Õppekava "Ökonoomika ja ettevõtlus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood414
Õppekava statistika kood7343957
Õppekava lühendEVm
Õppekava nimetus eesti keelesÖkonoomika ja ettevõtlus
Õppekava nimetus inglise keelesEconomics and Entrepreneurship
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Õppeastemagistriõpe
Õppekava EHISe tase614 magistriõpe (3+2)
ISCED-97 tase5A2
 
ÕppevaldkondÄrindus, haldus ja õigus
ÕppesuundÄrindus ja haldus
Õppekava rühmJuhtimine ja haldus
ÕppekavagruppÄrindus ja haldus
 
Õppekeeleesti
Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Õppevormsessioonõpe
ÕppesüsteemAinesüsteem
Nominaalkestus2 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009120
Maht (AP) enne 31.08.200980
 
Antava kraadi nimetussotsiaalteaduse magister (ökonoomika ja ettevõtlus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesMaster of Arts in Social Sciences
Antava kraadi lühendMA
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev14.02.2002
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev25.08.2002
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Helis Luik-Lindsaar01.01.2022
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadMoona Arrak
VÕTA komisjonKatrin Jõgar (esimees), Sirje Vilbaste, Ülle Roosmaa, Kadri Karp, Maire Nurmet, Toomas Muru, Lea Sudakova, Kaja Orupõld
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Andres Tõnissootööandjate esindaja, Baltic Horse OÜ10.02.2017
Andrus Rahnutööandjate esindaja, Põllumajandusuuringute Keskus10.02.2017
Katrin NoorkõivMTÜ Liivimaa Lihaveis, juhataja, tööandjate esindaja09.01.2019
Raimond TammTartu abilinnapea, tööandjate esindaja10.02.2017
Sergei TšistjakovAssertum Audit OÜ juhatuse liige, vandeaudiitor, tööandjate esindaja10.02.2017
Jüri Lehtsaardotsent10.02.2017
Rando Värnikesimees, professor10.02.2017
Jelena Arivanooremteadur, doktorant09.01.2019
Kristjan RebaneOÜ Finants juhatuse liige, vandeaudiitor, tööandjate esindaja10.02.2017
Anne Põderteadur09.01.2019
Jaana Orinõppedirektor10.02.2017
Vaata eelmisi liikmeid
Vastuvõtutingimused
eesti keelesBakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Lisaks võib ülikooli nõukogu määrata täiendavaid vastuvõtu tingimusi.
inglise keelesBachelor's degree, Diploma of professional higher education or equivalent qualification. In addition the University Council may set additional requirements.
Üldeesmärgid
eesti keelesÕppekava eesmärgiks on ette valmistada spetsialiste, kes on valmis tegutsema maaettevõtluses, omavad vajalikku ettevalmistust teadus- ja arendustööks ning kellel on kujunenud hoiak edasi õppida doktoriõppes ja/või elukestvas õppes.
Lõpetanute erialased teadmised võimaldavad juhtida ettevõtet või projekte, orientatsiooniga tegutsemiseks maamajanduses, ning pakkuda majandusnõustamist tegutsemiseks maamajanduses; omavad oskusi meeskonnatööks ja ühistegevuseks.
inglise keelesThe aim of the study programme of Economics and Entrepreneurship is to prepare specialists who are willing to be entrepreneurs in rural areas, who are prepared for work in research and development, and are willing to continue studies in the doctoral level or in lifelong learning.
The specialist knowledge of the graduates enables them to manage enterprises or projects that are operating in rural areas, and offer economic counselling for rural businesses. The graduates have necessary skills for team-work and cooperation.
Õpiväljundid
eesti keelesÕppekava läbinud üliõpilane:
1) omab süsteemset ülevaadet ettevõtluse ja ökonoomika valdkonna põhimõistetest, terminoloogiast, teooriatest ja uurimismeetoditest;
2) oskab teostada ökonoomilist analüüsi, juhtida inno-vatsiooni ettevõttes ning hinnata põllumajandussektori konkurentsivõimet ja jätkusuutlikust;
3) oskab iseseisvalt piiritleda ja loovalt lahendada seoses ettevõtte funktsioneerimisega tekkivaid majandus-teaduslikke probleeme ja/või uurimisküsimusi;
4) oskab läbi viia ettevõtte majandusanalüüsi, planeerida ja juhtida investeeringuid ning teha ettepanekuid strateegia kujundamiseks ja ressursside juhtimiseks;
5) oskab hinnata ja juhtida ettevõtlusega seotud riske erinevates majanduskeskkondades;
6) kavandab ja teostab iseseisvalt või koostöös uurimistöid, valides meetodeid lähtuvalt allikate ja uurimisprobleemi iseloomust ning kasutades vajadusel teiste valdkondade teadmisi;
7) omab avaliku esinemise ja argumenteerimise oskust, suudab suuliselt ja kirjalikult korrektselt väljenduda emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles;
8) on valmis õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
9) on valmis võtma vastutust, mis kaasneb töötamisega spetsialisti või juhina omades valmisolekut meeskonna-tööks ja ühistegevuseks;
10) on teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest ja ühiskondlikust rollist, tal on olemas orientatsioon panustada maamajanduse arendamisse.
inglise keelesThe graduate:
1) has a systemic overview of the principles, terminology, theories and research methods in entrepreneurship and economics;
2) is able to conduct economic analysis, manage innovation in an enterprise, and assess the competitiveness and sustainability of the agricultural sector;
3) is able to independently specify and creatively solve economic problems and/or research questions that arise in the daily functioning of enterprises;
4) is able to perform economic analysis in an enterprise, to plan and manage investments, and make proposals for developing strategies and managing resources,
5) is able to assess and manage entrepreneurial risks in different economic circumstances;
6) plans and conducts individual or collective research projects, choosing the research methods based on the nature of data sources and research problems, and using knowledge from other fields, if necessary;
7) has skills of public presentation and argumentation, is able to express himself/herself correctly in his/her native language and in at least one foreign language;
8) is ready to continue studies in the doctoral level;
9) is ready to take responsibility associated with working as a specialist or manager, being prepared for team work and cooperation;
10) is aware of the ethical aspects and social role of his/her activities and is inclined to contribute in rural development.
 
 
Aasta õppekavad 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.01.2022 14:47