PK.0399 Maastikuarhitektuuri täiendav erialapraktika I
Additional practical training in landscape architecture I
2019/2020 kevad päevaõpe 5 EAP

Aine struktuuriüksus Maastikuarhitektuuri õppetool (LA)

Aine maht (1 EAP=26 tundi) 6 EAP
3 AP
Aine maht kuni 31.08.2009

Kestus semestrites 1

Lõpphindamine Mitteeristav

Ainekava maht 5 EAP
Õppejõud Toomas Muru (vastutav), Simon Bell, Friedrich Kuhlmann

Õppekeeled eesti keel, inglise keel

Õpiväljundite saavutamiseks  vajalikud teised keeled
inglise keel

Õppeastmed bakalaureuseõpe, magistriõpe

Õppetöö vormid ja mahud  tundides
praktikumid: 2  seminarid: 2  iseseisev töö: 126
Õppevorm lähiõpe


Eesmärk eesti keeles
Erialapraktika eesmärgiks on õppida/ saada ettekujutust eriala praktilistest probleemidest; saada oskusi töötamaks  erialaste probleemidega ja ülesannetega; siduda eriala teoreetilisi teadmisi praktiliste oskustega.
Praktika toetab edasisi õpinguid ja hilisemat erialast tööd.
Eesmärk inglise keeles
To provide to a student the experience in practical problems within the professional practice; to provide skills for  dealing with the professional problems and objectives; to consolidate the theoretical knowledge and practical skills  with in the profession. The practical training supports student's continuing studies as well as the professional practice  after graduation.

Õpiväljund eesti keeles
Erialapraktika läbinud üliõpilane: 
1) omab täiendavat ettekujutust maastikuarhitekti või selle naabereriala kvalifikatsiooni nõudva erialase töö olemuse  praktilistest külgedest; 
2) oskab defineerida mitmeid erialaseid taimekasutuse, ruumiloome või erialase kommunikatsiooniga seotud  probleeme ja siduda neid teoreetiliste käsitlustega; 
3) omab täiendavat ettekujutust erialase tööturu kaasaja iseloomust ja maastikuarhitektuuri büroo või  maastikuarhitektuuri naabereriala töökeskkonna toimimisest.
Õpiväljund inglise keeles
On completion of this course the student: 
1) Has improved knowledge about the practical character of professional practice, requiring the qualification of  landscape architect or its neighbouring field of competence;  
2) Can define several professional key issues, related with plant material usage, placemeking or professional  communication and elate them with theoretical aspects of the profession; 
3) Has improved understanding about the general character of the professional labour market and running an office  of a professional landscape architect or other working environment of a neighbouring profession of landscape  architecture.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Erialapraktika peab koosnema valikust erinevatest erialastest tegevustes praktikakohas.
Üliõpilasel tuleb läbida vähemalt 3,5 nädala (koormusega 1,0) või 7 nädala pikkune (koormusega 0,5) erialane  tööpraktika üliõpilase poolt vabalt valitud, kuid enne praktika algust vastutava õppejõu poolt heaks kiidetud  praktikakohas kõrgharidusega või vähemalt 5-aastase erialase töökogemusega praktikajuhendaja juhendamisel.  Praktika peab sisaldama vähemalt ühte kahenädalast katkematut tööperioodi ühes praktikakohas koormusega 0,5  või rohkem.
Õppepraktika peab reeglina toimuma ülikoolis õppimise ajal. Enne bakalaureuse astme õpingute alustamist läbitud 
1 / 2

praktikat arvestatakse juhul, kui üliõpilane oli praktika ajal 18 aastane või vanem ja teised käesolevad praktika  arvestamise reeglid on täidetud.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
The trainee period must consist of varied collection of professional activities in the trainee place.
A student must have the professional trainee period in a professional office which is freely selected but approved by  the responsible teacher before the start of the trainee position. The duration of the trainee position must be at least  3,5 weeks, with the working position 1,0 or 7 weeks, with the working position 0,5. Student must have a tutor from  the professional office, who has higher education diploma in landscape architecture or professional experience for at  least 5 years in landscape architecture. Trainee period must have at least one two-weeks long continuing trainee  period in the same office with the working position 0,5 or more.
Trainee position must be hold during the university studies. The trainee position, hold before the university studies  can be accepted if the student was at least 18 years old or older during the trainee period and other requirements  are met.

Rühmad
Rühma tähis Osalejate piirarv Õppejõud
PKKJ-3K   Lektor: Simon Bell
Lektor: Toomas Muru
Lektor: Friedrich Kuhlmann
Ajakava
Õppematerjalide info ja aine kodulehekülg
Kohustuslikud õppematerjalid
 
Soovituslikud õppematerjalid
 
Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks
Vt erialapraktika juhendit kursuse õppematerjalide kaustas.
Hindamisele pääsemise tingimused
Vt erialapraktika juhendit ja erialapraktika tõendit kursuse õppematerjalide kaustas.
 
Lõpliku tulemuse kujunemine
Vähemalt 3 nädala pikkuse erialapraktika läbimine, praktikapäeviku koostamine ja esitamine ning  seminariettekande tegemine erialapraktikast.
2 / 2