Õppekava "Majandusarvestus ja finantsjuhtimine" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood412
Õppekava statistika kood7343267
Õppekava lühendMFm
Õppekava nimetus eesti keelesMajandusarvestus ja finantsjuhtimine
Õppekava nimetus inglise keelesAccounting and Financial Management
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondÄrindus, haldus ja õigus
ÕppesuundÄrindus ja haldus
Õppekava rühmMajandusarvestus ja maksundus
ÕppekavagruppÄrindus ja haldus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetussotsiaalteaduse magister (majandusarvestus ja finantsjuhtimine)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Arts in Social Sciences
Antava kraadi lühendMA
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Jüri Lehtsaar20.05.2015
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMoona Arrak
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Maire Nurmet, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Andres Tõnissootööandjate esindaja, Baltic Horse OÜ10.02.2017
Andrus Rahnutööandjate esindaja, Põllumajandusuuringute Keskus10.02.2017
Katrin NoorkõivMTÜ Liivimaa Lihaveis, juhataja, tööandjate esindaja09.01.2019
Raimond TammTartu abilinnapea, tööandjate esindaja10.02.2017
Sergei TšistjakovAssertum Audit OÜ juhatuse liige, vandeaudiitor, tööandjate esindaja10.02.2017
Jüri Lehtsaardotsent10.02.2017
Rando Värnikesimees, professor10.02.2017
Jelena Arivanooremteadur, doktorant09.01.2019
Kristjan RebaneOÜ Finants juhatuse liige, vandeaudiitor, tööandjate esindaja10.02.2017
Anne Põderteadur09.01.2019
Jaana Orinõppedirektor10.02.2017
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of professional higher education or equivalent qualification. In addition the University Council may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava eesmärgiks on ette valmistada spetsia¬liste, kes on valmis töötama ettevõtluses, omavad etteval¬mis¬tust teadus- ja arendustööks ning on orienteeritud edasi õppimi¬sele doktoriõppes ja/või elukestvas õppes.
Lõpetanutel on põhjalikud teadmised majandus¬arves¬tuse ja finantsjuhtimise valdkonnas, neil on oskused mees¬kon-natööks ja orientatsioon tegutsemiseks maaelu edendamisel.
inglise keelesThe aim of the study programme of Accounting and Financial Management is to prepare specialists who are ready to work in entrepreneurship, prepared for research and development, and are inclined towards continuing studies in the doctoral level and/or in life-long learning.
The graduates have in-depth knowledge in accounting and financial management, they have skills for team-work and an inclination towards working in rural development.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinu:
1) omab süsteemset ülevaadet majandusarvestuse ja finantsjuhtimise valdkonna põhimõistetest, terminoloogiast, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) omab teadmisi majandusarvestuse ja finantsjuhtimise korraldamiseks ettevõttes, majandusnõustamiseks ning teadus- ja arendustöö tegemiseks;
3) oskab iseseisvalt määratleda majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega seonduvaid probleeme ettevõttes ning püstitada uurimisülesandeid, mille lahendamisel kasutab sobivaid meetodeid;
4) on suuteline juurutama ja korraldama arvestust ettevõttes, sh äriühenduses ja põllumajandusettevõttes, ning oskab kasutada arvestuse infosüsteeme;
5) oskab analüüsida ja hinnata ettevõtte majandustegevust, finantsseisundit ning riske, koostada eelarveid ja juurutada kontrollisüsteeme;
6) kavandab ja teostab iseseisvalt või juhib kollektiivseid uurimistöid, valides meetodeid lähtuvalt uurimisprobleemi iseloomust ning teeb põhjendatud järeldusi ja ettepanekuid;
7) omab avaliku esinemise ja argumenteerimise oskust, suudab suuliselt ja kirjalikult korrektselt väljenduda emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles.
8) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
9) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega eriala spetsialistina, pearaamatupidajana või finantsjuhina, omades valmisolekut meeskonnatööks;
10) on teadlik kutse-eetikast ja hoolsuskohustusest tööülesannete täitmisel;
11) oskab väärtustada maaelu ja selle arengut ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamisel, panustades oma erialase tegevuse kaudu maaelu ja riigi majanduse üldisse arengusse.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systemic overview of the principle concepts, terminology, theories and research methods in accounting and financial management;
2) has knowledge about the organization of accounting and financial management in enterprises, about economic consulting, and about conducting research and development;
3) is able to specify problems related to accounting and financial management in enterprises, and establish research tasks and employ suitable methods for the resolution thereof;
4) is able to introduce and organize accounting in enterprises, including business associations and agricultural enterprises, and is able to use accounting information systems;
5) is able to analyse and assess the economic activities, financial situation and risks of an enterprise, compile budgets and introduce control systems;
6) plans and conducts independent research projects or manages collective ones, choosing the research methods based on the nature of the research problem, and makes justified conclusions and propositions;
7) has skills of public presentation and argumentation, is able to express himself/herself correctly in his/her native language and in at least one foreign language;
8) is ready to continue studies in the doctoral level;
9) is ready to take responsibility related to working as a specialist in accounting, chief accountant or financial manager, being prepared for team work;
10) is aware of professional ethics and the obligation of diligence in performing professional tasks;
11) is able to appreciate rural life and the development thereof in ensuring the sustainable development of the society, contributes to rural development and to the broader development of national economy through his/her professional activities.
 
 
Aasta õppekavad 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.01.2022 15:09