MS.0829 Juhtumipõhine ettevõttepraktika
Practical training: Case study
2022/2023 sügis sessioonõpe

Aine struktuuriüksus Maamajanduse ökonoomika õppetool (MJ)

Aine maht (1 EAP=26 tundi) 5 EAP
Kestus semestrites 1
Toimumise sagedus igal õppeaastal

Lõpphindamine Mitteeristav

Ainekava maht 5 EAP
Õppejõud Katriin Visnapuu (vastutav), Katrin Lemsalu

Õppekeeled eesti keel

Osalejate piirarv 75
Õppeastmed magistriõpe

Õppetöö vormid ja mahud  tundides
seminarid: 10  iseseisev töö: 120
Õppevorm põimõpe

Õppekavad, kuhu aine kuulub
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine (412) Mag 2020/2021  2021/2022  2022/2023  2023/2024 
Ökonoomika ja ettevõtlus (414) Mag 2020/2021  2021/2022  2022/2023  2023/2024 

Eesmärk eesti keeles
Praktika eesmärk on omandatud teoreetiliste teadmiste rakendamine ja kinnistamine õpitud erialal ettevõttes või  asutuses valitud juhtumi põhjal.
Eesmärk inglise keeles
The aim of the practical training is to apply and consolidate the acquired theoretical knowledge in a company or  institution on the basis of a selected case in the field of study.

Õpiväljund eesti keeles
* oskab iseseisvalt piiritleda ja analüüsida seoses ettevõtte funktsioneerimisega tekkivaid probleeme ja/või  uurimisküsimusi;
* oskab kavandada probleemlahenduste käiku;
* oskab teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks;
* on saanud informatsiooni kogumise ja süstematiseerimise kogemuse;
* on omandanud meeskonnatöö kogemuse.
Õpiväljund inglise keeles
* is able to independently delimit and analyze problems and/or research issues arising in connection with the  functioning of the company;
* can plan the course of problem solving;
* can make suggestions for solving problems;
*       has gained experience in gathering and systematizing information;
* has gained teamwork experience.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Praktika toimub üliõpilase poolt valitud ettevõttes või asutuses. Praktika käigus tuvastab üliõpilane probleemi ja  kavandab selle lahendamise. Probleem, mille lahendust üliõpilane praktika käigus kavandab on seotud üliõpilase  varasemalt erialamoodulis ja valikainetes läbitud õppeainetega.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
The practical training takes place in a company or institution chosen by the student. During the practical training, the  student identifies the problem and plans to solve it. The problem, the solution of which the student plans during the  practical training, is related to the subjects previously completed by the student in the specialty module and elective  subjects.

1 / 2

Rühmad
Rühma tähis Osalejate piirarv Õppejõud
PKEVmag-2K 30 Lektor: Katriin Visnapuu
PKMFmag-2K 45 Lektor: Katrin Lemsalu
Ajakava
Õppematerjalide info ja aine kodulehekülg
Veebipõhine õpikeskkond
https://moodle.e-ope.ee
Kohustuslikud õppematerjalid
 
Soovituslikud õppematerjalid
 
Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks
Praktika aruande ja selle kaitsmise ettekande koostamine vastavalt praktika juhendis esitatud  struktuurile.
Hindamisviisid ja kriteeriumid
  Ülesande lahendamine Ülesande lahendamisena käsitletakse praktika läbimist etteantud ajalises  mahus.
Praktika on läbitud, kui üliõpilane läbib praktika ettenähtud ajalises mahus.
  Aruanne Aruanne. Praktikaaruande koostamine. 
Praktikaaruande hindamiskriteeriumid:
- praktikaaruanne on koostatud vastavalt praktikajuhendis etteantud  struktuurile ning vormistusele (aluseks võtta "Lõputööde vormistamise  nõuded")
- on selgelt kirjeldatud uuritav juhtum (probleem)
- on välja toodud teoreetilised seisukohad, millele tuginetakse lahenduskäigu kavandamisel
- on välja toodud erinevad võimalikud lahenduskäigud probleemi  lahendamiseks
- on esitatud eneseanalüüs 
- on esitatud kohapealse praktikajuhendaja hinnang üliõpilasele
  Lühikokkuvõte Praktikaaruande kaitsmiseks slaidettekande koostamine vastavalt etteantud  esitluse struktuurile.
Lühikokkuvõtte hindamiskriteerium:
- on esitatud vastavalt nõuetele
  Ettekanne Praktikaaruande kaitsmine auditooriumis.
Ettekande hindamiskriteeriumid:
- ettekanne on läbiviidud
- üliõpilane on osanud vastata kuulajate küsimustele
Hindamisele pääsemise tingimused
Praktika läbimine ja praktika aruande koostamine.
 
Lõpliku tulemuse kujunemine
Praktika on läbitud; praktika aruanne, lühikokkuvõte ja praktika kaitsmise esitlus on nõuetele vastavalt  koostatud ning praktika kaitsmise seminaril on osaletud.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused
Kokkuleppel õppejõuga vastavalt õppekorralduseeskirjale.
2 / 2