MI.1820 Teaduse kommunikatsioon
Science communication
2015/2016 sügis päevaõpe

Aine struktuuriüksus Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool (ME)

Aine maht (1 EAP=26 tundi) 2 EAP
Kestus semestrites 1
Toimumise sagedus igal õppeaastal

Lõpphindamine Mitteeristav

Ainekava maht 2 EAP
Õppejõud Kristi Parro (vastutav)

Õppekeeled inglise keel

Osalejate miinimumarv 10

Osalejate piirarv 25

Õppeastmed bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe, rakenduskõrgharidusõpe,  ehitusinseneriõpe, loomaarstiõpe

Õppetöö vormid ja mahud  tundides
loengud: 6  praktikumid: 4  seminarid: 6  iseseisev töö: 36
Õppevorm lähiõpe

Toimumisnädalad 8-15


Eesmärk eesti keeles
Aine eesmärgiks on anda ülevaade teaduse populariseerimisest. Anda teadmised ja oskused oma teadustöö  tutvustamiseks erinevatele sihtgruppidele ning koostada teooriat ja praktikat ühendav õpituba.
Eesmärk inglise keeles
The aim of the course is to provide an overview of science popularisation. To give knowledge and skills on how to  introduce one's research to different target groups and to compile a workshop uniting theory and practice.

Õpiväljund eesti keeles
Õppeaine eduka läbimise järel üliõpilane:
- omab ülevaadet kommunikatsiooni põhimõtetest ja vahenditest;
- oskab valida sihtgrupile sobilikud meetodid oma teadustöö tutvustamiseks;
- oskab koostada terviklikku õpituba.
Õpiväljund inglise keeles
On successful completion the course a student:
- is aquinted with communication principles and tools;
- is able to choose suitable methods for different target groups to introduce one's research;
- is able to compile complete workshop.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Sissejuhatus kommunikatsiooni, kommunikatsiooni alused, kirjalik ja suuline kommunikatsioon, õppimine ja  õpetamine, tagasisidestamine, ideekaartide koostamine ja analüüs, õpitubade koostamine ja analüüs, praktiline  õpitubade läbiviimine.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
Introduction to communication, communication principles, written and oral communication, learning and teaching,  giving feedback, composing and analysing mindmaps, composing and analysing workshops, conducting practical  workshop.

Rühmad
Rühma tähis Osalejate piirarv Õppejõud
Ajakava
20.10.2015 loeng - Sissejuhatus, kommunikatsiooni alused / Introduction, communication principles
1 / 2

27.10.2015 loeng - Kirjalik suhtlemine, sihtgrupid, eesmärgistamine, lugude rääkimine / Written communication, target groups, setting the focus, storytelling
03.11.2015 loeng - Suuline suhtlemine, õppimine ja õpetamine, vahendid ja meetodid, tagasisidestamine / Oral communication, learning and teaching, instruments and methods, feedback
10.11.2015 seminar - Ideekaardi koostamine / Composing mindmaps
17.11.2015 seminar - Ideekaartide esitlemine ja analüüs / Presentation and analyse of mindmaps
24.11.2015 praktikum - Õpitubade esitlemine ja analüüs / Presentation and analysing workshops
01.12.2015 praktikum - Õpitubade läbiviimine / Workshops
08.12.2015 seminar - Tagasiside, kokkuvõtete tegemine / Feedback, summaries
Õppematerjalide info ja aine kodulehekülg
Kohustuslikud õppematerjalid
 
Soovituslikud õppematerjalid
 
Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks
Oma valdkonna ja/ või uurimisteemaga seotud kommunikatsioonikanalite ja õppematerjalide uurimine,  näidete toomine, lugude kirjutamine, ideekavandi koostamine, õpitoa kirjelduse koostamine vastavalt  kavale.
 
Studying communication channels and study materials related to one's field and/ or research topic,  finding good examples, story writing, composing mindmaps, writing workshops descripition according to the given outline.
Hindamisele pääsemise tingimused
Üliõpilane on läbinud aine, kui on:
* Osalenud 80% kontaktõppes,
* Esitanud õpitoa kirjelduse,
* Viinud läbi õpitoa.
 
Student has passed the subject when:
* Participated in 80% lectures,
* Presented description of workshop,
* Held a workshop.
 
2 / 2