ÕPPEAINE ÜLDANDMED
Ainekood PK.1573
Eestikeelne nimetus Erialapraktika
Ingliskeelne nimetus Practical training in speciality
Struktuuriüksus KH Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse  õppetool
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 5 EAP

Kestus semestrites 1
Toimumise sagedus igal õppeaastal

Lõpphindamine Mitteeristav

Õppekavad, kuhu aine kuulub
Kalandus ja rakendusökoloogia (423) Mag 2018/2019 

Eesmärk eesti keeles
Erialapraktika eesmärgiks on omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine, süvendamine ja arendamine ning nende seostamine praktikaga erialalisest tegevusest vahetu osavõtu kaudu eriala asutustes/töörühmades.
Eesmärk inglise keeles
The goal of practice in speciality is fixation of theorethical knowledge, detailization, development and  association  with professional activities in establishments/working groups.

Õpiväljund eesti keeles
Ainekursuse läbinud üliõpilane:
omab süvendatud praktilise töö kogemusi mõnes eriala kitsamas valdkonnas ja oskab neid kogemusi  kriitiliselt analüüsida;
mõistab õpitud teoreetiliste teadmiste vajalikkust igapäevases praktilises töös ja oskab seda selgitada;
omab ülevaadet praktika sooritamise kohaks olnud asutuse või ettevõte (või selle allüksuse) erialasest  rollist ühiskonnas;
on täiendanud oma iseseisva töö oskusi.
Õpiväljund inglise keeles
On completion of this course the student:
acquires detailed experiences of practice on speciality and is able to analyze these skills critically:
understands studied theoretical knowledge in practice and can explain it;
acquires an overview about the institution and role, where practice was proceeded;
have complemented independent skills of speciality.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Erialapraktika esimeses osa töötab üliõpilane ettevõttes ja võtab osa selle igapäevatööst, olles enne  ennast kursi viinud tööohutusnõuetega. Praktika teises osas analüüsib üliõpilane oma tööd ettevõttes  ning ettevõtet ja selle osa ühiskonnas. Praktika jooksul tuleb täita praktikapäevikut, milles kirjeldatakse  igapäevaseid töid ja antakse omapoolne hinnang praktikale. Analüüsi tulemusena valmib praktika  aruanne ja seminari ettekanne, mis tuleb kaitsmisele.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
During the first part of practical training students work in the enterprise and take part in the routine work.  At the beginning students will get familiar with working processes, equipment and work safety. During the  second part of practical training student analyses his/her work in the enterprise and what part the  enterprise play in the society. Students have to fill in a record-book of practical training that contains  information about the practical work, including personal evaluation on practical training. Outcome of the  analyses is a report and presentation which will be defenced.
1 / 1