ÕPPEAINE ÜLDANDMED
Ainekood PK.0359
Eestikeelne nimetus Maastikuhoiu erialapraktika II
Ingliskeelne nimetus Practical training of landscape management II
Struktuuriüksus KK Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Keskkonnakaitse ja  maastikukorralduse õppetool
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 5 EAP
Kogumaht kuni 31.08.2009 4 AP

AP*1,5 kuni 31.08.2009 6

Kestus semestrites 1

Lõpphindamine Mitteeristav
Õppeaine on VÕTA korras  arvestatav
Jah

Õppekavad, kuhu aine kuulub
Maastikukaitse ja -hooldus (490) Mag 2017/2018  2018/2019 

Eesmärk eesti keeles
Eesmärgiks on süvendatult tutvuda praktilise keskkonnakorralduse erinevate aspektide ja valdkondadega, töökorralduse ja läbiviimise korraga. Praktika tuleb kasuks edasistes õpingutes ja hilisemas erialases töös.
Eesmärk inglise keeles
The aim of this course is to enable the students to develop the skills and knowledge required to gain an in- depth understanding of different aspects and areas of environmental management, work organisation and  performance procedure. The practice should be beneficial for further studies and later work in the  speciality.

Õpiväljund eesti keeles
Õppeaine läbinud üliõpilane:
• Omab ettekujutust keskkonnakaitse, -korralduse ja loodushoiu praktilisest tööst.
• Oskab töötada erialaste probleemidega ja ülesannetega.
• Orienteerub erialasel tööjõuturul.
• Oskab praktilisi teadmisi edasiste õpingute teoreetilise baasiga siduda.
Õpiväljund inglise keeles
On completion of this course the student should be able to:
• appreciate the role of practical work in environmental protection, management and nature  preservation.
• address vocational problems and assignments
• understand their position in the vocational labour market
• relate practical knowledge with the theoretical basis of further studies.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Erialapraktika on õppaine magistriastme üliõpilaste erialaste oskuste arendamiseks, töökogemuste  saamiseks ja teadmiste kinnistamiseks. Üliõpilased koostavad individuaalsete ülesannete kohaselt  praktika aruande, mis sisaldab ülevaate praktikaettevõttest, praktikanditöö kirjelduse ja hinnangu praktika kohta ning juhendaja arvamuse praktikandi kohta. Praktika käigus on üliõpilasel võimalus koguda  uurimismaterjali magistritööks.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
Vocational practice is intended for developing the vocational skills of the students in the Master’s  programme, providing them with work experience and consolidating their knowledge. The students will  prepare a report on the practice based on individual assignments and inclusive of an overview of the  company of practice, description of practice and assessment to the practice, and the instructor’s  opinion of the trainee. In the course of the practice, the students will have an opportunity to gather  research material for their Master’s thesis.
1 / 1