ÕPPEAINE ÜLDANDMED
Ainekood VL.1208
Eestikeelne nimetus Vesiviljeluse praktika I
Ingliskeelne nimetus Practical training in aquaculture I
Struktuuriüksus VI Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Vesiviljeluse õppetool
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 5 EAP

Kestus semestrites 1

Lõpphindamine Mitteeristav

Kohustuslikud eeldusained
VL.1210 Kalade bioloogia (4 EAP)
VL.1212 Vesiviljeluse tehnoloogiad I (4 EAP)

Õppekavad, kuhu aine kuulub
Kalandus ja vesiviljelus (143997) Bak 2017/2018  2018/2019  2019/2020 

Eesmärk eesti keeles
Vesiviljeluse praktika I eesmärgiks on vesiviljeluse alastes õppeainetes omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine, süvendamine ja arendamine töötades vesiviljelusega tegelevas ettevõttes või vesiviljeluse praktikaasutuses. Praktika käigus omandab üliõpilane töökogemusi ja oskusi iseseisvaks tööks vesiviljeluse valdkonnas. Lisaks konkreetsete tööülesannete täitmisele tutvutakse ettevõtte või praktikaasutuse tegevuse erinevate külgedega ja saadakse ülevaade kogu ettevõtte või praktikaasutuse toimemehhanismidest.
Eesmärk inglise keeles
The training aims  on providing knowledge of specific features of aquaculture. The main objective is to  gain practical skills and to get experience in the aquaculture enterprise.  It enables to see  connections  between  the theoretical knowledge and real operation of aquaculture  production and its regulations.  Practical experiences and skills that are required for working  in the aquaculture are gained during  practical training.

Õpiväljund eesti keeles
Õppeaine eduka läbimise järel üliõpilane:
* tunneb vesiviljelusorganismide kasvatamiseks sobivaid ja liigiomaseid keskkonnatingimusi, sh oskab  kontrollida ja hinnata vajalikke veeparameetreid ning kasutada ja korras hoida vesiviljeluse tehnoloogilisi  seadmeid ja rajatisi;
* oskab leida kasvatatavatele liikidele sobivad söödad ja söödanormid vastavalt suurusele ja  söötmistabelitele;
* oskab liike suuruse järgi sorteerida ja tunneb paljundamise põhimõtteid;
* oskab selgitada kasvatatavate liikide terviseprobleemide põhjuseid ja oskab leida lahendusi tervise  probleemide lahendamiseks, tunneb profülaktilisi töövõtteid;
* oskab vesiviljeluse liike käidelda ja esmatöödelda;
* omab praktilise töö kogemusi vesiviljelusettevõttes;
* oskab analüüsida kasvanduses ette tulevaid probleeme ja pakkuda teooriale tuginedes võimalikke  lahendusi, koostada praktikaaruannet, seda esitleda ja kaitsta.
Õpiväljund inglise keeles
After successful passing of the syllabus the student is able to:
* knows suitable environmental conditions for diferent aquaculture species, including has knowledge to  control and assess water parameters and manage different types of facilities of aquaculture farms (ponds, troughs, cages, recirculation systems);
* select different feeds for different aquaculture species depending on size;
* can explain the causes of aquaculture species health and can take care about biosecurity in aquaculture and know prophylactic techniques;
* can work and handle aquaculture species professionally;
* has farm specific work experiences;
* is able to analyze problems in aquaculture and to offer possible solutions based on the theory, can write 
1 / 2

ÕPPEAINE ÜLDANDMED
a report and presentation about results of practical training.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Õppeaine käigus tehakse läbi praktiline töö läbi probleemõppe meetodi vesiviljelusobjektide pidamise,  söötmise, haiguste kontrolli, käitlemise jt kasvatuslike tööde osas, mis on olulised vesiviljelusettevõtte  efektiivseks funktsioneerimiseks. Praktika hindamise aluseks on praktika jooksul täidetud erialapraktika  päevik, praktikakohapoolse juhendaja hinnang ning üliõpilase poolt koostatud praktikaaruanne, mis  sisaldab praktika jooksul sõnastatud probleemi analüüsi ning andmeid ettevõtte kohta ja praktikaaruande  kaitsmine.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
The following topics are covered:
Hands-on skills in aquaculture species rearing, feeding, diet formulation, disease control, and all other  management operations required to keep the aquaculture species in optimal production level are learned  in an operating aquaculture farm. The assessment of practical training is based on the internship diary,  assessment from internship supervisor, a report of practical training that contains an analysis of the  formulated probleem and detailed information about the whole farm and its activities, and presentation.
2 / 2