ÕPPEAINE ÜLDANDMED
Ainekood OP.1444
Eestikeelne nimetus Kehakultuur
Ingliskeelne nimetus Physical education
Struktuuriüksus OP Õppeprorektori vastutusala
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 2 EAP

Kestus semestrites 1

Lõpphindamine Mitteeristav
Õppeaine on VÕTA korras  arvestatav
Jah

Eesmärk eesti keeles
Aine annab ülevaate kehalisest aktiivsusest ja tervisespordist. Eesmärk on anda üliõpilastele teadmisi füüsilisest aktiivsusest ning tutvustada kehalise aktiivsuse erinevaid võimalusi edaspidiseks iseseisvaks treeninguks.
Eesmärk inglise keeles
Subject - Physical education - covers topics like physical activity and health sport. Goal is to give  knowledge about physical activity and give overview about different options for individual trainings and  recreation.

Õpiväljund eesti keeles
Üliõpilane teab treeningu põhimõtteid ja oskab ennast läbi positiivse emotsiooni ohutult ning tõhusalt  vormis hoida. Lisaks saab üliõpilane põhioskused valitud spordialade edasiseks harrastamiseks. 
Aeroobika kursuse lõpetaja teab ning oskab aeroobika põhisamme, liikumisi, stiile, põhilisi lihasharjutusi,  harjutuste õiget sooritust. 
Pallimängude kursuse lõpetaja teab ning oskab jooksu tehnikat, üldkehalist ettevalmistust, erinevate  pallimängude spetsiifilist ettevalmistust, tehnikat ja reegleid.
Õpiväljund inglise keeles
Student knows training basic training and has ability to keep oneself in good physical shape through  positive emotions. Student has basic knowledge on one's chosen sport (aerobics or ballgames) for further  practicing. 
Aerobics students will know at the end of the course basic aerobics steps, movements, styles, main  muscle exercises and right execution.
Ballgame course students will know right running technique, overall physical exercises and different  games (volleyball, floorball, indoor football, basketball) specific preparation, technique and rules.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Kehakultuur on üldine spordiõpetus, mille eesmärgiks on üliõpilase tervise tugevdamine, kehalise  ettevalmistuse ja vormisoleku tagamine õpinguteks ning hilisemaks kutsetööks. Õppeprogramm koosneb  didaktika alustest, kehalisest kasvatusest, treeningutest valitud spordialal ja ravivõimlemisest. Semester  lõpeb suulise ja praktilise arvestusega. Iga 40 õppe-treeningtunni eest saab ühe ainepunkti.  Aineprogrammiga saab tutvuda kehakultuurikeskuses juhendava õppejõu juures.
1 / 1