; on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
7) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes, oskab hinnata isiklikku professionaalset arengut ja täiendusõppevajadust.
inglise keelesAfter completing the curriculum, the graduates will be expected to:
1) have a systematic overview and extensive knowledge of the concepts, theories and research methods of landscape architecture and be able to recognize and make interdisciplinary connections;
2) be able to select and use appropriate technologies and methods to model and solve problems of landscape architecture and to assess the potential results;
3) be able to plan and design urban and rural space which meets the aesthetic and functional requirements for the benefit of humans and nature, considering ethical, natural, cultural, social and economic values;
4) be able to express himself / herself in the language of instruction and in a foreign language relevant in the speciality, deal with professional topics in speech, writing and visuals, be able to argue and participate in discussions;
5) be able to carry out independent research, which includes the written and oral presentation of a professional research question and its solution; knows the principles of scientific and research ethics;
6) have management and teamwork skills; be ready to take an active part in civil society and to respect the diversity of attitudes and values;
7) be prepared to continue the studies in doctoral level, be able to assess personal professional development and the need for continuing education.
Täiendav informatsioon
eesti keelesÕppeprogrammil on "European Foundation for Landscape Architecture" (EFLA) tunnustus.
Välja antud 30.11.2007, kehtivusaeg viis aastat.
inglise keelesThe study programme has been fully recognized by European Foundation for Landscape Architecture.
Period of validity is 5 years from 30.11.2007.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:10