PK.1662 Hobumetsanduse algkursus
Introduction to horse logging
2022/2023 sügis päevaõpe

Aine struktuuriüksus Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PK)

Aine maht (1 EAP=26 tundi) 3 EAP
Kestus semestrites 1

Lõpphindamine Eristav

Ainekava maht 3 EAP
Õppejõud Kalev Sepp (vastutav), Priit-Kalev Parts

Õppekeeled eesti keel

Osalejate piirarv 13
Õppeastmed  
Sihtrühm ja/või osalemise  eeltingimused
Õpingute alustamise tingimused: Hea tervislik seisund. Varasem  kokkupuude metsatöödega. Varasem kokkupuude hobustega soovitav.  Nõutav asjakohane välitööriietus, töökindad ja turvajalanõud
Õppetöö vormid ja mahud  tundides
loengud: 8  praktikumid: 36  iseseisev töö: 34

Õppevorm lähiõpe

Eesmärk eesti keeles
Anda ülevaade hobuste kasutamisest metsatöödel ning valmistada õppur ette metsanduslikeks hobutöödeks.
Eesmärk inglise keeles
Provide overview and hands-on experience on horse logging and to prepare the student for real-life horse logging  work.

Õpiväljund eesti keeles
Aine edukal läbimisel üliõpilane: 
* oskab kirjeldada hobuse ja inimese peamisi sünnipäraseid käitumuslikke erinevusi ning mõistab vastavaid  tulenevaid järeldusi koostööle ja tööohutusele;
* tunneb hobuse tervishoiu põhinõudeid ning vastavaid järeldusi hobutööde igapäevasele ja aastaringsele  korraldusele;
* tunneb üldist ja metsatööspetsiifilist hobuvarustust ning valdab vastavat sõnavara;
* oskab hobust ette valmistada nii tööks kui puhkuseks;
* oskab hobust metsatöödel juhtida;
* oskab tööala plaanida ja ette valmistada ning kasutada vastavaid põhilisi töövahendeid.
Õpiväljund inglise keeles
Upon successful completion of the course students:
* can describe main innate behavioral disparities between humans and horses and understands pertinent  consequences for their cooperation and safety;
* know the the basics of horses' healthcare and understands pertinent consequences for daily and yearly  arrangements of horseworks;
* know general and forestry spetsific horse gear and respective terminology;
* can prepare horse for work and rest;
* can manage horse on logging; 
* can plan and prepare job site and use basic horse logging equipment.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Hobune ja inimene: sünnipärased käitumuslikud ja psühholoogilised erinevused; kooseluks ja koostööks vajalikud  tingimused, kommunikatsioon ja käsklused. Käitumine ja liikumine hobusega, riskid ja turvalisus. Hobuse toitumine ja tervishoid. Argipäev hobusega: jooksvad ja perioodilised toimingud, ajakulu, väljaminekud. Hobutööde  ettevalmistused ja tööpäeva rütm. Hobuste transport.
Üldine hobuvarustus. Hobuse rakendamine. Metsanduslik hobuvarustus. Hobuse traditsioonilised  kasutusvaldkonnad ja arendustöö. Praktiline hobumetsatöö: hobuse ettevalmistamine tööks, töökoha  ettevalmistamine, veoteede ja koondamisala plaanimine, erinevate hobutranspordi- ja kinnitusvahendite kasutamine, kokkuvedu hobusega, tööpäeva lõpetamine.
1 / 4

Sisu lühikirjeldus inglise keeles
Horses and humans: innate behavioral and psychological disparities; conditions necessary for living and working  together; communication and commands. Conduct and moving with a horse: risks and safety issues. Horses' diet  and healthcare. Current and periodical horsekeeping activities, expenditures of time and money. Preparations on  horseworks, daily rhytm. Transporting the horses.
General horse gear. Harnessing a horse. Logging horse gear. Traditional range of use of horses and development  work. Practical horse logging: preparing a horse for work, preparing work site, planning tracks and storage area,  using transportation and fixing devices, dragging and hauling, closing up a working day.

Rühmad
Rühma tähis Osalejate piirarv Õppejõud
Ajakava
  seminar - Sissejuhatav infoseminar: Sissejuhatus kursuse ülesehitusse ja korraldusse (sisu, varustus, logistika), küsimused ja ettepanekud.
Ligikaudne toimumisaeg: detsember. Tartu ja/või Zoomis
09.01.2023 loeng ja praktikum - 10-13 Loeng ja arutelud. Hobumajanduse tulevikuväljavaated. Sisevaade hobuse psühholoogilistesse eripäradesse. Raiete kavandamine hobuväljaveoks.
13-13:30 Lõunapaus, vajadusel iseseisev töö ja hobuste hooldamine.
13:30-16:30 Sõit praktikakohta. Praktikum: tutvumine kursusel kasutatavate hobustega, tööriistade ja talliga, hommikuse loengu näitlikustamine, hobuste hooldusharjutused.
10.01.2023 loeng ja praktikum - 9-12 Praktikum
Hobuste rakendamine ja lahtirakendamine. Rakendi osd ja nimetused. Talumetsas ja maastikuhooldustöödel kasutatava kerge hobuvarustuse kasutamine.
12-13:30 Lõunapaus, vajadusel iseseisev töö ja hobuste hooldamine.
13:30-16:30 Praktikum. Siirdumine harjutusmetsa. Tutvumine kursusel kasutatava varustuse ja metsalangiga. Veoteedega tutvumine koos hobusega, juhtimis- ja veoharjutused (algul ilma veoseta).
Hobumetsatööde korraldus, riskid ja turvalisus. Igapäevased hobuste ja hobuvarustuse hooldustööd.
11.01.2023 praktikum - 9-12 Praktikum
Jätkuvad tööd kergvarustusega. Tänapäevased hobutöövahendid.
12-13:30 lõunapaus, vajadusel iseseisev töö ja hobuste hooldamine
13:30-15:30 Praktikum
16-18 loengud ja arutelu: tänapäevane hobuvarustus ja hobumetsanduse arenguperspektiivid.
12.01.2023 praktikum - 9-12 Praktikum
Jätkuvad tööd.
12-13:30 Lõunapaus, vajadusel iseseisev töö ja hobuste hooldamine.
13:30-16:30 Praktikum
13.01.2023 praktikum - 9-12 Praktikum
12-13:30 Lõunapaus, vajadusel iseseisev töö ja hobuste hooldamine.
13:30-15 Kokkuvõtted. Töölehtede täitmine. Vastastikune tagasisidestus ja arutelud. Kokkulepped hindamise osas. Lahkumine.
Õppematerjalide info ja aine kodulehekülg
Kohustuslikud õppematerjalid
Kohustuslikeks õppematerjalideks on kohapeal vaadatavad videod, illustreeritud loengud ja õpilehed
Soovituslikud õppematerjalid
HOBUTÖÖD EESTIS
Eesti Raskeveohobuse Selts http://www.raskeveohobune.ee/
Hobutehnoloogia algatusrühm  http://www.maheklubi.ee/tootjale/Hobutehnoloogia/
P.-K. Partsi hobumetsandusest videoklipp 
(Maahommik 8.03.2014, http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=147014)
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala müravaba metsanduse videolõik ETV  uudistesaates AK (alates 30.-minutist):
http://uudised.err.ee/v/etv_uudistesaated/48f5e41a-eb3f-4cae-a09d-e2a0313775b2
ja fotosid
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.648820078510265.1073741829.242680619124215&type= 3
Imre Annuse film "Hobusemehed" (hobutööde hetkeseisust ja millega alustades arvestada)  http://www.youtube.com/watch?v=hp3U2CIZ7sA
 
2 / 4

ERI MAADE TÖÖHOBULEHTI
Soome tööhobulehekülg http://www.tyohevosharrastajat.net/ 
Ameerika tööhobulehekülg http://www.smallfarmersjournal.com
Inglise tööhobulehekülg http://www.britnett-carver.co.uk/heavyhorseworld
Soome tööhobufännide lehekülg http://finnhorse.wordpress.com/tag/work-horse-2/
Hobumetsurid Inglismaal http://jonwest-horselogging.co.uk
Norra tööhobuühenduse lehekülg http://foreningenarbeidshesten.com
Põhja-Rootsi tööhobuühingu lehekülg http://www.nordsvensken.org
ja selle fotogalerii http://www.nordsvensken.org/bildgalleri.php
Rootsi tööhobukodulehekülg http://www.skogshasten.com
Saksa tööhobuleht http://www.starke-pferde.de
Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks
 
Hindamisviisid ja kriteeriumid
  Aruanne Nii kursusel kui praktikal osalemine vähemalt 80% ulatuses. Hindamine  toimub osaluse vaatlemise ja praktikaaruande põhjal.
E - Kursuse teemad üldjoontes tuttavad, näidete toomine kasin ja ebakindel,  selgitused kobavad ja mitmetimõistetavad. Praktikal põhjendamatuid  puudumisi ei esine, kuid hilinemine on krooniline; teeb tööd aeglaselt ja  kobavalt, tootlikkus ja kvaliteet on hädapärane ja tehniliselt puudulik,  tulemused hädapärast saavutatud; üliõpilane tajub oma tööd juhuslike  seostumatute üksikülesannetena; kohatine hooletu suhtumine töökeskkonda  ja tööohutusse - esineb riskiohtlikku käitumist; vajab palju juhendamist ja  järelevalvet; väikese õpihuvi tõttu areng pärsitud;
 
D - Ülevaade kursuse teemadest üldjoontes omandatud, selgitused  minimaalsed, aga asjakohased, analüüs ja iseseisev tõlgendamine  arusaadav, ent kohati ebakindel, teemakäsitus üldjoontes loogiline ja  seostatud. Praktikal põhjendamatuid puudumisi ei esine, kuid esineb  hilinemist; teeb tööd aeglaselt ja kobavalt, tootlikkus ja kvaliteet on rahuldav  ja kohati tehniliste puudujääkidega, kuid tulemused on saavutatud; üliõpilasel on kohati raskusi töö tervikprotsessi tajumisega; kohatine suvaline  suhtumine töökeskkonda ja tööohutusse, kuid otsest riskiohtu ei põhjusta;  vajab keskmisest rohkem juhendamist ja järelevalvet; täheldatav õpihuvi;
C - Ülevaade kursuse teemadest omandatud piisaval tasemel, selgitused  asjakohased ja ühemõttelised, analüütilised seosed ja tõlgendused  korralikud, teemakäsitus loogiline, ent terviku tajumine kohati ebakindel.  Praktikal põhjendamatuid puudumisi ega hilinemisi ei esine; teeb tööd  korralikult, tootlikkus ja kvaliteet on head, saavutab tulemused sunnita;  kohati võib esineda raskusi töö tervikprotsessi tajumisega; suhtumine  töökeskkonda ja tööohutusse asjakohane, kuid riskide ennetamise oskus  vajab arendamist; koostööd nõudvais küsimustes konstruktiivne; vajab  mõõdukalt juhendamist ja järelevalvet; õpihuvi ilmne;
B - Kursuse teemad omandatud eeskujulikult, seoste analüüs põhjalik,  tõlgendamine julge ja seostele tuginev, teemakäsitus tervikuna loogiline ja  ladus. Praktikal põhjendamatuid puudumisi ega hilinemisi ei esine; teeb tööd  rahulikult, aga jõudsalt ja mõtestatult, tulemused väga head; üliõpilasel on  töö tervikprotsessist pidev ülevaade; suhtumine töökeskkonda ja  tööohutusse vastutustundlik, oskab ennetada riske; on abivalmis ja ilmutab  algatus- ja organiseerimisvõimet; oskab küsida ja küsib asjakohast nõu,  järelevalvet ei vaja; õpihuvi tugev;
A - Kursuse teemad omandatud eeskujulikult, seoste analüüsi sügavus ja  iseseisva tõlgendamise tase silmapaistev, seosed põhjalikud ja leidlikud,  teemakäsitus silmapaistvalt uudne. Praktikal põhjendamatuid puudumisi ega  hilinemisi ei esine; teeb tööd rahulikult, aga jõudsalt ja mõtestatult,  tulemused hiilgavad; üliõpilasel on töö tervikprotsessist pidev ülevaade,  suudab ette näha järgmisi töö etappe (planeerida); suhtumine töökeskkonda  ja tööohutusse vastutustundlik, oskab ennetada riske; oskab küsida ja küsib  asjakohast nõu, kuid suudab ka ise lahendusi välja töötada ja neid  põhjendada; õpib lennult.
Hindamisele pääsemise tingimused
3 / 4

Lõpphindamise tingimuseks on praktika läbimine osalusega vähemalt 80% ja praktikaaruande esitamine.
Praktikaaruande esitamistähtaeg 22.01.
 
Lõpliku tulemuse kujunemine
Eksami ja praktika tulemus moodustavad mõlemad lõpphindest 50%.
Muu info
Majutus ja sissejuhatav loeng esmaspäeval toimub Veldemani puhkemajas  (https://veldemani.ee/puhkemaja-kirjeldus/), mis asub ca 6 km kaugusel praktikakohast Lätkalu külas  asuvast Aaviku talust (https://goo.gl/maps/45DxUjR4MNMRn81v8).
Üliõpilastele majutus tasuta, toitlustuse eest (tervitusamps + 5 lõunat metsas) tuleb tasuda 40 eurot  hiljemalt 6. jaanuaril https://fienta.com/et/hobumetsanduse-algkursus-toitlustustasu-49127 . Muu  toitlustus on õppurite endi korraldada: puhkemajas on võimalik kasutada kööki (ise peab koristama ka :)  ). Soovitatav hommiku- ja õhtusöögi osas koopereeruda.
Juhul kui majutuse või mugavuste osas on erisoove, palun kontakteeruda otse Veldemani puhkemajaga.
Kohale tuleku osas soovitan kaasõppuritega sõitu jagada (teata oma soovidest või pakkumistest  https://docs.google.com/document/d/1WwDZcgXpa0OKjrHbrnzaMI93QP5nEc54tzx4a9wAZ1g/edit ) või  tulla bussiga. Koht paikneb Tartu-Viljandi maantee ääres, nii et bussiliiklus on päris tihe, aga arvestage  ajaliselt sellega, et bussipeatuse ja puhkemaja vahet tuleb 2-3 km jala vantsida (vt  https://www.tpilet.ee/).
Kohapealse transpordi osas majutuskohast metsa koopereerume sõiduautodega.
 
Helistage või kirjutage:
Priit-Kalev Parts
priit.kalev.parts@gmail.com
5205230
4 / 4