Õppekava "Maastikuarhitektuur" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood439
Õppekava statistika kood7581206
Õppekava lühendARm
Õppekava nimetus eesti keelesMaastikuarhitektuur
Õppekava nimetus inglise keelesLandscape Architecture
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundArhitektuur ja ehitus
Õppekava rühmArhitektuur ja linnaplaneerimine
ÕppekavagruppArhitektuur ja ehitus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetustehnikateaduse magister
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Engineering
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Simon Bell18.10.2010
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Lea Sudakova, Kaja Orupõld, Kaja Veddel
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Edgar Kaare maastikuarhitekt, tööandjate esindaja, Tajuruum OÜ15.05.2015
Rea Seppingmaastikuarhitekt, vilistlane, EMAL juhatuse liige26.09.2017
Teele Nigolamaastikuarhitekt, vilistlane, tööandjate esindaja, AS Kobras15.05.2015
Toomas Murudoktorant, lektor15.05.2015
Mari Nõmmeladotsent15.05.2015
Simon Bellesimees, professor15.05.2015
Peeter Vassiljevlektor15.05.2015
Kadri Maikovlektor15.05.2015
Liina Jürisoonooremteadur26.09.2017
Friedrich Kuhlmannpeaspetsialist15.05.2015
Mart Külvikprofessor15.05.2015
Vastuvõtutingimused
eesti keelesbakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesAnda üliõpilasele süvendatud teadmised, oskused kui ka kujundada hoiakud, mis võimaldavad tal töötada professionaalse maastikuarhitektina nii väikese- kui ka suureskaalaliste maastike (väliruumide) küsimustega (tööülesannete hulka võivad kuuluda maastiku analüüsimine, -planeerimine, sh ruumiline planeerimine kohalikul tasandil) ja -kujundamine; välisrajatiste projekteerimine, rajamisprotsessi ehituslik järelevalve; maastike, ajalooliste paikade ja mälestiste restaureerimine; keskkonnamõju ja strateegiline hindamine; haljasalade haldamine), hallata erineva keerukusastmega planeeringute ja kujundusprojektide koostamist, nõustada avalikkust, era- ja teisi kliente Euroopa Liidu liikmesmaades ning astuda asukohamaal EFLA-IFLA liikmeks oleva eri-alaorganisatsiooni liikmeks;
Arendada oskusi rakendada analüütiliselt teadmisi ja hoiakuid maastike, elurikkuse ja inimeste elukeskkonna hüvanguks, sh osaleda loovalt maastiku- ja loodusressursside kasutamise korraldamisel, maastiku- ja ruumilises planeerimises ning maastiku¬kujunduses (sh pargiarhitektuuris);
Anda alusteadmised õpingute jätkamiseks doktorantuuris.
inglise keelesTo provide in-depth knowledge and skills and develop attitudes which enable to work as a professional landscape architect with issues of small and large-scale landscapes (outdoor spaces) (working tasks can include landscape analysis, planning and design, spatial planning (at a local level), landscape construction and supervision, restoration of landscapes, historic sites and monuments, environmental impact assessment and strategic impact assessment, green space management), administration of the process of planning and design with different complexity, consulting public, private as well as other clients in European Union member states and to become a member of the local professional union (member of EFLA-IFLA);
To develop skills to analytically implement knowledge and attitudes for the benefit of landscapes, biodiversity and the human living environment, including creative involvement in the planning of the usage of landscape and natural resources, in the process of landscape and spatial planning and landscape design (including park architecture).
To provide fundamental knowledge and skills for continuing studies in the doctoral level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi maastikuarhitektuuri eriala mõistetest, teooriatest, uurimismeetoditest ja oskab ära tunda ning luua interdistsiplinaarseid seoseid;
2) tunneb ja sõnastab maastikuarhitektuuri eriala teoreetilisi arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja uurimisküsimusi. Suudab iseseisvalt välja pakkuda rakendusvõimalusi, neid etteantud ajaraamides ja piiratud informatsiooni tingimustes kohaste meetoditega lahendada, kasutades selleks vajadusel teiste valdkondade teadmisi;
3) oskab planeerida ja kujundada linna- ja maaruumi, mis rahuldab inimese ja looduse vajadusi ning vastab esteetilistele ja funktsionaalsetele tingimustele. Tegevused põhinevad loodus- ja maastikumuutuste jätkuva ning muutuva protsessi tundmisel ning kultuuriväärtusi teades. Omandab teadmised metoodilise ja funktsionaalse eksperdiks olemiseks, keda saadab teadmine eri alade olemusest ja vajadusest, inimlikkusest, rakendusteadusest ja tehnikast. Maastikuarhitektuuri eriala ülesannete lahendamisel valib ja kasutab sobivaid meetodeid ja vahendeid ning modelleerib ja/või hindab võimalikke tagajärgi. Hindab oma tegevust sealjuures kriitiliselt;
4) omab süvendatud teadmisi maastikuarhitektuuri eriala mõnes kitsamas uurimisvaldkonnas. Julgeb argumenteerida ning osaleda nii erialaspetsialistide, teadurite kui ka erialaväliste inimeste erialakohastes aruteludes;
5) omandatud oskused maastikukujundamise ja -planeerimise valdkonnas annavad loovust ja võime loogiliselt mõelda mööda põhjuselist rada. Intellektuaalne areng põhineb teadmistaustal inim- ja loodusprotsessist. Tehniline teadmine tagab aru saamise eeldustest ja tagajärgedest kujundus- ja planeerimisotsustest. Erinevate eriala rollide mõistmine annab interteaduslikust meeskonnast;
6) on võimeline oma õppekeeles ja oma erialal olulises võõrkeeles maastikuarhitektuuri erialaga seonduvaid teooriaid, probleeme, tulemusi ja järeldusi edasi andma suuliselt, graafiliselt ja kirjalikult. On pädevalt võimeline edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel;
7) tunneb ja kasutab projekteerimise, kujundamise, ettevõtluse ja muu õigusseadustikust tulenevaid norme, määranguid, printsiipe jne. Tunneb ja kasutab IT valdkonna projekteerimise, visualiseerimise, esitluse ja projekti koostamise töövahendeid;
8) oskab hinnata teadlikult oma tegevust eetilisest aspektist, võimalustest, piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning oskab anda põhjendatud hinnanguid maastikuarhitektuuri eriala puudutavates küsimustes, oskab hinnata enda ja teiste vajadust jätkuõppeks, erialaseks ja tööalaseks arenguks ning valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid; on võimeline jätkama õpinguid või osalema uurimistegevuses nii õpikeskkonnas kui rahvusvahelisel turul, tegutsema maastikuarhitektuuri eriala spetsialisti, planeerija, kujundaja või arendajana;
9) omab algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi; on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic overview and extensive knowledge of the concepts, theories and research methods of landscape architecture and can recognize and make interdisciplinary connections;
2) is familiar with and can verbalise the trends of theoretical development, current problems and research questions of landscape architecture; is able to independently and creatively work out potential applications for problems and/or research questions and is capable of solving them using appropriate measures within given timeframes and with limited information, taking advantage of knowledge of other fields, as necessary;
3) is able to plan and design urban and rural space which would satisfy the need of humans and nature and meet aesthetic and functional requirements; the professional activities are based on awareness of the continuous and changing process of nature and landscape changes as well as knowledge of cultural values; obtains the necessary knowledge for acting as a methodological and functional expert, implementing his/her knowledge of the essence and needs of different areas, of humanity, and of applied research and technology; is able to select and use appropriate technologies and methods when solving problems of landscape architecture, and to model and/or assess the potential results; is able to critically evaluate his/her activities;
4) has in depth-knowledge in a narrower research field of landscape architecture; is prepared to argue critically and participate in professional discussions with professionals, researchers as well as nonprofessional;
5) is capable of creative and logical thinking based on his/her knowledge of the field of landscape design and planning, based on understanding social and natural processes; can use his/her technical knowledge in understanding preconditions and outcomes in planning and design decisions; understands the role of different disciplines in interdisciplinary teamwork;
6) is capable of oral, graphical or written presentation of the underlying theories, problems, results and conclusions related to the speciality of landscape architecture in the study language and in a relevant foreign language; is able to competently convey his/her knowledge to others by teaching, supervising or otherwise;
7) knows and can apply the principles, norms and other relevant legislation regarding planning, design, entrepreneurship and other fields; knows and can apply IT tools for projection, visualisation, presentation and project compilation;
8) is aware of the ethical aspects, possibilities, restrictions and social role of his/her activities and is able to provide reasoned assessment on issues concerning landscape architecture; is able to evaluate own and others' need for continuing training and professional development, and knows effective methods necessary for independent study; is able to continue studies or participate in research both in the study environment and internationally, and act as a specialist, planner, designer or developer in landscape architecture;
9) shows initiative, responsibility, leadership and teamwork skills; is ready to actively participate in the civil society and demonstrates tolerance towards the diversity of attitudes and values.
Täiendav informatsioon
eesti keelesÕppeprogrammil on "European Foundation for Landscape Architecture" (EFLA) tunnustus.
Välja antud 30.11.2007, kehtivusaeg viis aastat.
inglise keelesThe study programme has been fully recognized by European Foundation for Landscape Architecture.
Period of validity is 5 years from 30.11.2007.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 28.09.2020 04:38