Õppekava "Maastikukaitse ja -hooldus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood490
Õppekava statistika kood7895266
Õppekava lühendMHm
Õppekava nimetus eesti keelesMaastikukaitse ja -hooldus
Õppekava nimetus inglise keelesLandscape Protection and Preservation
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmLooduskeskkond ja elusloodus
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetusloodusteaduse magister (maastikukaitse ja -hooldus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Science in Natural Sciences
Antava kraadi lühendMSc
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev26.09.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Kalev Sepp01.06.2015
VÕTA nõustajadLagle Lõhmus
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Kadri Karp, Kadri Kask, Kadri Maikov, Lea Sudakova
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Aivar Ruukelvilistlane, ettevõtja15.05.2015
Kaili Viilmatööandjate esindaja, Keskkonnaamet15.05.2015
Mariliis Märtsonvilistlane15.05.2015
Kalev Seppesimees, professor15.05.2015
Lea Sudakovalektor15.05.2015
Valdo Kuusemetsprofessor15.05.2015
Tiiu Kullprofessor15.05.2015
Diana Pungarüliõpilane15.05.2015
Marika Koseüliõpilane15.05.2015
Vastuvõtutingimused
eesti keelesbakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesbakalaureusekraad (Bachelor's degree), rakenduskõrgharidusõppe diplom (Diploma of Professional Higher Education) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesAnda süvendatud teadmised ja arusaamised looduslike protsesside ning inimtegevuse mõjust
elurikkusele ja maastikele kui inimeste elukeskkonnale, sh keskkonnaseisundist ja selle seirest, maastiku- ja loodusressursside kasutusviisidest, maastiku- ja ruumilisest planeerimisest, keskkonnakorraldusest ja selle põhilistest meetmetest ning loodushoiust, nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil. Anda pädevus töötamiseks keskkonnakaitse spetsialistina keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise, maastikuhoolduse ja loodushoiu valdkondades. Anda alusteadmised ja -oskused õpingute jätkamiseks doktorantuuris.
inglise keelesTo give specialised knowledge in and understanding of the impact of natural processes and human activities on biodiversity, landscapes and the human living environment, incl. the ways of using landscape and natural resources, landscape and spatial planning, environmental management and its principal measures, nature conservation, and the status of the environment in Estonia and on the international level. To give the competence needed to work as an environmental protection specialist in the fields of environmental management, spatial planning, landscape preservation and nature conservation. To give the basic knowledge and skills for continuing studies in the doctoral level.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava edukalt läbinud üliõpilane:
1) omab süsteemset süvendatud ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi keskkonnakaitse ja loodushoiu mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest ning korraldusest Eestis ja Euroopas;
2) tunneb maastikukaitse ja -hoolduse ning keskkonnakaitse teoreetilisi kontseptsioone, on kursis arengusuundade, aktuaalsete probleemidega;
3) omab süvendatud teadmisi eriala mõnes kitsamas valdkonnas (maastikuökoloogia, maastikuplaneerimine, loodushoid, säästlikud keskkonnatehnoloogiad, keskkonnamõjude hindamine, ruumilise keskkonnakorralduse abinõud);
4) oskab keskkonnakaitse ja maastikuhoiuga seotud probleeme ja/või uurimisküsimusi iseseisvalt ära tunda ja neid loovalt sõnastada ning suudab neid etteantud ajaraamides ja piiratud informatsiooni tingimustes kohaste meetoditega lahendada, kasutades selleks vajadusel teiste valdkondade teadmisi;
5) oskab tõhusalt juurutada säästva arengu printsiipe ja valida maamaastikel ja linnades inimtegevuse mõju leevendamiseks kõige sobivamad abinõud;
6) oskab kasutada ruumianalüüsi ja statistilise andmeanalüüsi meetodeid ning valdab tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
7) omab erialast väljendusoskust sel tasemel, et suudab adekvaatselt eesti ja inglise keeles suhelda erialaspetsialistide ning erialaväliste inimestega ja pädevalt juhendada keskkonnakaitse ja maastikuhoiuga seotud teadmiste ja oskuste omandamist;
8) oskab sünteesida ja väljendada kirjalikult oma uurimistöö tulemusi ning neid kaitsta avalikul esinemisel;
9) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
10) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega keskkonna- või looduskaitse spetsialistina või juhtival ametikohal riigi-, kohaliku omavalitsuse, ettevõtlus- või mittetulundussektoris, sh. rahvusvahelistes institutsioonides;
11) oskab ja on valmis hindamaks enda ja teiste vajadust jätkuõppeks, erialaseks ja tööalaseks arenguks ning valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke tõhusaid meetodeid;
12) on valmis meeskonnatööks ja ühistegevuseks;
13) on võimeline tegutsema keerulistes olukordades ning väärtustab hoiakutes oma eriala eetilisi aspekte ja ühiskondlikku rolli.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systematic specialised overview and extensive knowledge of the definitions, theories and research methods of environmental protection and nature conservation and the management thereof in Estonia and in Europe;
2) is familiar with the theoretical development trends and current problems of landscape protection and preservation;
3) has specialised knowledge in a specific area of the speciality (landscape ecology, landscape planning, nature conservation, sustainable environmental technologies, environmental impact assessment, measures related to spatial environmental planning);
4) knows how to independently recognise problems and/or research issues related to environmental protection and landscape preservation and word them creatively, and to solve them with appropriate methods in the conditions of limited time and information and by using his/her knowledge of other fields, if necessary;
5) knows how to effectively introduce principles of sustainable development and choose the most appropriate measures to alleviate the impact of human activities in rural and urban landscapes;
6) knows how to use methods of spatial and statistical data analysis and possesses the communication skills and information and communication technologies required for work;
7) is able to express himself/herself in professional terms in Estonian and English, understandable to both professionals and laymen, and to competently supervise the acquisition of the skills and knowledge related to environmental protection and landscape preservation;
8) is able to synthesise and express in writing the results of his/her research and defend the research at a public presentation;
9) is ready to continue studies in the doctoral level;
10) is ready to adopt the responsibility related to the position of an environmental protection or nature conservation specialist or a leading position in the public, local government, business or non-profit sector, incl. in international institutions;
11) is able and ready to assess his/her needs as well as the needs of others for continued training and professional and work-related development, and knows effective methods required for independent learning;
12) is ready to work in a team and participate in joint activities;
13) is capable of taking action in complicated situations and values the ethical aspects and social role of his/her speciality.
 
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 23.06.2018 12:39