ÕPPEAINE ÜLDANDMED
Ainekood PK.0689
Eestikeelne nimetus Keskkonnakaitse ja maastikuhoiu erialapraktika
Ingliskeelne nimetus Practical training of landscape management
Struktuuriüksus KK Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Keskkonnakaitse ja  maastikukorralduse õppetool
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 5 EAP
Kogumaht kuni 31.08.2009 3 AP

AP*1,5 kuni 31.08.2009 4,5

Kestus semestrites 1

Lõpphindamine Mitteeristav
Õppeaine on VÕTA korras  arvestatav
Jah

Õppekavad, kuhu aine kuulub
Keskkonnakaitse (406) Bak 2017/2018  2018/2019 

Eesmärk eesti keeles
Eriala praktika eesmärgiks on tutvuda praktilise keskkonnakorralduse erinevate aspektide ja valdkondadega, töökorralduse ja läbiviimise korraga. Praktika peaks tulema kasuks edasistes õpingutes ja hilisemas erialases töös.
Eesmärk inglise keeles
The aim of this course is to enable the students to develop the skills and knowledge required to: 
• know various aspects and areas of practical environmental management, work organisation and  performance procedure. 
The practice should be beneficial for further studies and later work in the speciality.

Õpiväljund eesti keeles
Õppeaine läbinud üliõpilane:
1) omab ettekujutust keskkonnakaitse, -korralduse ja loodushoiu praktilisest tööst;
2) oskab töötada erialaste probleemidega ja ülesannetega;
3) orienteerub erialasel tööjõuturul.
Õpiväljund inglise keeles
On completion of this course the student should be able to:
1) undertake practical work in the speciality of environmental protection, management and nature  preservation;
2) address vocational problems and assignments;
3) conform to the requirements of the vocational labour market.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Üliõpilasel tuleb läbida 4-5 nädala pikkune erialapraktika ettevõttes ja koostada praktika aruanne, mis  tuleb kaitsmisele sügissemestril. Praktika ainepunktide arvestus eeldab täiskohaga töötamist  praktikakohas. Praktika eri osad võivad toimuda lahus, kuid praktika peab sisaldama vähemalt ühte  kolmenädalast katkematut tööperioodi ühes praktikakohas. Erialapraktika peab toimuma riigiasutuses,  omavalitsus üksuses   või ettevõtteregistris registreeritud firma erialase kõrgharidusega töötaja või  kogenud (üle 5 aastane erialane töökogemus) praktiku järelvalvel ja juhendamisel. Praktika peab  vastama õpitava eriala sisule.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
Students have to complete a 4-5-week vocational practice and prepare a report on the practical training  that must be defended in the fall term. The calculation of the credit points for the practice requires full-time work at the place of practice. Different parts of the practice can take place in different places, but it has to  include at least one 3-week period of continuous work at one practice location. Vocational practice must  take place at a state institution, unit of self-government or under the supervision and guidance of an  employee with higher education of the speciality or an experienced (over 5 years of work experience in 
1 / 2

ÕPPEAINE ÜLDANDMED
the speciality) practician at a company registered in the commercial register.
2 / 2