ÕPPEAINE ÜLDANDMED
Ainekood PK.1662
Eestikeelne nimetus Hobumetsanduse algkursus
Ingliskeelne nimetus Introduction to horse logging
Struktuuriüksus PK Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 3 EAP

Kestus semestrites 1

Lõpphindamine Eristav
Õppeaine on VÕTA korras  arvestatav
Jah

Eesmärk eesti keeles
Anda ülevaade hobuste kasutamisest metsatöödel ning valmistada õppur ette metsanduslikeks hobutöödeks.
Eesmärk inglise keeles
Provide overview and hands-on experience on horse logging and to prepare the student for real-life horse  logging work.

Õpiväljund eesti keeles
Aine edukal läbimisel üliõpilane: 
* oskab kirjeldada hobuse ja inimese peamisi sünnipäraseid käitumuslikke erinevusi ning mõistab  vastavaid tulenevaid järeldusi koostööle ja tööohutusele;
* tunneb hobuse tervishoiu põhinõudeid ning vastavaid järeldusi hobutööde igapäevasele ja aastaringsele korraldusele;
* tunneb üldist ja metsatööspetsiifilist hobuvarustust ning valdab vastavat sõnavara;
* oskab hobust ette valmistada nii tööks kui puhkuseks;
* oskab hobust metsatöödel juhtida;
* oskab tööala plaanida ja ette valmistada ning kasutada vastavaid põhilisi töövahendeid.
Õpiväljund inglise keeles
Upon successful completion of the course students:
* can describe main innate behavioral disparities between humans and horses and understands pertinent  consequences for their cooperation and safety;
* know the the basics of horses' healthcare and understands pertinent consequences for daily and yearly  arrangements of horseworks;
* know general and forestry spetsific horse gear and respective terminology;
* can prepare horse for work and rest;
* can manage horse on logging; 
* can plan and prepare job site and use basic horse logging equipment.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Hobune ja inimene: sünnipärased käitumuslikud ja psühholoogilised erinevused; kooseluks ja koostööks  vajalikud tingimused, kommunikatsioon ja käsklused. Käitumine ja liikumine hobusega, riskid ja  turvalisus. Hobuse toitumine ja tervishoid. Argipäev hobusega: jooksvad ja perioodilised toimingud,  ajakulu, väljaminekud. Hobutööde ettevalmistused ja tööpäeva rütm. Hobuste transport.
Üldine hobuvarustus. Hobuse rakendamine. Metsanduslik hobuvarustus. Hobuse traditsioonilised  kasutusvaldkonnad ja arendustöö. Praktiline hobumetsatöö: hobuse ettevalmistamine tööks, töökoha  ettevalmistamine, veoteede ja koondamisala plaanimine, erinevate hobutranspordi- ja kinnitusvahendite  kasutamine, kokkuvedu hobusega, tööpäeva lõpetamine.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
Horses and humans: innate behavioral and psychological disparities; conditions necessary for living and  working together; communication and commands. Conduct and moving with a horse: risks and safety  issues. Horses' diet and healthcare. Current and periodical horsekeeping activities, expenditures of time  and money. Preparations on horseworks, daily rhytm. Transporting the horses.
General horse gear. Harnessing a horse. Logging horse gear. Traditional range of use of horses and  development work. Practical horse logging: preparing a horse for work, preparing work site, planning  tracks and storage area, using transportation and fixing devices, dragging and hauling, closing up a 
1 / 2

ÕPPEAINE ÜLDANDMED
working day.
2 / 2